Żurawli ny perejmajutsia hranycioju

Awtor z żytielom Wyczuwok

Wyczuwky na Pudlaszy. Na Pudlaszy? Ny. Ono w wojewodstwi, ono na mapach, ali ny historyczno, a sioje riznica. Seło ny najwelyksze ny welmi znakome w Polszczy ali odno z led’ parunacet poliśkich sioł jakije ostałyś pry Polszczy. Joho szczodenny rytm ny opirajetsia wże na hospodarci rolnoji, ny na spulnym żytiu ciłoji simji. Władaje w jeji peredowsim tyszyna pererywana zwukamy ptuszok, abo inszymy hołosamy pryrody. Seło żywe w zasadi tilko w suboty i nydili koly do żywuczych tut didiw zjiżdżajut dyty i wnuky. Wyczuwky i mnyho podobnych wiosok na wschodi perestało spowniaty swoji dawnijszy funkciji. Ny dajut jidła, ny tworat mnyho-pokoliniowych społecznosti i ny budujut nowych zwiazkiw. Zaweszony w czasowi żywut jak forma poseridnia meżdu „daczowiskom” dla mołodych a domom spokijnoji starosti dla starykiw. Tiażko skazaty czy je wohule jaki-nybud’ szansy kob zyskaty tut kwalifikaciji, a hospodariw zajmujuczychsia skutynoju czy polamy można liczyty na palciach odnoji ruky. Ahroturystyka? Toże krochu za daleko od świta i od Biłowieżskoji Puszczy.

Skazaty, szczo Wyczuwky ny je na swuj sposib wyniatkom, było b odnak nyprawdoju jakraz w zwiaźi z dawnijszym podiłom. Razom z nywelykoji czastynoj hminy Czeremcha je skrawkom peredwojennoho wojewodstwa Poliśkoho. Z toho szyrokoho areału kotory obnimaje mnyho zemel tepirysznioji Biłorusi i Ukrajiny pry Reczypospolitoji pośli wujny ostałosia ono odna hromada Klukowyczy. Potim nawit i jeju zlikwidowano. Disia Wilka Nurećka, Lytwynowyczy, Zubaczy, Simichoczy, Werpil, Wyczuwky itp. stanowlat intehralnoju czast’ wojewodstwa Pudlaśkoho, a pamet’ pro teju minułost’ zacirajetsia nawit sered żyteliw. Wsio taki można lohko poczuty osobliwoju inszost’ od husto pokrytoji  naselenymi punktami Biłostoczyny. Pośli wyjizdu z Kliszczel na puwdeń naczynajetsia ridko zaludniona, otkryta prostora. Na wysokum nebi wydno krużaczy sokoły czy myszołowy. Można odniesty wrażenije, szczo ny cywilizacija, ali pryroda dyktuje tut warunki i pry braku rozwitoho peremysłu rozwywajetsia bez pereszkody.

Kob trapity do Wyczułok treba skrunuty czut’-czut’ pered hranycioju w prawo, perejichaty koło jasnych kupoł cerkwy w Zubaczach. Za Lytwynowyczamy wydno welyki, prydorożny kryży prawosławny. Zdałoś mni szczo wony napominajut’ bilsz kryży jaki baczyw para lit tomu koło Berestia, czy Tonieża, a ny tyji koło Narwy, abo Czyżiw. Brak tut detali i toj lohkosti wyrezki. Zamist toho je gruby derewlany belki. Surowy jak tutejszy ludy. Polisie czuty toże w howircy żyteliw. Nawit w poromnaniju z susidamy – biłoruskimi hmynamy Wurlańskoji czy Dubićkoji okolici –  w Wyczuwkach howorytsia welmi twerdo i z mocnym „ikawizmom”. Ny zwertajuczy uwahi na tyji ż samy szczo i wsiudy polonizmy, koriń szczodennoho jazyka żyteli stanowyt jazykowuju spadczynu pradida i prababy,  kotory pryszli siudy w serednych wikach z Wołyni. „Sześć” to „szyśt’”, skąd to „skil”, a dużo to „mnyho”.  Piszczuczy toj tekst ja starawsia jak najlipsz wczutysia w tyji osobliwostki i jakraz napysaty joho „po wyczuwkiwśki”.

Czerez selce wede stara, brukowana doroha. W dobi asfaltuwok prywodyt na dumku szlach z poczatku XX wiku, ali powstała wże po wujnie, w 50-tych litach. Poperedżajuczy jeju slidy carskoji żeliznoji koleji wże ny isnujut’. Dysia zza szerehu wyczuwkiwśkich chatiw w kirunku wschodnium wydno ono rady posadżonych pered litamy wysokich driw. Jich linija pokrywajetsia z hranycioju po biłoruskoji storoni. Pered jeju perekruczwaniem jak mur boronyt tak tyji drowa jak i ostry drit.  Do 1945 riku ludy podorożniczaly tudoju spokijno w storonu welykoho Berestia – perszoji stolici Polisia.

Kob dozatyś czohoś pro tyji czasy ja prysiwsia do starszoho pana szczo jakraz dywywsia na żytie seła (może lipsz skazaty na joho bezruch). Na skutok odrezania handlowoji nitki jaka dawała krow dla orhanizmu dysia okrum simiej żyteli ny traplaje tut omal nichto. Bo ż i czom? To ny Połowci ny Bobrownyky kotore znajut ny chto inszy, a tirowci stojaczy w kilometrowych kolejkach na wjizd na Biłoruś. Staryk usmichnuwsia poczuwszy moje pytanije.

– Pewno, szczo pomniu. Buw małyszom tohdy ali pomniu dobre. Tudoju wedła doroha na Wysoke, a potim na „twierdzę Brześć” – tak jeju nazywali szcze w czasach Perszoji Mirowoji Wujny. Prosta doroha, tako od Kliszczel daleko, daleko na wschid. Biloszost’ ludy jezdyla furmankamy, kuryli wony welmi ali bułi i tyji chto chodyly piszkom. A mało chto w nas miw tohdy poradoczny boty. Najchuczij łapci z łyka. Naszy ludy prywozyly do Berestia syr, masło, zbiżie, mołoko. Wsio miestyłoś na welikum rynkowy.

Żyteli Wyczułok diliło od mista 46 kilometry, a zatim ny czudno szczo nykotory wychodyly z rania, załatwyly sprawu i woroczaliś na nocz do sebe. Po słowam moho rozhoworczyka  pered 1939 na parasot żyteli prypaw ono odion rower, a szczo skazaty pro własny transport. Site pański sprawy i pański riczy. Najchuczij w dworowy w Klukowycz.

Tepiro Wyczuwky peredstawlajut wsi problemy wiosok zo stiny wschidnioji, kotore pośli wujny stratyli dostup do mist i horodkiw w ZSRR. Nijaka zmina ny może tut wże nastupyty, ali czom ny pustyty mołoho ruchu hranicznoho? Mużczyna w wytertoji szapcy z daszkom zwernuw na site moje uwahu. Ny perszy to taki hołos jaki czuju i pewno ny poslidni.

– Tut wsio zminiw b mały ruch graniczny. Ono szlabany odkryty. Białorusini prjeżdżali b na zakupy, zostawlali hroszy. A tak seło systematycznie wyludnia sie. W Biłostocy galerie handlowe powne rosyjskojęzycznych.

Do Wyczułok pryweła mni toże osoba Mirosława Wierchowa –  uczytela w szkoli (liceum) z pobliśkoho Nurcia-Stacji. Koli ja perszy raz pereczytaw joho komentary w lokalnoji howorci w mediach społecznościowych ja buw welmi wtieszony. Czom? Tomu szczo dobre znakomstwo mowy sered ludy w sile wieku buwaje ritko, a szcze ricz wżywana je bez stydu w internetowy. Jak win sam dodaje nażal musyt je wże poslidnim pokoliniom, kotore bude jeju znaty.

– Dysia do dyty howorytsia wykluczno po pulśki. Nawit koly potim wże poznajut nasz jazyk to bude wże jich druhy, wyuczony, bez toj melodyki, bez płynności. Ja pokil ny puszow do szkoły to ny wmiw howoryty po pulśki. Z tym, że ja ny howoru tak czysto jak muj did na pryklad. Starynny słowa znikajut razom z jimi. 

– Twoje prozwiszcze zwuczyt cikawo. „Wierchow” – welmi rośijsko. Tak insze czym popularne poliśkie: Sawczuk, Dmitruk czy Omeliańczuk. Skil wono?

– Muj pradid buw carskim żandarmom spud Kazania. W ciełoji Polszczy je tilko szyśt PESELi z tym nazwiskom. Tohdy je naprawdu wyniatkowe w skali derżawy.

A szczo skażesz pro twoje seło? Na kulko to wże Polisie?

No tuta wże za teju chatoju naprotiw wesnoju wże stoit woda. Także można skazaty szczo Wyczuwki to wże faktyczno czaśt’ bywszoho wojewodstwa nawit pryrodniczo. Tam de Polisie, tam bołota i pudmokły tereny. A miżdu nymi luźno rozkidany, ludny skupiska. Tak samo buło i w Wyczuwkach – kolyś mieszkało tut simsot osub. Tilko na moim podwirkowy, de tepir stojit tilko odna chata pered wujnoju buły sztyry chaty. Tut w nas buło wręcz przeludnienie. Natomiast po wujnie to połowyna żyteli  wyjichała w swit. Mnohi opustyly Wyczuwki na rzecz Warszawy. Maju simju w Biłostoku; wujek żywe w Jeleniej Górze…

– A jak z tamteju storonoju? – skazaw dywiwszysia na wschid. – Jak dowho żyła pamet’ z pered hranycy? W 1945 rokowy podilono musyt tysiaczy siemiej.

– Prawda. Na żal z czasom, pomału toj kontakt naczaw rwatysia. Od storony maty wsio zminyłoś jak did wmer w simdesiatych litach. Moja baba toże rano odyszła, a sama pochodyła z Mykszycz, paranatset kilometry ztil. Dysia to wże zahranycia. Natomiast zo storony bat’ka wsi wyjichali na wschid zara po 1945 hodowy. Znaju, szczo tyji moji kuzyni żyli potim koło Wysokoho, Berestia, a odna z ciotok w Peterburgu. Kolyś szcze odzywalyś, buw jakiś kontakt, inszy możlywosti, a tepiro to porwałosia, abo powmyrali. Ali je i taki historii jaki i mene perekazal muj did. Buw taki czołowik z Towszczy – seła obok kotore tepir ne insnuje – szczo szcze pered wujnoju chodyw do swojej diwczyny do Wyczułok. I wsi ludy znali jak win do jeji iszow bo jak chodyw to swystaw. Wsi czuli sioje.

– A w was buły ludy, szczo wernuliś z biżeństwa?

– Muj did wrodywsia w bieżeństwi i win skazaw szczo jak wony wernuliś w dwacet druhym hodowy to ż bida buła tut welyka. Ludy nawit wchodyli na tyji derewa, szczo rosły w parku w dworowy w Klukowicz i z hnizd wyberali woroniata. Kob mity szczo zjisty. Pola pozarastały berezynoju. Jak pryszła wesna to jily libudu, kropywu waryli. Tyje wsi chatki nyweliky buły to i pozarastały.

