Pa prostu / Па-просту

 • Płacz zwanoŭ

  23. Zabytaja tragedia kala Krynak (1)

  U viosaczcy Trejgli niedaloka Krynak za sanacji żyli bahatyja haspadare Jurczeni, jakija mieli 23 ha ziamli. „Bahatyroŭ” u czerwcu 1941 r. enkavudzisty vyvieźli na Sibir (viarnulisa ŭ 1946 r.). Z hetaj pryczyny pośle pajszła ŭ vioscy i vakolicy nizhoda. Syn „kułakoŭ” Edzik za sanacji byŭ…ЧЫТАЦЬ ДАЛЕЙ / CZYTAJ DALEJ

Po pudlaśki / По-пудляські

 • Kinoman

  11. Jabłyka i pomarančy

  Knižki i filmy podôbny do jabłyk i pomarančuv. Odny i druhi naležat do ovocuv, ale smakujut preč po-raznomu. (Steven King) To było tohdy, jak ja brontavsie hołodny po Krystijaniji, siêtum divovidnum miêsti, kotoroho čołoviêk ne pokine, poka vono ne nakłade na joho svojoji pôznaki… Siêty… ЧЫТАЦЬ ДАЛЕЙ / CZYTAJ DALEJ

RSS і Facebook

Biełarusy jaho nie zabuduć. Rzecz o Fabianie Jeremiczu (cz. 2)

Grób ojca Fabiana Jeremicza, Macieja, na cmentarzu w Repli koło Wołkowyska Fot. ze zbiorów Mieczysława Jeremicza
Grób ojca Fabiana Jeremicza, Macieja, na cmentarzu w Repli koło Wołkowyska
Fot. ze zbiorów Mieczysława Jeremicza

6 grudnia 1925 r. Fabian Jeremicz zaczął wydawać gazetę „Сялянская Ніва” jako organ BZW (BSS). Ukazywała się ona do 7 lipca 1930 r. W ciągu tego okresu ukazało się 199 numerów – niektóre były skonfiskowane przez policję, a redaktorzy – łącznie z wydawcą – odpowiadali przed sądem. W pierwszym numerze pisano: „Выходзячыя ў Вільні беларускія газэты, паводле нас, не разьвіваюць беларускай думкі ў належнай шырыне і ў адпаведным кірунку. А дзеля гэтага яны не здаволіваюць духовых і эканамічных інтарэсаў беларускага грамадзянства і беларускага народу. (…) Бяручы пад увагу, што беларускі народ па сваей будове соцыяльнай выключна сялянскі, што зацікаўленьне яго сваім клясавым вызваленьнем і народным адраджэньнем углыбілася значна, і што сьведамасьць палітычная ўзрасла такжа нямала, зьяўляецца ясным, што трэба новай беларускай часопісі, якая-б была больш дапасавана да беларускіх інтарэсаў, як народна-культурных так і соцыяльных. Такой газэтай думае быць „Сялянская Ніва”. (…) Газэта будзе распрацоваваць беларускую сялянскую ідэолёгію, будзе служыць справе арганізацыі беларускага сялянства, а такжа справе народнай культуры і сьведамасьці. Палітычным нашым ідэалам ёсьць імкненьне да таго, каб народ беларускі, стаўшы на ўласныя ногі, увайшоў у сямью народаў на ўсходзе Эўропы, як роўны з роўным. Дзеля нашай беларускай беднасьці будзем выдаваць нашу газэту сьпярша быць можа радзей як раз у тыдзень. Да супрацоўніцтва запрашаем беларускую сялянскую інтэлігэнцыю, як краёвую, так і загранічную, а такжа беларускіх сялян. Усіх запрашаем пісаць на тэмы палітычна-грамадзкія, літэратурныя, гаспадарчыя і іншыя. Усе разам для свайго народу!…” („Сялянская Ніва”, nr 1, z dn. 6.12.1925 r., s. 1).

