This Day In History: 1619-11-12

1619 г. Надрукаваньне „Грамматики словенския правильная синтагма” Мялеція Сматрыцкага.

Copyright © 2024 Czasopis