Kryż w Wyczuwkach (Fot. Mateusz Styrczula)

Howoraczy tak, ny moh ny wernuty wspomin z pometnoji podoroży po biłoruśkum Polisiu try lit tomu. Tohdy jezdyw ja z kolehamy, wołoczywszysia pry pulśkoji hranyci, zahladajucz toże do seła Łumna. Lahaje wono jakraz naprotiw Wyczułok. W prostoji linji ono para kilometry. Skrywajuczysia pered chołodnym, lutowum witrom, my trapili do miscowoji ławki pytajuczy miesnych, jak można dojty tudoju do Wyczułok. Ot szutka. Starejszy pomnieli nazwy wsi z pulśkoji storony, ali mołodych zajmajut wże peredowsim weliky horody u jich: Minsk, abo Brest. Hlidiat wże wykluczno na wschid, a koly w jich hołowach zjawytsia dumka pro Polszczu, to najchuczij pro Biłostok czy Warszawu. Tam de do „swojich” chwataje ono led’ para krokiw pamet wmerła.

W Łumnoji howoryw z zootechnikom na emerytury. W joho chaty zwuczało staranne radijo a w jim rosijśkie disco z 80-tych lit, stił prykryty biło-sinoju ceratoju a na jim samy białoruski produkty. My pili czaj na peremien z wodkoju i perekusali wkusnoj kubasoj. Łumna buła powna sowiećkoji minułosti – betonowych płotiw malowanych na jarki kolory, popiersi Lenina czy budynkiw uradiw z żowto-siwoji cegły. Ot, tak jak wsiudy w ZSRR. Hostynny zeotechnik żaliwsia szczo z pohranicza wtykajut i w nich:

– Nie chwatajet’ ruk da raboty. Nie znaju jak u was, no ja wiżu dieti tolka wriemienami. Docz w Mieńsku, patamu szto kakraz tam naszła wazmożnast’ zarabotat’. Zdjes’ w Łumnej prażywajut’ takije jak je – piensianiery. Ili Maskwa zabrała drugich… Tam  wsie ani kagdata papadut. U nas strana była balszaja tak szto liudi wsiegda jeździli oczień daleko…

Z sioj retrospekciji wyrywał mene pan Mirosław. I to z drennoj wysnowoj.

– W sioj chwili odno, szto zwezuje nas i Biłoruś, je wże żurawli. Kolyś jich tut ny wstriczali. Naczali pojawlatysia musyt w 1988 rokowy. Pomniu site dobre, bo muj bat’ko wozyw sino furoju i my spiszylysia na mecz Holandia-Związek Radziecki. Jichaly tak i win perestraszył dwi ptuszki. Z toho czasu żurawli je wse u nas. W situ poru deś tak w sierpniowy rano wylitajut na biłoruskoju storonu, a na weczur woroczajutsia na pudmokły łuhy koło Wilki Nurećkoji. Kolyś buły tut toże brodiaczy ptuszki, czajki i inszy… I wony dysia woroczajutsia pomału w tyji storony. Wohule tohdy buły sowsim inszy czasy. Na moju dumku poslidni moment de żyła tut szcze hospodarka rolna to perełom XX i XXI wiku. Razom z obowiazkom dostosowywania do norm unijnych perestało isnuwaty stare seło. Poczawszy od 2003–2004 hodow takije widoki jak fury powne sina, korowy, kony je szczoraz ricz. Je szcze Pulwa – jak pered litamy. Pulwa – riczeczka kotora tut pływe służyła kolyś naszym chłopciom kob pudbiraty ryby z tamtoj storony. Perepływali pud dritom, nabyrali ich deś tak na paredest’ metry i woroczaliś. Tepiro poziom wody wyszejszy.

– A jak z mołodymy? Czy z twoho doswidu można skazaty szczo nykotory interesujutsia rehijonom, waszym jazykom? Ty uczytel tohdy znajesz najlipsz.

– Szczyro każuczy ny za bardzo. Bilszost’ dumaje pro zabawu, imprezy. Nu i szcze jak lohko zarobyty hroszy bez welykoji roboty…

*

Koly wernuwsia do Warszawy, pan Mirosław napysaw do mene sms: Dysia około 19.30 sto żurawli perelitieło pulśko-biłoruskoju hranyciu bez żadnych paszportiw i udałoś w kirunkowi bołot miżdu Zubacziemi a Wilkoju Nurećkoju.

 

Mateusz Styrczula

Z czasów ruskiego króla

Opowiadanie


1. Najpierw dał się słyszeć szelest. U jednych łachmanów, u innych drogiego sukna. Odgłos na granicy słyszalności, więc najłatwiejszy do zagłuszenia. Już po chwili został zupełnie starty brzdękiem liczonych monet. To zyski z wczorajszego utargu. U jednych liczenia niewiele, tyle co palców na jednej ręce, u drugich wyższa matematyka. Od okna do okna brzdęk-brzdęk, brzdęk-brzdęk i do sakiewki. Najbezpieczniej, bo kieszeń dziurawa i niepewna. Pora wstawać. Skrzypienie drzwi, skrzypienie belek, przerywane porannym krzątaniem się żon celników, kupców, możnych. Potem ze szczękiem nakładanej zbroi do muzyki miasta dołączali się wojowie, dla których było ono tylko przystankiem w bitewnej drodze. Śpiący najdłużej, bo też najbardziej zmęczeni. Wstawali pasterze, „mużyki”, i ich rozczochrane dzieci. Do tego wszystkiego dochodziło rżenie koni, gdakanie kur, beczenie owiec.

Tak to ulice Drohiczyna wypełnił coraz donośniejszy gwar. Im bliżej południa, tym żywsze i żwawsze stawało się całe miasto. Apogeum szum ów znajdował rzecz oczywista w najludniejszych skupiskach. Przeważnie w targach nad zwierzęcymi skórami czy w przekrzykiwaniu handlarzy i celników, pobierających opłaty na rzece. Miarowy puls tego żywego organizmu władał każdym elementem grodu, by towarzyszyć mu wedle stałego rytmu. Podług naturalnego mierzenie czasu kończył się zazwyczaj, gdy słońce zatapiało swą czerwoną kulę w Bugu.

Wszystko co młody grotnik Sawko – świeża cząstka tego organizmu – widział, odkąd przybył do miasta, było fascynujące. Co dnia przyprawiało o zawrót głowy i pociągało. Nie dziwmy się jednak, bo też cóż to za porównanie z ciszą prowincji. Po prostocie rodzinnych stron, wspomnieniu lichej chatki, a potem tułaczki gdzieś wśród ziem ruskich, zetknął się z naprawdę wielkim, acz tajemniczym, światem. Tu pojawiło się kolejne nocne marzenie – o pełnej sakiewce. On też wstawał już wraz z całym miastem i otrzepywał niedbale odzież, jedyną,  z osiadłego przez noc kurzu. Dobytku niemal nie miał, bo też co mógł zabrać, czego pilnować? Mijali go smagli arabscy kupcy w turbanach z misami pełnymi dirhemów oraz brodaci, a przy tym zazwyczaj solidnie umorusani po wczorajszej wieczerzy, rycerze. Szedł tak po ubitej glinie bosymi, brudnymi stopami, przyglądając się drogim wazom z przedstawieniami rybaków bądź cieśli. Mijał zakłady kowali i złotników. Miał owego dnia tak dobry humor, że nawet nie spostrzegł, gdy jego miarowy krok przemienił się w lekkie, radosne podskakiwanie. Jeszcze tylko przeprawa przez rzekę i czekał już na codzienne zadania pod okiem mistrza.

– Sawko, druh moj!
– Witaju, dorohi pane Dymitru!
– Wyspałsia?
– Trochu twerdo mnie było, no ja ne diewka, sztob płakati.
– Sołomy tobie pryniesu k wieczeru.
– Spasit was Boh…
– Tedy siadaj tymczasom, szto b kaszy zjesti…

Siwiejący już mocno Dymitr, mieszkaniec Drohiczyna i przy tym po prostu dobry, uczynny człowiek, potrzebował następcy. Kogoś, kto byłby przy nim na stare lata, kogo mógłby przyuczyć grotnictwa jak syna, którego się nie doczekał. Dlatego gdy Sawko zjawił się wraz ze zwyczajowo zaglądającymi tu przybyszami i szukał pomocy, od razu mu ją zaoferował. Był chory. Wiedział o tym, ale nikt nie potrafił mu pomóc, upuszczanie krwi nic nie dawało. Tym bardziej więc cieszył się, że Bóg ich zetknął. Choć znali się tak krótko, zdążyła się już wytworzyć między nimi nadzwyczaj dobra relacja. Spragniony ojcostwa mistrz chciał pozostawić po sobie choć taki ślad.

A Sawko? Od dziecka miał dryg do czego innego niż pasanie bydła. Gdy tylko pojawiła się możliwość opuszczenia wraz z kierującymi się na zachód jeźdźcami rodzinnych stron,  nie zawahał się. Był sam, więc na co mógł liczyć,  jak nie na łut szczęścia? A gdzież on –  dziecko biednego pasterza – widział kiedy srebrne monety? Tu ich dźwięki rozbrzmiewały co dzień i dawały nadzieję. Może miasto zapewni mu lepsze życie, skoro to, którego zaznał do tej pory, było pełne strachu. Choć miał ledwie kilkanaście lat,  przeżył aż nadto złego. W owym czasie wojska maszerowały przez ruskie ziemie właściwie nieprzerwanie. Widok zbroi i oręża rodził niepokój, ilekroć ktoś taki zbliżał się do wsi. Chrześcijanie nie spodziewali się mimo to aż takiej pożogi. Mieszkańcy jego wsi bardziej bali się pogan z północy, mówiących w niezrozumiałym języku, a nade wszystko okrutnych najeźdźców, prosto z piekła, o skośnych oczach i żółtawej skórze. Dusił w sobie związane z nimi wspomnienia. Ci grozili całemu światu, wierzącemu w jedynego Isusa Chrysta. Wzdragał się na samą myśl o  powtórnym z nimi spotkaniu. W mieście był ledwie od kilkunastu niedziel, ale słyszał już wiele opowieści o tym, jak to dzicy z płonącymi strzałami przed  laty spalili i złupili doszczętnie również Drohiczyn. Nigdzie nie było do końca bezpiecznie, bo też ich zwinne konie docierały daleko za Bug. Wielu wtedy zginęło, wielu potraciło wszystko co posiadali. Miasto jednak nie poddało się łatwo i szybko wróciło do życia. Jak na ironię to czego młody Sawko tak się obawiał i przed czym gorąco pragnął uciec – a więc wojna – związało go mocnym węzłem z jego dzisiejszą, codzienną pracą. Włócznie i strzały były dla niego najpierw straszną, dziecięcą wizją, a teraz stały się też źródłem chleba. Był zdolny, zdrowy i pracowity, a to stanowiło tu ważny kapitał. Gorąco żelaza i stukot narzędzi towarzyszyły mu, odkąd mistrz Dymitr wziął go pod skrzydła. Tu, pośród wielu ludzi i wielu domów czuł się bezpieczniej niż na pustkowiach, a przeświadczenie to wynikało też ze słów jego nauczyciela, który głęboko wierzył w sławę księcia, jaki przywracał pokój i wiarę całej okolicy – księcia Daniła.