Fabian Jeremicz krytycznie oceniał położenie Białorusinów, zarówno w Polsce, jak i w ZSRR: „І вот-жа пасьля вайны нікаторыя народы – нявольнікі Расеі, здабылі сабе незалежнасьць і пачалі жыць cваім уласным вольным жыцьцём. А што-ж сталася з Беларусамі? Беларусаў дужэйшыя падзялілі, каб яны ня сталіся вольныя і роўныя. Словам, дужэйшыя ўзялі беларусаў пад сваю „поўную” апеку. І што-ж беларусы маюць ад сваіх апякуноў? Палітычных правоў як-там у Радавай Беларусі, так і тут у Польшчы беларусы маюць надта нямнога. Праўда, нікаторыя культурныя правы ў Радавай Беларусі беларусы сабе здабылі. У Польшчы маемо толькі на паперы ўставы „językowe” Грабскага, а ў жыцьці нічога. Зямельнае пытаньне, што ёсьць найважнейшае для беларусаў, такжа вырашаецца на нашую некарысьць. Як у Радавай Беларусі, так і тут пад Польшчай маемо асадніцтва. Тут прысылаюць нам асаднікаў з Галіцыі і з Пазнані. Дa гэтага часу на беларуска-літоўскіх і ўкраінскіх землях у Польшчы пасадзілі каля 10 тысяч асаднікаў палякоў. У Радавай Беларусі замест раздаваць зямлю селяніну, садзяць асаднікаў жыдоў. Ужо пасаджана жыдоў асаднікаў у аднэй толькі Радавай Беларусі 789 семьяў, якім перадана 9633 дзесяціны зямлі. Як мы бачым, палітыка да беларусаў як Ураду Польскага, так і бальшавікоў блізу аднолькавая; праўда, з рознымі мэтамі, бо Польскі Урад беларускую тэрыторыю хоча скалёнізаваць і сполёнізаваць, а Урад Савецкі: скалёнізаваць і скамунізаваць. А беларускі селянін нa гэтым выйдзе як „Заблоцкі на мыле”. (…) З гэтага мы бачым, што як там, так і тут пазбаўляюць беларуса яго ўласнай зямелькі, гэтага яго адзінага прыроднага варштату працы. З гэтага ўсяго вывад: ня трэба спадзявацца на нікога, бо ніхто нам лепшай долі ня прынясе і ня дасьць. Лепшай сваей долі павінны мы быць самі кавалі. Беларусы павінны арганізавацца, здабываць асьвету і тварыць сваю народную культуру, стойка ўсюду бараніць сябе, здабываючы гэтак належнае сабе месца сярод суседзяў” („Сялянская Ніва”, nr 1, z dn. 6.12.1925 r., s. 2).

Stwierdzał na łamach gazety, że: „для будучыны Беларускага Народу абавязкова патрэба, каб ён свой лёс браў у свае ўласныя рукі. (…) Датуль, пакуль наш народ ня будзе арганізаваны ў моцную адзінку, з уласнымі мэтамі, арганічна зьвязанымі з соцыяльнай душой беларуса-хлебароба, пакуль арганізацыя яго ня будзе аснавана на ўласных нагах, уласнымі спосабамі, пакуль беларусы будуць спадзявацца на некага, што яго адродзіць, вызваліць і дасьць шчасьце, дасьць зямлю- датуль сапраўды шчыра ніхто з намі ня будзе лічыцца, датуль арганічна беларуская справа разьвівацца ня будзе, бо датуль апірацца яна будзе на гліняных нагах. (…) Мы павінны шукаць сабе прыяцеляў, каб пры ўзаемнай дапамозе, супольнымі сіламі, здабываць свае палітычныя, культурныя і грамадзкія ідэалы. (…) Вот-жа на мой погляд прыяцелямі гэтакімі могуць быць для нас беларусаў тыя суседнія народы, якія адносна да нас ніколі ня мелі ані заборчых, ані вынарадаўляючых імкненьняў. Такімі для нас суседзьмі зьяўляюцца народы Украінскі, Літоўскі, Латвійскі”. Powtórzył takie stanowisko z okazji 8 rocznicy niepodległości Białorusi: „Найгоршым злом для Беларусі, гэта будзе арыентацыя на чужынца, катоpы нас хоча праглынуць. (…) Затым хаўрустнікамі нвшымі могуць быць тыя нашыя суседзі, якія ня душаць і не зьбіраюцца згладзіць нас са сьвету, як літвіны і ўкраінцы. Дык глянуўшы на тую падарожу, якую адбыў беларускі рух, мы прыхoдзім да пракананьня, што вялікая пара ўжо нам стаць на свае ногі і пачаць арыентавацца ізноў самі на сябе. (…) Дык па стаўцы на кайзэра, Пілсудскага і Леніна павінна прыйсьці апошняя стаўка: на самых сябе!” („Сялянская Ніва”, nr 10, z dn. 21.03.1926 r., s. 1).