***

Tak oto w przerwach między nauką bukw, rozwijaniem grotniczego kunsztu i różnoraką pomocą schorowanemu opiekunowi młody Sawko zdobywał też i inną wiedzę. Korzystając z faktu, iż karczmy Drohiczyna stanowiły świetny punkt przystankowy, wypytywał spotykanych wojów o ostatnie wyprawy księcia. Interesował się światem i świadomy jego wielkości czuł, że jego obecny dom jest niczym wobec wspaniałości, jakich dostąpili ci, co byli np. w Kijowie. Jakby tych nowych wrażeń i doświadczeń było mało, krótko po jego własnym zadomowieniu się w mieście zaczęło robić się jeszcze ciekawiej. Ludzie widzieli, jak do bram grodu co dnia ściągało więcej i więcej przybyszów. Bez wątpienia zwiastowali coś niezwykłego – myślał.  Nie byli to handlarze, do wizyt których gród nawykł od dawna, lecz przednie straże ważnych dostojników. Ponieważ zasłyszane miejskie plotki nazbyt często żyją własnym życiem, ani mistrz Dymitr, ani Sawko nie do końca wiedzieli, czym to ożywienie było spowodowane. Młody grotnik zagadywał zatem kogo mógł, czy może  nie słyszał czegoś więcej.

– Każut szto jedut do nas od papy rymskoho posły!
– I od kniazia Ziemowita z zachodu, i od kniazia litowskoho z połnoczy.
– A i kniaź Daniło uże niedaleko stoit.
– Każut, szto zołoto wezut i inszy podarki.
– Ja słyszał, szto kniaz Daniło wsiech wragow pobiedił, pohan Jaćwiagów pohnał i welikim korolom stanie!

Wszystkie te głosy dawały nadzieje każdej drohiczyńskiej duszy, bo kto nie chciał żyć w państwie stabilnym i z królem zdolnym trzymać na dystans wroga? Koniec końców przelały się w odczuwalną wręcz fizycznie atmosferę wyczekiwania czegoś wielkiego…

W ciągu następnych kilku dni Drohiczyn zalała fala gości, jakich jeszcze tu nie widziano. Każdy rad był o tym słyszeć zawsze, gdy tylko przybysze ci zdążali w pokojowych zamiarach. Orszaki książęce panów polskich i ruskich docierały na zmianę – to ze wschodu, to z zachodu. Przy szczęku mieczy i stukocie włóczni do miasta wjeżdżali prawosławni bojarzy, odziani w szare sukna, skórzane pasy z mosiężnymi klamrami i podłóg obyczaju nosili najdłuższe brody. Chłodniejsze dni nakazywały co majętniejszym nakładać futra i skóry. Z zachodu podążali łacinnicy – panowie sandomierscy, krakowscy oraz książę mazowiecki Ziemowit. Strzeżeni przez drużyny odziane w lekkie kolczugi i spiczaste hełmy, zdążali na górę zamkową, do wznoszącego się nad miastem drewnianego zamku. Każdemu takiemu wjazdowi towarzyszyła olbrzymia ludzka ciżba, a nade wszystko najpóźniej zniechęcające się czeredy dzieci. Dzieciaki chętnie łapały kawałki smacznych placków bądź kołaczy, którymi częstowano zebranych. Panowie i książęta pozdrawiali lud uniesieniem ręki bądź włóczni, a tamci pokornie schylali głowy.

Sawko, pracujący co dnia w pocie czoła i z trudem mogący urwać się gdzieś po zmroku, żył tym co się dzieje nie mniej niż inni, lecz najmocniej czekał na wspominane przybycie księcia Daniła. Wieczorami chodził do pobliskiej gospody, gdzie mieszały się języki i opowieści. Wyłapywał co mógł, łowił uchem ciekawsze kąski, przysłuchując się szeleszczącym Lachom i swojskiej ruśkiej mowie. Przy jednym ze stołów co wieczór siadało trzech żywo dyskutując jegomościów.  Z dzbanami pełnymi najlepszego w okolicy miodu rozwiązywały się wszystkie języki.

– Wielmożny panie, toć od samego Ojca Świętego korona i z jego polecenia ze złota odlana!

– Czy waść dobrze słyszał? Jakże to być może, jeśli książę Daniel ruskiego jest obrządku? Toć łacinnikom przystoi korony Ojca Świętego nosić.

– A czyś waść rozum stracił? Tatarzyn gotów wszystkich wierzących w Pana zagubić, jeśli zgody między nami nie stanie. Czas to jest, by ufający męce Pana naszego zjednoczyli siły i tak nadwątlone sporami i we wspólnym celu cześć jemu oddając, uratowali ziemie tak ruskie, jak i piastowe! Cóż z walki o Ziemie Świętą, jeśli my sami ulegniemy poganom?

– Chorosze prawicie – dołączył się trzeci biesiadnik. – Weźmicie wy swojich książąt mnogich, a my naszych hospodarow i  niech nie budiet mieżdu nami chot’ wo wremia takoho nieszczastia niezhody. Ruskie grody nasze uże popaloni byli, a i ludie rabami pogan stali. Sochrani Boh tak nasz Dorohiczyn i wsie ziemle, gdie w Isusa wierujut!

Tu cała trójka wypiła potężny łyk miodu, stawiając dzbany z hukiem. Sawko, który siedział przy sąsiedniej ławie, chcąc nie chcąc stanął oko w oko z przeszłością. Znów powracały straszne chwile sprzed  paru laty. Nie chciał tego, bronił się, ale obrazy stawały przed nim same i nie dawały się odegnać, mimo wewnętrznego sprzeciwu. Może właśnie dlatego nieczęsto pił i jeśli mógł, uciekał w pracę, by nie dać pamięci  szans na powrót do zamkniętego rozdziału? Zaczyna się zawsze tak samo. Najpierw świst. Krótki i ledwie zauważalny. Może tylko omam? Niestety, zaraz za  pierwszym następowały kolejne, tak że po chwili stawały się już prawie jednorodnym owadzim szumem spadających strzał. Nerwowe rozglądanie się rodziców. Gorączkowe szukanie źródła dźwięków. Prócz tego niezrozumiałego wieczorną porą bzyku gigantycznej pszczoły usłyszał trzask wzniecanego ognia, skwierczenie momentalnie trawionych płomieniami słomianych dachów i okrzyki przerażenia: „Gore! Tatarzyn!”. To wszystko faluje i jawi mu się dziś jak za mgłą – twarze rodziców, on sam wybiegający z chaty i oglądający obraz nieprawdopodobnej paniki. Dzicy jeźdźcy wypuszczający wciąż nowe strzały i wyjący na podobieństwo demonów. Obraz zasnuwał dym. Mnóstwo duszącego dymu. Uciekać! Chować się! Do wsi wpadają kolejni napastnicy, strzelają mężczyznom prosto w pierś, szukają zwierząt, ale on nie patrzy, tylko pędzi na złamanie karku, szukając jakiegokolwiek schronienia. Biegnie, kaleczą go gęste zarośla, kłują pokrzywy i osty. Nie zważa ani na to, ani na poparzoną skórę nóg.

Wtedy widział rodziców po raz ostatni. Odtąd  liczył tylko na siebie. Ratunek mógł przyjść tylko w miejscu takim jak to, ludnym, gwarnym i bogatym. Ratunek od samotności, od głodu i od rychłej śmierci, ale nade wszystko od wspomnień. Wycierając łzę, przeżegnał się z wdzięczności, jak zawsze gdy nachodziły go złe wspomnienia. Sąsiedni stolik tymczasem zanosił się od śmiechu przy mało wyszukanych żartach.

 

***

Onego dnia, gdy książe Danił wjechał do grodu, Sawko czuwał przy posłaniu swojego nauczyciela i opiekuna. Nikt prócz  chorego nie przeczuwał, że jest z nim już naprawdę źle. Nikt z nowych przyjaciół chłopaka nie wiedział też, co należy robić z chorym w obliczu nagłego załamania zdrowia. Mistrz Dymitr silnie gorączkował i oblewały go zimne poty.

Sawko przygotował ziołowe lekarstwo, jakie zaleciła podać choremu baba Hala. Ludzie w okolicy wiedzieli, że jako jedyna mogła pomóc tak radą, jak i modlitwą. Lepiej było żyć z nią w zgodzie, bo gdy kto zalazł jej za skórę, to i złe potrafiła zdziałać. Tak mówili ci, którym pomogła, albo ci,  którzy złamali nogę, gdy źle na nich spojrzała. Sawko nie bardzo wierzył w pogłoski o jej mocach, ale też czy zostało mu coś innego niż pomoc z łąk i pół? Pogrążony w ciszy miał nadzieje, że stan starszego już przecież człowieka rychło ulegnie poprawie. A miał mistrz Dymitr za sobą aż pięćdziesiąt wiosen! Słabł jednak z godziny na godzinę i patrzał niewidzącym wzrokiem, pijąc co jakiś czas podawany przez Sawka wywar.

Tamten zaś siedział na zrobionym własnoręcznie zydelku, obserwując naznaczoną cierpieniem twarz oraz zlepione potem, siwiejące włosy. Trwożliwie nasłuchiwał ciężkiego oddechu. W pewnym momencie ich uszu dobiegła wzmagająca się od ulicy wrzawa. Sawko wybiegł przed drzwi i zobaczył zbiegowisko. Nie byłoby w nim nic niezwykłego,  gdyby nie  było tak liczne. Miał wrażenie, że to cały Drohiczyn zgromadził się na ulicach. Wyszli żebracy i rzemieślnicy, biedni  i bogatsi, starsi i młodsi.

– Niech żywe korol!
– Hospod’ błohosłowit korola!
– Sława welikomu Daniłu!

Te i inne okrzyki mieszały się pośród wiwatów i ogólnego podniecenia.

– Kniaź Daniło musit prijechał! – krzyknął do wnętrza pomieszczenia chłopak, lecz zaraz spłoszył się sam swych słów i tego, że zakłóca spokój chorego.

– Postawi mnie Sawko – słabym głosem wyrzekł mistrz Dymitr. Nie bacząc na nadwątlone siły niemal z miejsca usiadł na posłaniu, a oczy zauważalnie mu się ożywiły. Ten spojrzał na umęczonego chorobą i po chwili zawahania podał mu ręce i pomógł wstać. Nie było to łatwe, bo młodzian nie był atletycznej postury, lecz zbierając energię wziął gros ciężaru na siebie i starał się doprowadzić mistrza do drzwi.

– Maju jeszcze stolko siły, szto b naszoho hospodara w sławie pozdorowiti, chot’ hora na mnie prijszła –  na jego twarzy zagościł przelotny, smutny uśmiech, a Sawko odwzajemnił go szczerze.

– Uże moje wremie prichodit. Sawko. Choczu ili ne, znał toje uże koli ty pryszoł do horoda.

– Szto wy howoryte pane. Jeszcze siła wam wozwratitsia!

Tamten w odpowiedzi raz jeszcze smutno się uśmiechnął. Wiwaty wzmagały się, a oni wyszli pomału, by wraz z innymi obserwować zbliżający się orszak. Był wyjątkowo kolorowy. Wojów musiał być naprawdę wielka liczba, bo też nim zobaczyli ich samych, zza ludzkiej ciżby na podobieństwo drzew kołysały się ostro zakończone włócznie. Zbrojni nieśli solidne, krągłe tarcze, które podkreślały ich rolę jako obrońców najważniejszych postaci orszaku. Widać było, że wszyscy są zdrożeni. Buty umorusane w błocie, przygaszony blask hełmów ze śladami walki i twarze zdradzające nieprzespane noce. Obok jeźdźców z włóczniami jechali też wyjątkowo pomocni w ostatnich bojach z Tatarami i Jaćwięgami łucznicy. Przy nich pomniejsi panowie, książęta ruscy, a wreszcie wozy z wydartymi poganom trofeami, głównie pochodzącymi z ich własnych wypraw łupieżczych. Dziś wracały do domu. Wzrok Sawka oraz wszystkich przybyłych skupiał się jednak na dwóch centralnych postaciach orszaku, przejeżdżających właśnie obok nich. Poruszenie nastało nieopisane. Był to zwycięski kniaź, a wkrótce już także przed Bogiem król Rusi Danił, wraz ze swym synem Lwem. Obaj w srebrnych zbrojach, z przytroczonymi mieczami, jechali tuż obok siebie. Zebrani klękali, okazując szacunek, zniżali głowy, inni żegnali się, a wszystkiemu towarzyszyły co i raz okrzyki:

– Sława Daniłu!
– Niech żywe korol
– Sława naszomu kniaziu!
– Boże błohosłowi!

Orszak posuwał się dostojnie w stronę zamku wśród dalszych wiwatów, podczas gdy giermkowie rzucali w tłum drobne monety, w lot łapane przez co zwinniejszych młodzianków. Wszystkiemu przyglądali się z oddalenia dostojni mężowie, duchowni, kupcy, handlarze oraz inni goście, jacy zjeżdżali do miasta już od paru dni. Młody Sawko rok temu nawet nie nie przypuszczał, że jemu, sierocie cudem ocalałemu z tatarskiej pożogi, przyjdzie się zobaczyć samego księcia. Stał jak wryty, nie odzywając się, i nie wiedział, czy bardziej przejęty jest on, czy stary mistrz Dymitr. Lecz właśnie! Co to? Przepychając się, by być tuż przy orszaku, ani spostrzegł, jak jego opiekun osunął się na ziemię. Ludzie stojący w ich pobliżu rozstąpili się trwożnie, a chłopak podbiegł do leżącego, wydając przy tym okrzyk przerażenia.

I tu stała się rzecz, która zadecydować miała o całym jego późniejszym życiu. Syn kniazia, patrząc bystro w zebrany tłum, dojrzał z wysokości swojego konia powstałą w nim wyrwę. Wstrzymał lejce i spojrzał na biednie odzianego, bosego chłopca, klęczącego nad bezwładnym ciałem. Zsiadł z konia i podszedł do Sawka. Bez jednego słowa wziął za rękę leżącego i widząc jego otwarte, a już niewidzące, oczy zamknął mu powieki delikatnym ruchem, po czym się przeżegnał. Zapanowała cisza.

– To twoj otiec?

Sawko, przejęty do głębi natłokiem wydarzeń, przetarł załzawione oczy, ale bał się odezwać. Tamten zachęcił go jednak bratnim objęciem ramienia.

– Wasza miłost’… on był moim uczytielom. Ja sam sirotoju stał, koli Tatarowie napali moje rodne sioło… iskał pomoszczy w Dorohiczyne i jak raz dobry pan Dymitr pomoh, uczył mienie, dał jidło…

Książe Lew patrzył serdecznie na jąkającego się z przestrachu, niewiele młodszego od siebie chłopaka.

– I szto umiejesz?’
– Ja wtoki wyroblaju.

Książę położył dłoń na ramieniu Sawka i po krótkiej chwili odparł:

– Dnies majem weliki dień. Pobieda na storonie Hospoda naszoho i po storonie wsiech w Isusa wierujuczych. Moj otiec skazał, szto w takoj dień nihto ne bude lił śloz. A prieżdie wsiewo biedny i siroty. Jak kliczut na tebe?

– Sawko.
– Budesz tohdy Sawko dla korolewskoji drużyny wtoki wyrablati! Sam ne ostaneszsia.  Woźmi na poczatok toj podarok, a twoho nauczytiela pochoronim jak Chrystos nakazał. Zawtra pryjdut po tebe moji słuhi.

Do żywego zaskoczony chłopak skłonił się do samej ziemi i ani się obejrzał, a trzymał w dłoni piękną srebrną monetę. Pierwszą, jaką w dotychczasowym życiu miał na własność. Młody królewicz Lew odszedł, odprowadzany jeszcze żwawszymi wiwatami, a Sawko przy oczywistym w tej chwili smutku odczuł też dozgonną wdzięczność dla królewicza. Klęczał bez ruchu przy swym mistrzu, zupełnie oszołomiony, jeszcze długo. Położył rękę na bezwładnej piersi nauczyciela, patrząc to na jego spokojne oblicze, to na monetę, to znów rozglądając się wokół. Miasto już dało mu mnóstwo, a zupełnie nieoczekiwanie dać miało jeszcze więcej.

 

Mateusz Styrczula

Child of the revolution (Dzicia rewalucyji)

Фота Янкі Целушэцкага

Polną drogą snuła się bezkształtna, podobna do olbrzymiej stonogi, masa. W wieczornej mgle ciemne mundury i ukryte w odzieniu ponure twarze zlewały się ze sobą. Wojskowe buty grzęzły co chwilę w namokniętej glebie, co u niektórych z maszerujących wywoływało siarczyste przekleństwa. Mlaskająco-chlupoczące dźwięki znaczyły szlak grupy wycieńczonych wojaków, głodnych tak pożywienia jak i choćby odrobiny wypoczynku. Kolumną dowodził niewysoki mężczyzna w za długim kontuszu i mocno osadzonej na skroniach czapie.

Zatrzymamy się w najbliższej osadzie. Iść dalej nie możem, a i niebezpiecznym zdaje się znaczyć naszą drogę tak widocznemi znaki. Do wroga stąd daleko, tedy zaczekamy, aż warunki do dalszego marszu znośnemi się staną.

Przed kilkudziesięcioosobową kolumną rozciągały się pola, a na końcu lekko wznoszącej się dróżki widać było pierwsze chaty. Mijając drewnianą kapliczkę na skraju wsi każdy z przechodzących wykonywał znak krzyża. Schylenie głowy i unoszenie ręki było tyleż szczere co automatyczne. Wszak na kim można było oprzeć powodzenie sprawy, jak nie na przychylności Najwyższego? Bóg był ostoją i nadzieją Polszczy od zawsze i widząc jej obecne cierpienia pod zaborczym jarzmem wspierał odważnych i prawych. Mylił trop, zsyłając niepogodę, gdy pogoń była już blisko. Dawał schronienie w gęstych borach, wyrosłych nagle pośród pustkowia. Teraz zaś, gdy zmęczenie odbierało ostatnie siły maszerującym, znaczył swoje czuwanie nad nimi tą małą kapliczką i miejscem na upragniony popas.

Mimo późnej pory kolumnę śledziły czyjeś czujne, małe oczy. Janko nie zawsze słuchał maminego wezwania i miast kłaść się wcześnie, wyglądał Bóg wie czego. Tym razem trafiła mu się naprawdę gratka. Oczy zrobiły mu się wielkie jak jednorublówki, gdy dostrzegł grupę tak licznych przybyszy. I to nie dwóch, trzech nieznajomych – bo to czasem się zdarzyło – lecz oddział cały.

Momentalnie podskoczył do leżącej w drugim końcu izby matki, szturchając ją silnie. – Maci! Jakijeś wajskowyje iduć! Maci! Pracznisia!

Szto ty, Janko. Idzi spaci…

– Praŭdu każu! Paŭstańcy musi bo szabli i strelby majuć! Na najświętszuju panienku szto nie breszu! Wajaki iduć!

Słysząc to młoda kobieta zerwała się na równe nogi, po czym bez dalszych protestów podeszła do okna. Otworzyła usta w nagłym przestrachu i po początkowym osłupieniu poszła obudzić męża. Posłyszeli łomotanie w drzwi.

– Otwórzcie!

Zaspany blondyn, narzucając na siebie w pośpiechu koszulę, podszedł do drzwi. Pełnił funkcję pomocnika sołtysa, więc to wpierw do niego trafiali rozmaici goście. Domyślając się, czego może się spodziewać w te niespokojne czasy,  podszedł do drzwi z ciężkim sercem i otworzył je. Ujrzał zmęczoną, brudną twarz niskiego, wąsatego mężczyzny.

– Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

– Na wieki wiekou Amen. Chto Wy?

– Wojsko litewskie. Podległe rządowi najjaśniejszej Rzeczypospolitej.

Gospodarz obejścia skłonił się pokornie, po czym poprosił wojskowego do środka. Wysokie wojskowe buty załomotały w izbie, gdy przy sporej ławie miejsce zajęło jeszcze kilku jego podwładnych. Ciekawski Janko patrzył na wchodzących z otwartymi ustami, lecz po chwili poczuł, jak silnie za rekę chwyta go matka. .

– Chadzi siudy synok. Nie dla Ciabie hetkije razhawory.

Wojskowy głośno westchnął, po czym zaczął ciężko:

– Trzeba nam zatrzymać się u was i posilić się nieco. Zdrożeniśmy długim marszem, a i zmierzch już zapada. Dajcie tedy strawy, napitków i posłania, abyśmy przenocować mogli przystojnie. Trzeba nam też zapasów na dalszą drogę, tedy przygotujcie co macie. Zbierzcie od sielan kaszę, mąkę, kubłaki z wodą. Ubrań cywilnych też trzeba nam pilnie bo… – zawahał się – bo warunki są zmiennymi ostatnimi czasy…

Błękitne oczy gospodarza nie przestawały śledzić szarej twarzy wojaka, a gdy tamten skończył i on przemówił spokojnie:

– Panie, my ludzie u Boha wierujuczy i pa krześcijańsku uzoram Pana Naszaha pastupajem. Tady daci strawu – możem. Napaici was kali treba – toże, no miesca ŭ wioscy nie majem, kab was usich szanoŭnych jaśniepanoŭ pamieścici. A i dziaciej hałodnych pakidać nie możam. Pszanicy i żyta mała, a ŭ zimku marozy prychodziać wostryje. Ledź samyje majem szto nasici. Ja adziennia daci nie mahu a i maji susiedy toże biednyje. Lepsz kali wy znojdziecie inszaje miesca…

– Wy katolik? Wszak krzyże rzymskie przed wsią baczyliśmy.

– Tak panie. Kataliki.

– Tedy obrońcom swoim i wiary swojej winniście szacunek i cześć i pomoc wszelaką. Wszak czy to po bożemu carom się wysługiwać i ku ich interesom dłoń swą przykładać?

– My carom nie służym i nikoli nie służyli. Tolko papie rymskamu padlahajem.

– Tedy zróbcie jak rzekłem, gdyż grzechem obrońcom swej wiary i kraju nie pomóc ze wszystkich sił swoich.

– Ja waszmości razkażu: Moj baćko paszoŭ wajawać za Reczpaspalituju…

Tu ich spojrzenie spotkało się.

– I uże nie wiernuusia. Ja był tady wielmi mały, no pomniu jaho twar pa sionnia. Mienie i maich bratou maci hadawała. Znaju szto heto znaczyć, kali ludzi adzinokije jak duby ŭ poli rastuć. Jak ciażka kali nie możasz stupać na dwoch, tolko na adnoj nozie. Jak woczy matczynyje lijuć ślozy pomniaczy kachanaha, katory ciapier u ziamli chałodnaj.

– Co wy mnie tu za historyje opowiadacie? Azaliż my niby cierpienia nie znamy? Nie wiemy jakim bólem jest strata braci naszych i bliskich? Abo zsyłka na mrozy Sybiru? Katorga i męka zesłana przez carat? Śmierć towarzyszy broni?