24 marca 1926 r. w Wilnie odbyła się konferencja BZW (BSS) z udziałem 24 delegatów. Otworzył ją poseł Fabian Jeremicz, który przewodniczył też obradom. Przyjęto na niej program i statut oraz wybrano Komitet Centralny – Bazyli Rogula (prezes), Fabian Jeremicz (wiceprezes), I. Kunicki (wiceprezes), Adam Bildziukiewicz i Bronisław Turonek (sekretarze), Muraszka i Szybut.

Wobec przewrotu majowego i nowego rządu Fabian Jeremicz i Bazyli Rogula w imieniu Prezydium Białoruskiego Klubu Poselskiego wystąpili z rezolucją, w której domagali się rozwiązania Sejmu i Senatu oraz rozpisania nowych wyborów, utworzenia rządu włościańsko-robotniczego, natychmiastowego wprowadzenia oświaty w języku ojczystym, przekazania ziemi chłopom bez wykupu i skasowania osadnictwa, zmniejszenia podatków państwowych i samorządowych i zwolnienia z nich biedniejszych włościan, amnestii dla więźniów politycznych, natychmiastowego przeprowadzenia wyborów do samorządów włościańskich i powiatowych na zasadach powszechnego, prostego, tajnego, równego i proporcjonalnego glosowania („Сялянская Ніва”, nr 16, z dn. 30.05.1926 r., s. 1).

Latem 1926 r. z inicjatywy Fabiana Jeremicza i ks. Adama Stankiewicza w Wilnie powstał Białoruski Instytut Gospodarki i Kultury (Biełaruski Instytut Haspadarki i Kultury), który w dość szybkim czasie rozwinął sieć ponad czterdzieści kół, np. w Ruszczanach, Porosłach, Hajnówce, Narewce i w Białowieży na Białostocczyźnie. 17 lutego 1927 r. został zastępcą przewodniczącego Oddziału Wileńskiego BIGiK (przewodniczącym został Bronisław Turonek).

Fabian Jeremicz był jednym z inicjatorów białoruskiej drukarni im. Franciszka Skoryny w Wilnie. Jak wspominał Jazep Najdziuk, którego matka była siostrą przyrodnią Fabiana Jeremicza, „паўстала ціхая суполка. У склад яе ўвайшлі пасол на сойм кс. Адам Станкевіч, пасол на сойм і старшыня Беларускага Пасольскага Клюбу Фабіян Ярэміч, кс. Вінцук Гадлеўскі – пробашч з Жодзішак і змагар за беларускую мову ў Каталіцкім Касьцеле на Беларусі, дый кс. Андрэй Цікота – ігумен кляштару Айцоў Марыянаў беларусаў у Друі. Запраектаваная імі друкарня мела ўзнавіць дзейнасьць друкарні Фр. Скарыны ў Вільні з прад 400 гадоў, ды служыць адраджэньню беларускага народу. (…) Арганізацыйныя захады над стварэньнем беларускай друкарні ў Вільні пачаліся вясною 1926 г. Вёў іх, ад імя ціхае супалкі, пасол Фабіян Ярэміч, а асыставаў яму малады ў гэны час хлапец Язэп Найдзюк” (С. Цыпрыяновіч, Беларуская друкарня імя Францішка Скарыны ў Вільні (1926 – 1940), Лёндан 1991, s. 5).