– Tady czamu choczacie bolsz kryudaŭ i muki? Nie tak daŭno, kali miesiac stajaŭ poŭny na nocznym niebi, u siało pryszli paŭstancy takijaż jak i wy. Ludzi ŭ wioscy dumali, szto baranić buduć. Na druhi dzień wyzwalennie – kazali. Reczpaspalita adradżajecca – kryczali. Zbroju z pawahaj nasili pa wioscy i miodam napiwaliś. Prajszła niadziela a tut carskija wojska iduć. Paŭstańcy zabrali ŭsio z saboj i dawaj na ucioki. Czym jany paszli, tym chuczej Maskalioŭ my pabaczyli. „Za pomoszcz buntaŭnikam z nakazannia paŭkoŭnika Astafiewa raztrelać piacioch maładych mużczyn z sioła Waraniczy”. Pakarannie wykonwali pierad majoj chatoj… Szto wy na toje skażecia? U czym jane winawatyje? Czym winawatyje hetyje dzieciuki?

Wojskowy nachylił się nad ławą patrząc spode łba i opierając łokcie o blat. Wyraźnie poirytowany odrzekł:

– Jakraz z tej to przyczyny pragniem odnowy wolnej Rzeczypospolitej! Wol-nej! Wolnej od cierpień narodów i moskalskiej opresji! Wskrzeszenia domu naszych ojców i dziadów! Domu ludzi równych przed Bogiem i przed stanowionym prawem! Bez ruskich panów, ale z ludem!

– Krywioj mużyckoj pany ŭsio choczuć budawaci! Sionnia wy tut, no zautra? Da Pana Jezusa malicca budzie treba, kab kozaki, abo inszyje sabaki carskija nie pokusali za nie naszyja awantury!

Pułkownik na te słowa wstał i walnął pięścią w stół.

– Ważcie słowa chłopie, albo skończę prosić i pytać, a zażądam siłą! Na księdza pójdźcie, kiedy straszna wam wojaczka. Ja proszę nie o szable, jeno tego, co dać możecie i winniście dla dobra ojczyzny!

– Moj baćko żyźń addaci paszoŭ za ajczynu! I szto? I jak Reczypaspalitaj nie było tady, tak i nia ma dalej! Usie sarny u lesi zhinuć, ale nie za toje szto jany jość, ale szto samyje prosiacca śmierci, kali achwotna padchodziać da wołka. Pany niachaj iduć bicca za swaji dobra zhublane, a mużykoŭ chaj pakinuć na woli. Ja swajho dziciacia paŭsirotaju nie budu rabici.

Wtem między zabranymi powstańcami dało się słyszeć pewne poruszenie. Z zebranej grupki wyszedł chudy chłopak z opadającą grzywką i przysiadł się do dowódcy, kierując swój wzrok na rozeźlonego gospodarza.

– Ja toże nie z Mazuroŭ. Ja tak i wy tutejszy. Mużyk spad Harodni. Prawasłaŭny. – mówiąc to uśmiechnął się w jego kierunku przyjaźnie, widząc narastające zdziwienie, że oto wśród uczestników „pańskiej” rebelii znalazł się jego chłopski krajan, a do tego i ortodoks. Podług wszelkiej logiki powinien siedzieć cicho w swej wsi, miast wyściubiać nos ku powstaniom.

– Mahu hawaryci?

Dowódca skinął na młodziana akceptująco.

– Usio naczałoś z adnaho piśma…

 

<rok wcześniej>

Iwan trzymał w rękach pomięte kartki. Powoli odczytując litery łączył je w wyrazy, a potem w zdania. Był jedynym z całej wsi, który w jakimkolwiek stopniu posiadł umiejętność czytania, więc to jego do tego celu oddelegowano. Zmyślny był i ciekawy świata, przeto gdyby nie liche urodzenie mógłby wiele osiągnąć. Los jednak kazał żyć mu na wsi w pół drogi między Grodnem, a Sokółką. Patrzył na kartkę i miarowo dukając wypowiadał na głos zgromadzonym co następuje:

„Tak z he-ta-ho piśma i wi-dno: szto mu-żyki pańskije i ka-zionnyje nie pa-winni pła-cić ani czyn-szu panom, ani abroku u kaznu na zie-mlu – bo heta zie-mla da nas na-le-żyć; no kali bu-dzie wa-jna z Ma-skalom za naszu wol-ność, to toj czas treba usim iści na wajnu prociu Ma-skala”.

– Heto pa naszamu! Usio razumieju. Bukwami… i pa naszamu? – rzekli zebrani.

– Nie bukwami tolko rymskimi literami. Katalik musi pisaŭ.

– Nareszcie chtościka z panoŭ dumaje pra nas. A szto my? Bydło jakoje? Nie ludzi? Mazure za Wisłoju uże majuć swaju i z nas kapuśniakoŭ śmijucca. Tolko my mużyki na Litwie jak biednyje byli tak i dalej zastajemsia rabami. Boh baczyć nas nieszczasnych i kali pryjdzia Boże Karaleŭstwo, tady sudzić budzie ŭsich nas pa roŭnamu. Za takoje sztoś jak toj Jaśko pisza, to i ja mahu wajawaci – mówiąc to mężczyzna w średnim wieku poklepał swego sąsiada po ramieniu, na co tamten spojrzał nań z rozbawieniem. Nie wszyscy byli jednak tak zgodni co do wartości prawd zawartych w tekście.

– Brechnia! Usio ż brechnia! – stara, pomarszczona kobieta zerwała się jak oparzona ze wstrętem patrząc po kilkunastu zebranych osobach.

– Wy durnyje? Wy znoŭ za nie swaju dolu choczacia z kosami na żałnieraŭ iści? Nikoli nie była tak i nie budzia, szto pany samyje raboŭ buduć puskaci na wolu! Nikoli! Ciepieraka pisma piszuć chitryje! I szcze naszym jazykom, kab my chuczej dałuczylisia, a? A wy szto? Wierycia! Piszuć brechniu, bo samyje nie buduć bicca tolko nas pasyłaci. Naszoj krywioj za swaji majontki, sukna i hroszy płacić, tfu!

– Cichajcież matko! Nie wiedaju chto toj Jaśko spad Wilni, chaj budzie i pan jaki, ale widno szto nadyjszoŭ czas, szto ŭsie kinulisia nas prasić, kab my za jimi stali. Tolko roznica takaja, szto cary haworać ab wolności i niczaho zdajecca nie zrabili da hetul, a toj Jaśko nasz. Naszym jazykom da prostych ludziej haworyć. Pa kryścijańsku chocza pastupaci.

– I toj chto pisma pisza toże nie zrobić niczaho!

– A ja wieruju – Iwan zeskoczył z pnia, po czym ostrożnie złożył dopiero co czytane pismo. – Czas by ŭsie Biełarusy padumali pra siabie. Pra siabie! Nie pra Warszawy czy Maskwy. Chto nam daść wolu jak nie my samyje? Ja moża nie z panoŭ, ale znaju, szto Litwy saromicca nie musim. Baciuszka Michajło raskazywaŭ dla minie, szto kaliści litoŭskije ziamli ad Kurlandyji pa Czornaje mora ciahnulisia. Razkazywaŭ pra mocnyja wojska i naszuju mowu starennuju, jakoj pisali piśma karali.

– Tfu! – zniesmaczona staruszka splunęła z pogardą, po czym na odchodne dodała: Ty małady lepsz padumaj pra żonku, bo hady iduć a ty jak adzinoki byŭ, tak i zastajeszsia, rewalucjanier…

Zebrani zareagowali gromkim śmiechem. Po chwili zaczęli rozchodzić się do swoich chat. Każdy z nich, mimo iż bał się przyznać nawet przed samym sobą, popierał w głębi duszy tajemniczego Haspadara spad Wilni i czuł, że nadchodzi kolejne, wielkie przesilenie. Czas pańszczyzny dobiegał końca, a we wsiach i miasteczkach Grodzieńszczyzny dojrzewał bunt.

– Pssst! Iwanie. Chadzi siudy. – mężczyzna, który chwilę wcześniej z uznaniem wypowiadał się o treści pisma, kiwnął głową zapraszająco. Po chwili obaj weszli do ciemnej sieni.

– Sztościka rychtujecca.

– I ja tak dumaju, Pawle.

– Jeździaczy da miasteczka czuju, jak roznyje ludzi haworać, szto stan wajenny heto tolko poczatak. Maskali choczuć, kab usio uspakoiłosia, ale ludzkich razhaworaŭ ab praŭdzie nie zatrymajesz. U kożnym siole ŭsiej Litwy znajuć pra razhon u Wilni, a nawet pra raźnju ŭ dalokaj Warszawi. Usia daŭniejszaja Reczpaspalita paŭstanie jak nie ciapier, tady za hod, dwa. I znajesz chto budzie samym ważniejszym? My! Mużykie! Ale szto Ty Iwanie… Prawaslaŭny i za katalikou hatowy bicca? Heh… – rzekł, uśmiechając się przy tym serdecznie.

– Ja Biełarus jak i Ty. Szto z taho chto jakuju wieru pryznaje kali biednyje i bosyje. Kali pracujuć na czużomu zamiest na swaim kusku ziamli…

– Boh usich nas baczyć i dapamoża, kali chto dobry. Prawasłaŭny czy katalik.

– Amin.

Mówiąc to przeżegnali się, każdy po swojemu, po czym Iwan dodał cicho: – Kali budziesz sztoś wiedaŭ, skaży mnie. Chaczu iści ŭ naszaje wojska. Naszaje. Nikoli czużoje.

– Abieszczaju.

 

<pół roku później>

Owego dnia śnieg w obfitości pokrył podsokólskie wzgórza. Prócz nielicznych furmanek i karet zdążających na wschód próżno było na pofałdowanej, białej połaci odnaleźć jakieś ślady życia.

– Panowie, my zajdziem wraże siły od tyłu, podczas gdy zadaniem mości Petlickiego będzie wieść ogień z pobliskiego wzgórka. Kiedy Moskal dostrzeże, iż jest otoczonym, zasieje to zamęt w szeregach jego i tedy ruszy mości Grudziński ze swemi ludźmi oraz wy – tu Iwan poczuł na sobie wzrok dowódcy. – Pomnijcie, że kolej wasza nadchodzi li tylko pośle naszej salwy. Nie pierwej! Dragoni są zbyt daleko, w mieście łajdaczą się i nie powinni szyków naszych pokrzyżować, a kiedy tylko broń wszelaką zdobędziem, zarządzę odwrót. Tak nam dopomóż Bóg!

Pośród spiętych do granic możliwości rekrutów Iwan był wyjątkowy. Równie młody jak reszta, acz jedyny w całym oddziale prawosławny. Przezywany przez kompanów zdecydowanie na wyrost, a z pewnością ironicznie „Groźnym”. Nie licząc krótkiego szkolenia dziś przyszedł dzień, kiedy miał za zadanie użyć broni naprawdę. Już nie zamachiwać się na wyimaginowanego przeciwnika, a ludzi takich jak on sam. Myślących, czujących i – o zgrozo – krwawiących. Przy tym do braci w wierze. Z szeroko otwartymi oczyma obserwował, jak jego towarzysze chwytają dubeltówki i sztucery i oddalają się, by obejść rosyjski posterunek. Śledził ich, bojąc się na równi z nimi, czy ich kroki będą wystarczająco ciche, a przypadkowo ułamana gałąź nie zdradzi planowanej zasadzki. Gdy zniknęli im z oczu, każda minuta ciszy dłużyła się niczym godzina.

Padła salwa. Iwan zerwał się z prowizorycznego okopu tak gwałtownie, że nieomal zarył nosem w śniegu. Ostatecznie utrzymał równowagę i pobiegł wraz z kompanami w dół wzniesienia. Po chwili wyszli z lasu i dostrzegli resztę swoich towarzyszy. Ciepier abo nikoli – pomyślał.

– Bij Maskaloŭ! – ryknął dla dodania sobie odwagi. Biec z kosą nie było łatwo, ale poczuł tak potężny przypływ adrenaliny, że nie zważał na nic. Póki był daleko, wróg zdawał się bliżej nieokreślonym majakiem, kolorową masą mundurów. Dopiero gdy był już o krok, dostrzegł oficera rosyjskiego, wyjmującego z głośnym świstem szablę z pochwy. Kosa minimalnie minęła rękojeść jego broni. Po chwili już obaj unieśli broń, gotując się do ciosu. Chłopskie, litewskie kosy ze szczękiem ścierały się z wypolerowaną bronią. Symbolicznie i faktycznie. Tu i teraz. Straszne uderzenia następowały jedno po drugim. Rosyjskie szeregi przerzedziła salwa z broni strzeleckiej, ale widać było, że posterunek miał zauważalną przewagę liczebną. Atak z kilku stron miał wywołać jak największe zamieszanie. Losy starcia z kolejnymi minutami niebezpiecznie przechylały się jednak na stronę rosyjską. Wtem potworny ryk wybił się ponad zamęt potyczki. Do boju niby mrówki atakujące większego owada dołączyły konne posiłki kaprala Grudzińskiego, czekające dotychczas  nie opodal.

Szarża rozbiła chcących kontratakować Rosjan w kluczowym momencie. Od ciosów padło wielu carskich żołdaków, a ich broń natychmiast przejęli najsłabiej uzbrojeni powstańcy. Rozwścieczeni przeciwnicy z posiadanej broni palnej położyli trupem paru kosynierów. Pocisk minął głowę Iwana dosłownie o włos. Kolejna wraża salwa była już jednak niemożliwa, gdyż potężny zamach kosą któregoś z nacierających odciął ręce aż dwóm żołnierzom, a kolejni oniemieli, wpatrzeni w ten straszny spektakl. Przerażający, zwierzęcy ryk okaleczonych mroził krew w żyłach. Iwan czuł, że zwymiotuje widząc dłonie, które drgając jeszcze padły mu u stóp. Wróg cofał się do drewnianego zaplecza posterunku, chcąc się zabarykadować. Nie wszystkim się to jednak udało, bo też powstańcy zawczasu odcinali możliwe drogi powrotu. Prawosławny nowicjusz wraz z kompanami przyparli do ściany dwójkę oficerów, po czym zmusili ich do poddania się. Rosjanie zostali otoczeni. Pierwsze starcie wygrane. Po chwili wojenny zgiełk ścichł niemal zupełnie. Dowódca nacierających, pułkownik Nikodem Bohdanowicz, stanął u zabarykadowanych drzwi i przemówił, ocierając pot z czoła.

– Zdies’ pałkownik wojska litowskawa Nikodem Bahdanowicz. Dajom wam wazmożnast’ spasit’ żyźn’ waszu i pacziotna zdacca. Arużie astawicie, padnimicie ruki i wychadzicie atdielna. Rano ili pozdno – sudźba wasza adna. Jesli niet – ubjom biez milosti.

Iwan nie wierzył w to co widzi. Dwa razu znalazł się o centymetry od śmiertelnego ostrza i kuli, widział kompanów i wrogów z dziurą w głowie, bądź potworną raną, otumaniony strachem, adrenaliną i hałasem przeżył w parę minut więcej niż przez całe dotychczasowe życie. Hospodzi pamiłuj – wyrzekł sam do siebie, oddychając tak zachłannie, jakby przebiegł wiele kilometrów.

– Wojna brateńku. Wojna… –jak przez mgłę ujrzał przed sobą serdeczną twarz o lekko skośnych oczach i płaskiej twarzy. Iwan go nie znał. Najpewniej nalezał do oddziału, którego odsiecz zadecydowała o zepchnięciu Rosjan do defensywy.

– Wy Tataryn, panie?

– Ja szlachcic, tolko wiery mahometańskiej – odpowiedział grzecznie, acz  lekko rozdrażniony, nieznajomy. Widząc swego rodzaju zaciekawienie w oczach młodzika wyjaśnił: Usich synou patrebuje zaraz rodny kraj. Z usich konfesyj i usich stanoŭ. Maji prodki żywuć pa Litwie ŭże dwiesta liet. Zawuć nas Chazbijewicz ad majho wialikaha prodka… A wy peŭno katalik, tak?

– Nie. Ja sam prawasłaŭny. Ot mużyk prosty spad Harodni. Nie szlachcic i nichto znaczny, ale tak jak wy panie wieru szto tolko abjednannyje budziem swabodnyje. Tolka tady pieramożam carou.

– Inszallah, inszallah brateńku…

Po chwili przy wiwatach zgromadzonych ujrzeli zgnębionych Rosjan. Prowadzeni przez oficera trzymającego naprędce zawieszony na kiju kawałek białego sukna poczęli wychodzić ze składziku pojedynczo i z rękami w górze. Iwan uśmiechał się do siebie, czując ściekający po karku pot. A więc to tak? Następcy armii Piotra I, przed jakimi drżała Europa, upokorzeni wpierw przez Osmanów i spółkę na Krymie, a teraz na podgrodzieńskich wzgórzach przez pospolite ruszenie? Zatem naprawdę jest szansa?

– Wiwat Litwa! Wiwat komisarz Kalinowski! – niosło się pośród śnieżnych pagórków.

Zwycięzcy chciwie wtargnęli do zajmowanego dotychczas przez wroga pomieszczenia. Dotykali zdobycznej carskiej broni niby złota czy innego skarbu. Od początku powstańczej zawieruchy wiedzieli, iż priorytetem będzie właśnie zdobycie oręża. Chętnych do wojaczki nie brakowało, ale iść na pewną śmierć z rąk uzbrojonych po zęby wojsk nie było w smak nikomu. Teraz mieli szansę stać się jeśli nie równym, to chociaż groźniejszym przeciwnikiem rosyjskiego niedźwiedzia.

 

<koniec retrospekcji>

– Na szto wy mnie heto ŭsio każecie chłopcza?–- światło łuczywa oświetlało nieco zmęczoną twarz gospodarza. – Sionnia wy prychadzicie szukajuczy spakojnaj chaty, zaŭtra pryjduć Maskali i nam hetuju chatu ahniom żywym palici buduć.

– Hawaru tamu, kab pakazaci, szto heto ni awantury i nie brechnia, jak każecia. My nie Maskali i kraści toże nie budziem – tu Iwan wyciągnął podaną mu uprzednio przed dowódcę Asygnatę Pożyczki Narodowej. – Uruczaju heto wam za haścinu – rzekł, podając banknot mężczyźnie.

– Szto to takoje?

– Hroszy.

– Dzie jimi można płacici? U niebi? – odparł gospodarz z oczywistą ironią.

– Wa ŭsiej wyzwalonaj terytoryji Polszczy i Litwy. Pry tym wy ŭże nie rab i służyci nikamu nie musicie. Budziecia haspadaryć na swajoj ziamli pośle wajny. Wy i waszy dzieci, jak toj mały zzadu.

Mały Jaśko, który znów uciekł matce i ciekawie wyglądał zza rogu, uśmiechnął się z dziecięcą ufnością do chudego chłopaka. Iwan odwzajemnił uśmiech i ciągnął dalej:

– Wy abo waszyje dziedy dumali pra takoje życcio? Nasz kamisar dumaje pra mużyckuju dolu. Robić usio, kab usia Litwa swabodnaj stała. Hetaha mała i lepsz wam z carami?

– Wy musi żywiecie maraj, chłopcza. Ja wam uże raskazau, szto byli takije jak i wy ŭ nas i hlańcia dzie jane ciepier znachodzicca? Na szybinicy abo ŭ ciurmie! Ot dzie! Dzie wasza Reczpaspalitaja? Czy aby nie tolko u waszych haławach? Adezwy i prykazy piszecia, a tymczasam carskije żałniery atakujuć was, no nie wy jich. Dzie heto ŭsio arużje i pieremoha? Daŭno zhublane abo straczane ŭ prajhranych bojach. Dzie hetyje ŭrady i rządy siadziać? Z liesoŭ budziecia ŭsim kirować? Moj tata toże tak dumaŭ, a ciepier tam-ło lahaje – idzicie pakłaniciesia kryżu! Idzicie! Pan Jezus baczyć baćka majho i płacza…

W tej samej sekundzie, gdy Iwan zbierał się, by coś odpowiedzieć, do pomieszczenia wbiegł zdyszany wojak z końca powstańczej kolumny: – Jezus Maryja! Kozacy!

Trudno opisać popłoch, jaki zapanował w pomieszczeniu i w całej wsi. O ucieczce nie było mowy – brakło już i tak nad wyraz nadwątlonych sił. Widać ślady w błocie, ciągnące się za wojakami, już od dawna musiały zostać zauważone. Tym razem Boża pomoc nie zdołała zatrzymać pogoni. Pozostawało się bronić. Pułkownik Bohdanowicz krzyknął na cały głos:

– Rychtujcie się! Do broni! Zdawać się nie będziem póki żyw nasz duch i póki krew prawych płynie w żyłach!

W sąsiednich chatach, na stogach siana i między workami z kaszą błyskawicznie ustawiono prowizoryczne stanowiska broni strzeleckiej. Gdakanie kur i płacz dzieci tylko potęgowały nastrój przerażenia i zamętu. Pierwsi z kozaków zajęli zabudowania na skraju osady, a skrzydła ich szarży okrążały ją, podkładając ogień pod chaty znajdujące się z drugiej strony. W ten sposób próbowali utworzyć pas ognia, który zamknąłby drogę odwrotu do pobliskiego lasu. Powstańcy nie zamierzali jednak czekać na wyrok. Gdy strzelcy dostrzegli oświetlonych łuną  kozaków, mgła nie stanowiła już wielkiej przeszkody. Mierzyli do nich ze sztucerów, sami będąc niewidoczni. Huk i świst rozdzierały powietrze, a kozaccy jeźdźcy usiłowali manewrować między ukrytym wrogiem. Pierwszy jeździec padł z łoskotem po celnym strzale któregoś z obrońców. Sytuacja była jednak coraz gorsza, kozacy przemieszczali się szybko i byli naprawdę liczni. Ogień szybko przenosił się miedzy strzechami.. Kto żyw uciekał z gorejących domostw, nie zważając już na powodzenie beznadziejnej misji. Również amunicja kończyła się szybko. Pułkownik Bohdanowicz nie chciał, by słowa gospodarza o ratowaniu własnej skóry okazały się prawdą i z godną najwyższego uznania odwagą zbliżył się do żołnierzy, po czym z dwururki położył trupem jednego z nich.

– Iwanie! Zajdź ich od flanki! – rzucił dowódca, szybko odwracając się do tyłu.

Chłopak nie wiedział, co się dzieje. Od pierwszego okrzyku miotał się w amoku. Przed chwilą, gdy gospodarz zaczął uciekać z zoną i małym Jaskiem, wymienili spojrzenia. W jego dojrzał pomieszanie bezbrzeżnego wyrzutu i smutku zarazem. Odwrócił wzrok, ale jak rażony gromem odebrał przesłanie. W końcu dotarł do niego rozkaz dowódcy. Rób coś! Nie stój! Biegł na oślep ze zdobyczną flintą między domami. Pokonując kolejne odcinki drogi krył się za wystającymi ponad ziemię piwnicami. Wtem niby duch z ciemnej sieni wyłonił się krępy, wąsaty kozak. Stanął jak wryty.