W 1927 r. przedstawiciele mniejszości narodowych w Polsce zaczęli wydawać polsko-niemiecko-francusko-angielskie pismo „Natio”. W komitecie wydawniczym znalazł się również Fabian Jeremicz. W numerze 1-2 pisał o położeniu Białorusinów po I wojnie światowej, oceniając bardzo krytycznie władze polskie. Wspominając akt 25 Marca 1918 r. o niepodległości Białorusi, pisał: „Akt ten ma dla narodu białoruskiego doniosłe, epokowe znaczenie, albowiem hasło niepodległości staje się odtąd myślą przewodnią całego ruchu politycznego białoruskiego” (s. 18).

W czerwcu 1924 r. w dyskusji nad preliminarium budżetowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych krytykował politykę władz polskich w stosunku do Białorusinów: „Linia polityki względem nas, Białorusinów i Ukraińców, została wytknięta jeszcze w r. 1920 po rozdziale Białorusi i po zatwierdzeniu Traktatu Ryskiego. Ta polityka streszcza się w kilku słowach, a mianowicie: część Białorusi, która została wcielona do Rzeczypospolitej Polskiej, trzeba połknąć, a to co jest białoruskie, co jest świętością tego narodu, zniszczyć i spolonizować, nie bacząc na to, że do dziś dnia bardzo wielu polityków i w społeczeństwie polskim mówi się o tym, że Polska nie może połknąć tych ziem i trzeba się liczyć z tą ludnością. Jednak Ministerstwa Spraw Wewnętrznych to wcale nie obchodzi. (…) Nie jestem wielkim optymistą i nie wierzę, by ktoś przyszedł, dał nam wolność i zagwarantował możność swobodnego rozwoju kulturalnego, społecznego i politycznego, ale przyszedłem do przekonania, że myśmy dotąd prosili, a teraz prosić nie będziemy, lecz będziemy brali. Przechodząc do spraw administracji, powinienem zaznaczyć, że wszystkie pisma białoruskie, jakie są, zostają zamykane i to w ten sposób, że komisarz miasta Wilna, jeżeli mu się nie podoba jedno słowo, jeden wyraz w gazecie, zamyka ją lub ewentualnie konfiskuje i oddaje sprawę do sądu. Sąd zaś uniewinnia, ale to kładzie się ciężarem na nas, bo my do tego czasu nie mamy swojej prasy, gdyż jesteśmy ciągle szykanowani. W tym czasie zamknięto sześć pism białoruskich, skonfiskowano zaś około 60 numerów. Tego w żadnym państwie europejskim się nie praktykuje. To samo widzimy co do szkół. Nie będę mówił o szkołach, bo to należy do Ministerstwa Oświaty, jednakże Ministerstwo Spraw Wewnętrznych bardzo dużą tu odgrywa rolę, bo wszyscy nauczyciele, którzy są inteligencją, mózgiem twórczym tego ludu, są szykanowani, nie dajecie im obywatelstwa, a tym samym zmuszacie do ucieczki ze swego kraju, do opuszczania swoich rodzinnych chat, żeby iść gdzieś na obczyznę. Stowarzyszenia nasze nie mogą się doczekać legalizacji. (…) Jeżeli Białorusin stara się o dowód osobisty, to wchodzi w błędne koło, musi iść do wójta, od wójta do starosty, od starosty do wojewody, od wojewody do referenta, w końcu do ministerstwa, a potem ministerstwo oddaje jeszcze na sprawdzenie, na inwigilację policyjną i w końcu chodzi w koło dwa lata i w żaden sposób nie może otrzymać dowodu osobistego. Jeżeli miał posadę, to ją stracił, bo nie przedstawił tego papierka” (132 posiedzenie Sejmu z 16.06.1924r.).

Fabian Jeremicz, krytyczny wobec BWRH, stał się przedmiotem ataków w prasie hromadowskiej, zwłaszcza ze strony Antoniego Łuckiewicza, niedawnego jeszcze przyjaciela. Krytykowano go także w białoruskiej prasie polonofilskiej, np. w gazecie „Беларускае слова”:

Ці ж ня пекна выглядае?