– I szto, panie Paljak? Wy durnyj ili praklatyj? Dienieg wam nie chwatajet, a? Nada pripomnit szto diełajet matuszka Rassija z buntowszczikami?

– Ja nie Paljak, tolko Biełarus. Sabaczych synoŭ, katoryje kormiatsa nasilijem, uważat’ nie budu!

– Takda takij predatiel pierwyj na smiert’ dołżen pajti!

To mówiąc kozak skoczył i zbliżył się  na odległość palca. Iwan z najwyższym trudem wykonał unik i sięgnął po sztylet. Za późno na broń palną. Nie wiedział, gdzie reszta kompanów. Wszystko poszło w rozsypkę. Pozostało walczyć o życie. Iwan nie zdążył już pomyśleć nic więcej, gdyż ostatkiem świadomości poczuł potężne uderzenie w tył głowy.

 

<Dwa dni później>

Senne miraże mogły trwać  równie dobrze parę dni, jak i dwie godziny. Dominowały w nich łuny pożarów i ryk zwierząt. Żadnych ludzi. Płonęły puste zagrody i chałupy, a Iwan – jako świadek tego spektaklu – poruszał się między niemal zimnymi płomieniami, czując się całkowicie bezpieczny. W końcu zapadł się w ten ogień i rozpadł, nie mając pojęcia ani kim jest, ani gdzie się znajduje. Cielesność stała się wyłącznie przeszłością. Kalejdoskop barw wirował nad jego nieprzytomną głową na tyle długo, by nabrał sił.

– Brateńku! Pracznisia!

Z ogromnym trudem poruszył gałkami ocznymi. Otworzył jedno, a potem drugie oko. Wzrok miał zamglony, lecz po dłuższej chwili udało się mu skoncentrować go na jednym punkcie.

– Ty żywy?

– Nie znaju… Musi tak. A ty chto? Duch jaki?

Skośnooka twarz jego tatarskiego kompana uśmiechnęła się szeroko.

– A choczasz maju ranu pahladzieć? – to mówiąc odsłonił kawałek swojego sukna, ukazując potężny bandaż pod lewą piersią. – My ŭsie żywyje. Allah nasz spasiciel. Uratawaŭ nas u czornuju hadzinu. A na sam recz czyrwonuju ad ahnia i niebiazpieki. Ciabie pieradusim brateńku. Znajszoŭ ja ciabie jak ty ŭże byŭ ledź-żywy z krywioj na ŭsiej haławie.

– Bożasz Ty mój… A kazaki jak prapali? Ustupili? Jak heto mahczyme?

– Kazakam pa zubam daŭ addzieŭ samoha kiraŭnika! Szkada, szto hetaho nie baczyŭ. Upali jak bura i bolszuju czaść warohaŭ wystrelali, a chto piereżyŭ, taho uziali u plen. Udar jak hrom brateńku. Jak hrom!

– Chto? Addzieł samoha Kalinoŭskaha? Hospadzi…

Muzułmanin chciał coś dopowiedzieć, ale zdążył jedynie otworzyć usta, zaś odpowiedź na wątpliwość Iwana padła od strony wejścia do lazaretu.

– Tak. Wy praŭdziwa szczasnyje byli darahije – tu do pokoju wszedł postawny, młody mężczyzna z wysokim czołem, starannie zaczesanymi włosami i mądrym spojrzeniem. Rozejrzał się z troską po kilkunastu leżących na łóżkach polowych rannych. Podszedł do grupki żołnierzy zgromadzonych przy łóżku Iwana, ciesząc się z długo oczekiwanego przebudzenia towarzysza.

– Witaju Ciabie śpiaczy ryceru. Haława nie balić?

– Waszmości… – Iwan próbował podnieść się na łóżku tak gwałtowanie, że z głowy zsunął mu się kawałek długiego bandaża.

– Spakojna, laży, laży… Ja takiż jak i wy, bracie. Usie my kaliś mużykami byli, nie waszmośćmi. Boh dla nas adzin  – tu uśmiechnął się przyjacielsko. – Kali b nie świetła ahnia nie było b ni ratawannia ni ciabie. Same ważniejszaje szto my paśpieli, a sielany ŭ paru znajszli schowiszcza pierad warahom. Patom uże paŭstancy ŭziali sprawy ŭ swaji ruki i sabaki brudnyje pasłali da czorta. Tolko troch ludziej my stracili. Niech im dusza lekką będzie.

– A światłość wiekuista niechaj im świeci. Amen – dodali zebrani.

– Czy ŭsie sielany żywyje? A mużczyna z świetłymi wałasami, żonkaj i chłopcam? U biełaj kaszuli i pojasam? Prażyli jany? Skażycie…

– Tak. Jane toże. Jakraz hety czaławiek uziaŭ swaju kaszulu i z joj zrabili my tabie pierszy bandaż. Tak mocna kroŭ liłasia, bracie. Dziakujuczy tamu myżykowi ty wohule ciepier sa mnoj razmaŭlajesz. Ot, Biełarusy – braty, baczysz. Szkada szto tolko na wajnie… A paśla za łoby bierucca.

 

Tu oczy Iwana zaszkliły się lekko i poczuł, jak z jego serca spada potężny ciężar. Napotkawszy  wyciągniętą rękę dowódcy uścisnął ją z wdzięcznością, acz tylko na tyle mocno, na ile pozwalał  wycieńczony organizm. Był dumny.

– Budziem żyć. I my… i Litwa, brateńku.

 

***

Konstanty (Kastuś) Kalinowski został  stracony
z rosyjskiej ręki w Wilnie w marcu 1864 r.

Iwan, syn Fiedora ze wsi Sarnakowicze, po porażce powstania w styczniu 1864 uciekł do Francji.
Zmarł w Stanach Zjednoczonych w 1923 roku.

Powstańcy styczniowi stanowili ziarno, które dało życiodajne siły przyszłym niepodległościowym elitom polskim oraz białoruskim. Przy tym byli już bodaj ostatnimi, prócz gen. Bułaka-Bałachowicza, bohaterami wspólnymi obu nacjom. Cześć ich pamięci!

 

 

Mateusz Styrczula

Praca jako klucz do duszy Podlaszuka

Może cierpieć niedostatki, bądź cieszyć się stabilną pozycją klasy średniej. Może trwać przy spuściźnie ojców, albo zapominać własnego języka. Może dysponować siłą młodego człowieka, bądź garbić się wsparty o lasce. Obojętnie jak by wyglądał i w co wierzył, Podlaszuk jest nieodmiennie pracowity i oddany swemu najbliższemu otoczeniu. Tak żywemu, jak i nieożywionemu.

Zadbany dom w Wierzchlesiu (Fot. Mateusz Styrczula)

Niech pan patrzy. Ten dom zbudowałem sam. Sam wymierzyłem, sam heblowałem deski, sam układałem dach. Miesiące pracy tu zeszły, czasem synowie pomagali, ale dziś efekt jest imponujący. Pan wie, że tu nawet aktorzy z Warszawy do mnie przyjeżdżają wypocząć. Był pan Zaorski, reżyser. Zrobiliśmy razem grilla, pieczeń… Warszawa przyjeżdża, Wrocław, Katowice – mówiąc to gospodarz z Drahli koło Sokółki, ubrany w białą koszulę, wypinał pierś, uśmiechając się ni to dumnie, ni to szelmowsko – Teraz chcę tu jeszcze zrobić banię, saunę. Przyjezdni to lubią. No, trzeba coś zmieniać, poprawiać…

Po chwili przeszliśmy parę kroków w kierunku przylegającego do starannie przyciętego trawnika oraz równo ułożonej kostki brukowej ogródka. Cukinie, dynie, rzodkiew, sałata, zioła. Brać i wybierać. Wszystko swoje. Z tyłu starannie zbite drewniane pomieszczenia i druciane przegródki dla gromadki kur. – Są i jajka. Jest kogut. To w sumie nie dla mnie. Bardziej dla gości. Lubią czuć się jak na prawdziwej wsi, a to kogut zapieje z rana i od razu inaczej.

Nie dość, iż wszystko tu wyglądało estetycznie, to uderzała funkcjonalność i staranność wykonania. – Pokażę panu jeszcze mały wodospad, jaki zrobiłem. Faktycznie, na wschodnim skraju ogrodu znajdowało się istne cacko – wyłożony równymi, różnokolorowymi kamieniami żleb dla wartkiego strumyczka, zakończony kołem młyńskim, rzeczonym miniwodospadem, a także jeziorkiem. Woda wpływała do niego z większego jeziorka, położonego wyżej, przez którego środek przechodził drewniany mostek. Jak z bajki – powiedziałem z niekłamanym rozbawieniem. Drahle i bezpośrednia okolica Sokółki to już nie turystyczna pustynia. Meczety w Kruszynianach i Bohonikach okryły się sławą. Plany zdjęciowe z filmów traktujących o tutejszej idylli kuszą Wielkopolan, Mazurów, Małopolan. Walą drzwiami i oknami, nie mogąc się nadziwić, jak tu spokojnie. Prócz tego wygodnie. Wszędzie czyste łazienki, podjazdy, wi-fi, telewizja, kuchnia dla gości. To wszak nie robi się samo. To efekty ciężkiej pracy.

Podczas swoich licznych noclegów u podlaskich gospodarzy, parających się bardziej bądź mniej zaawansowaną agroturystyką, siłą rzeczy spotkałem już wiele osób. Równie wiele obserwowałem jako pieszy turysta we wszystkich porach roku, jak krzątali się w swych obejściach i posesjach. Pielili, kosili trawę, malowali wyblakłe płoty. To co zawsze mnie uderzało i uderzać zapewne będzie, to właśnie ten wieczny ruch, to niesłabnące zabieganie właścicieli. W miejscach, które żyją z turystyki, jeszcze rozumiem oczywistą troskę o przyciągnięcie gości, ale ileż to razy obserwowałem prawdopodobnie już samotne staruszki, walczące wszystkimi siłami z choćby śladowym nieporządkiem w obejściu. Czy to Sokólszczyzna, czy Polesie – bez różnicy.

– A wiete szo tut zbirajete? – zapytałem skuloną babcię z Wólki Nurzeckiej, związującej w pęczki zebrane zielsko. Było to już parę lat temu. Pewnie już nie żyje, ale noszę w pamięci to krótkie spotkanie.

Kropywa, zilja. Tuta-o powno toho roste. Sama żywu, dewianosto lit, a tak to i czas chuczej jde i hroszy jakijeś budut bo skuplajut siete od nas. – odpowiedziała.

– A to ne tiażko wam tak samoji żyty?

– Tiażko, bo zdorowiczko ne toje szo kolyś. Prataju chatu, a to za hrybami pijdu, ali muczuś chutko wże.