Пудоў восем вагі мае;

Хмелям чуб яго ўецца

Як ідзе – дык брух трасецца.

Вочы ледзь відаць, а нос –

Дык саўсім у сала ўрос.

(…)

Быў скрамнюсянькі мантёр.

Ведаў як званкі направіць,

Тэлеграфны стоўб паставіць

Чуў што-не-шта і пра „ток”,

Словам – знаньнем не далёк

Шансаў на кар’еру мала

Ды вось бач: пашанцавала!

Да Антонія прыткнуўся

На Алімпе апынуўся.

(…)

Выйшаў ён з пад рук начальства.

Манарха слухаць перастаў,

Нешта сам рабіць пачаў.

З Рагуляй вайшоў у хаўрус,

Адкрылі неякі „Саюз”,

Газэты сталі выдаваць,

Там сябе рэклямаваць…

Зусім ясны іхні плян:

Скааптаваць сабе сялян,

Пры дапамозе гучных слоў –

Іх галасы дастаць ізноў

(Наш сатырыкон, „Беларускае слова”, nr 3, z dn. 18.02.1926 r., s. 4).

 

Obok tego pamfletu zamieszczono także karykaturę posła, być może autorstwa Franciszka Olechnowicza. On również mógł być autorem „Satyrykonu”, bowiem gazetę „Беларускае слова” wydawała Tymczasowa Rada Białoruska (Czasowaja Biełaruskaja Rada), w której członkiem był Franciszek Olechnowicz.

Bez względu na krytykę Fabiana Jeremicza, która miała wyraźnie polityczny podtekst, po aresztowaniu w nocy z 14 na 15 stycznia 1927 r. posłów BWRH i jej działaczy wysłał on protest w tej sprawie do marszałka Sejmu oraz wraz z senatorem Wiaczesławem Bohdanowiczem interweniował u władz wileńskich. Wystąpił też w Sejmie przeciwko wydaniu sądowi pięciu białoruskich posłów: „Trudna jest moja sytuacja, raz bowiem jestem jednym z tych, którzy byli bardzo ostro zwalczani przez Hromadę, a po wtóre nie jestem prawnikiem, nie mogę tak prawniczo ujmować rzeczy, jak to poprzedni mówcy prawnicy uczynili. Ja chcę powiedzieć tylko kilka słów jako Białorusin, jako przedstawiciel ludności białoruskiej, oraz kilka słów o polityce w stosunku do nas Białorusinów, która niewątpliwie odgrywa tu główną rolę.

Cdn

Helena Głogowska

Пакінуць адказ

Ваш адрас электроннай пошты не будзе апублікаваны.

Календарыюм

Гадоў таму

 • ў ліпені-жніўні

  710 – перамога дружын Давыда Гарадзенскага у 1314 г. над войскамі крыжакоў пад Наваградкам. 625 – 12 жніўня 1399 г. паражэньне войск Вялікага Княства Літоўскага на чале з князем Вітаўтам у бітве супраць войскаў Залатой Арды на рацэ Ворскла. 510 …ЧЫТАЦЬ ДАЛЕЙ / CZYTAJ DALEJ

Календарыюм / Kalendarium

Сёньня

 • (818) – у 1206 г. пачаўся захоп інфлянцкімі (лівонскімі) крыжакамі Кукенойскага княства (населенага Крывічамі і балцкімі плямёнамі), у якім панаваў полацкі князь Вячка (Вячаслаў), які загінуў у бітве з крыжакамі ў 1224 годзе.
 • (131) – 17.07.1893 г. у Варшаве нар. Аляксандр Вянгерка, польскі акцёр і рэжысёр. Акцёрскую кар’еру пачынаў у 1912 г. у Вільні, пазьней працаваў у тэатрах Варшавы, Кракава і Лодзі, у 1939 г. заснаваў Дзяржаўны Польскі Тэатр БССР у Беластоку. У 1941 г. арыштаваны гестапа, загінуў.

Новы нумар / Novy numer

Папярэднія нумары

Усе правы абаронены; 2024 Czasopis