Babcia z Wólki Nurzeckiej chodziła wolno, związując zioła w pęczki siadała na schodkach, by nie męczyć się dodatkowo, ale wciąż miałem wrażenie, że było w niej więcej sił witalnych niż w o wiele młodszych emerytach z blokowisk miast. Babcia jakich wiele. Może usiąść na ławce i popatrzeć na świat, bądź porozmawiać z sąsiadami, ale dopiero gdy wszystko zostanie zrobione. Zamiecione, odśnieżone, uprzątnięte. Odwieczny gen pracowitości. Zrozumiały z punktu widzenia dawnych mieszkańców, którzy byli zdani wyłącznie na siebie i przeważnie kolebali się na granicy biedy i lichej stabilizacji. Ten gen przekazano dalej i wciąż wydaje on owoce, nawet gdy teoretycznie nie ma potrzeby napinania muskułów, bo pensja bądź emerytura, jaka by nie była, się należy. Do tego tu i ówdzie piętrzy się nowy sprzęt elektroniczny, a w garażu stoi dobrej marki samochód. Po co tak? – zapyta ktoś. Dzięki temu możliwe jest jednak zarówno podkreślenie własnej zaradności, przydatności dla pewnej grupy, jaka formułuje opinie na temat jednostki, jak też po prostu zapewnienie sobie i bliskim komfortu.

Tego roku, przechadzając się któregoś poranka po Wierzchlesiu na skraju Puszczy Knyszyńskiej, zadałem sobie trud liczenia kłód drewna, jakie piętrzyły się na tyłach niemal każdej posesji we wsi. Przypuszczalnie około 200-300 w jednym stosie. Czasami stosów o wysokości dobrych dwóch metrów bywało po trzy, po cztery. Rozumiem oczywiście surowość podlaskich zim i zasadę, która głosi, że przezorny zawsze ubezpieczony, ale czy to aby nie przesada? Prognozy pogodowe nader optymistyczne. Warstwa śniegu umiarkowanie gruba. Czy to nie zbieractwo dla zbieractwa? Otóż kluczem jest właśnie ciągnięcie dawno zaczętej historii. Choć nie grozi Podlasiu wojna atomowa, ani nagła katastrofa w dającej się przewidzieć przyszłości, to jednak chomikowanie na gorsze czasy ma swoje genetyczne uzasadnienie. Objawia się w międzypokoleniowej pamięci i obserwacji otoczenia, które zachowując się tak a nie inaczej wtapiało w świadomość młodego człowieka pewien wzorzec zachowań. Lepszy nadmiar niż niedomiar. Lepsze zapasy niż dokładne wyliczenia. Zaradność i przezorność świadcząca o człowieku i jego mocnym charakterze. Przy tym to niemal powtórzenie protestanckiej zasady, że w posiadanych dobrach materialnych, bogatym domostwie i sprawnym gospodarstwie oglądamy miłość Boga. W dziełach swych rąk przeglądamy się jak w lustrze my, a widzący to Bóg udziela nam wsparcia w kolejnych zadaniach.

Polana w rzędzie pod okapem stodoły w Kamionce Starej (Fot. Mateusz Styrczula)

Próżno by oczekiwać, że pocztówkowa kraina, jaką tego lutowego poranka zdało się być Wierzchlesie, była pogrążona w ciszy. Mimo wczesnej pory ludzie już wstali. Nadstawiałem ucha. Przechodząc z jednego końca ulicówki w kierunku Sokółki słyszałem a to warkot pił mechanicznych, a to stukot młotka, a gdzieś w jej centrum powoli toczący się traktor. Starszy mężczyzna w wojskowej panterce, uszance i wysokich butach poprosił mnie o pomoc w otworzeniu bramy. Traktor zaopatrzony w antypoślizgowe łańcuchy wjechał do podziemnego garażu, a ja zostałem zaproszony na piwo. Po co? By jako gość uczestniczyć w dość osobliwej autoprezentacji czy autopromocji.

– A wy szto tak trahtorom jeździcie zimoju? Ciepier jest wohule jakajaś robota?

– Zausze jest. Ja maju tak szto pracuju cieły rok. Hroszy powinny być. Bez parasot złotych ja z chaty nie wychadżu wohule.

Tu z nie lada zaskoczeniem spostrzegłem, jak mój rozmówca wyjmuje z kieszeni gruby plik. Na oko tysiąc złotych. Same setki. Uśmiechnął się szeroko. – Ja tut usie sprzęty maju: pryczepy, ahrehaty, piły. Jak wojna budzie, to ja toże przygotowany. Mężczyzna wyciągał z torby ku mojemu rosnącemu zdziwieniu kolejne kamizelki wojskowe, kabury, naboje do pistoletu. – Nie usio mahu wam pokazać bo szcze możecie pod***olić mianie! Aż tak to ja was nie znaju. Zaśmialiśmy się głośno. – Chadzicie do środka na haru. Wewnątrz odwiedziłem parę pomieszczeń na piętrze. Gospodarz opowiadał niemal o każdym detalu. Od sklejki, framug, desek, po kontakty. Chwalił się, że odnowił, wymienił i odmalował tutaj wszystko. Na podwórku podobnie. Sprzęty rolnicze w osobnych, zadaszonych pomieszczeniach. Maszyna do cięcia drewna zakryta przed opadami. W miejsce starej stodoły nowa. – Jak heta wichura prajszła ostatnia to u nas try stodoły rozwalilisia. Taja tam-o, tam szcze i moja. I uże pierszy nowuju postawił. – I dla koho to usio? – zapytałem. – Nu ja sam żywu niestety. Kawaler. Z mamoju tolko. Chacieuby żonku, ale nie trapiłosia jakoś. Skażycie tam w Warszawie dla dzieuczyn, szto ja dobry mużyk. Nie musi być piękna jakajaś, tolko kab pjanicoj proklatoj nie była. Takich to ja nie lublu.

Opuszczając mego rozmówcę nie mogłem się nadziwić jakiemuś wewnętrznemu samozaparciu i niesłabnącej ochocie do pracy. Jak nie zarobkowej, to dla własnej satysfakcji. Po jednej skończonej robocie dwie następne. Nie miało nań wpływu ani to, że w czasie naszej rozmowy pociągał ochoczo z butelki, ani to że próżno by szukać dziedziczących to po nim dzieci. To nie stanowiło przeszkody, by harować choćby tylko dla własnego dobrostanu. Mogę. Umiem. Potrafię. Jestem przydatny.

A podlaskie święta, zabawy? Stoły uginające się pod ciężarem niemożliwych do przyswojenia potraw? Niemożliwych nie przez wzgląd na smak lecz nadludzką ich ilość. Stanowiły i stanowić będą niepisaną nagrodę i swego rodzaju zapłatę za trud. Zaczynam rozumieć to dopiero teraz, bo też dopiero teraz wszystkie elementy tej podlaskiej układanki złożyły się w logiczny ciąg przyczynowo-skutkowy. Ciąg, którego kluczem jest praca i zaradność. Niech nas nie zwiodą niszczejące i ziejące pustką chałupy, mijane w coraz to większej ilości wsi. Może to kolidować z porządkiem w sąsiednich obejściach, ale to nie meliny wyrzutków społecznych. Jeśli niszczeją, to tylko dlatego, że stoją niezamieszkałe od dawna. Póki jest w nich choć jeden staruszek, póty jest i troska.

Ciekawy wydaje się być tutaj również fakt kompletnego oderwania analizowanej materii od kontekstu wyznaniowego. To, iż wsie prawosławne pustoszeją, a katolickie nie aż w takim stopniu, jest zauważalne już od lat, ale wiara konkretnych jednostek nie wpływa na skłonność do oddawania się pracy. Zarówno katolik z Kropiwna, który o swych białoruskich korzeniach raczej nie chce słyszeć, jak i prawosławna babcia z Rutki oddają się potrzebie pracy w podobny, równie ofiarny, sposób. Czy będzie to polegało na wykonaniu ozdobnych ornamentów w Krainie Otwartych Okiennic, czy zbudowaniu piwniczki z podsokólskiego kamienia. Kontrast pojawia się zaś na zachód od białoruskiego Podlasia, co jako bądź co bądź Mazowszanin mówię z dużą przykrością. Przejeżdżając przez okolice Zambrowa bądź Ostrowi Mazowieckiej daje się odczuć pewną bylejakość. Niby więcej betonu niż drewna, więc pozornie bogaciej, a jednak wrażenie nieporządku pozostaje.

Może więc kluczem do Podlasia i jego mieszkańców nie jest owa błogość i cisza, żubry, puszcze, tołkanice, wielowyznaniowość czy co ktoś tam jeszcze wymyśli. Może tkwi po prostu w zdolnych, a przede wszystkim nader pracowitych ludziach. Parafrazując mego rozmówcę z Wierzchlesia – skazau tak dla dzieuczyn w Warszawie. Może która do niego przyjedzie…

 

Mateusz Styrczula

Prawosławni Polacy w sieci

Bacznie obserwując od kilku lat społeczność białoruską i prawosławną w Polsce, mogłem zauważyć, że światy te wbrew obiegowej opinii katolickiej większości nie tylko się nie pokrywają, ale niekiedy ich stereotypowe utożsamianie zaczyna drażnić. Drażnić tych, którzy nie chcą widzieć w prawosławiu żadnych dodatkowych wschodnich pierwiastków. Ani ukraińskich (bo UPA), ani białoruskich (bo wstyd), ani rosyjskich (bo wyślą za Bug). Gdzie znajdziemy dowody owego rozdrażniania? W sprzyjającym nieskrępowanemu formułowaniu myśli życiu sieci.

Sprawy języka i narodowości, a przede wszystkim relacji z katolicką większością, wciąż rodzą internetowe dysputy, obfitują więc w zapytania ciekawskich gości, formułowane pod imieniem i nazwiskiem tyrady i niekończące się wymiany argumentów. Takie dyskusje na portalach społecznościowych, w których uczestniczą przede wszystkim młodsi przedstawiciele prawosławnej mniejszości z Podlasia, wskazują na pewną pogłębiającą się tendencję – liczebność białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce i jej zdeklarowanych obrońców jest tam odwrotnie proporcjonalna do liczby zdeklarowanych prawosławnych Polaków.

Skąd takie wnioski? Wystarczy spojrzeć na posty zamieszczone w grupie „Prawosławni” na Facebooku. Zwłaszcza te wprost odwołujące się do polityki, wydarzeń kulturalnych, społecznych czy ważnych rocznic. Debaty często sprowadzają się tam do zwarcia świadomych ruskiego pochodzenia etnicznego jednostek z dumnymi (?) prawosławnymi Polakami. Poniżej przedstawię cztery z zaobserwowanych postaw tych ostatnich, ilustrując je cytatami z wypowiedzi konkretnych osób (bez podawania danych).

 

  1. Wszyscy jesteśmy jedną wielką rodziną. Kochajmy się. W imię tej miłości nie jątrzmy, nie dyskutujmy o przeszłości za wiele i nie wywołujmy sporów. Mamy przyjaciół katolików. Dobrze się nam z nimi układa i niech tak zostanie. Wystrzegajmy się radykalizmu.

Bo Polacy są jacyś gorsi? Mniej wartościowi? KAŻDY człowiek zasługuje na taki sam szacunek, to jest nasz chrześcijański obowiązek, tego uczył Chrystus, a swoimi słowami pluje Pani na jego nauczanie. Nieważne, czy człowiek jest Polakiem, Serbem, Amerykaninem, czy jest prawosławnym, katolikiem czy muzułmaninem.

Powyższy cytat, jak i nakreślony przeze mnie rys pacyfistyczno-chrześcijańskiej postawy licznych Polaków prawosławnych, na pierwszy rzut oka wydaje się godny najwyższego szacunku. Ja też się pod nim podpisuję. Robi się problem, gdy obrona czci polskiego narodu pojawia się nie jako zdrowa reakcja na jego jednoznaczną obrazę przez innego internautę, ale jako komentarz do dyskusji o pochodzeniu zdecydowanej większości prawosławnych na Podlasiu. Sam w takie dyskusję już się nie bawię, bo kończą się podobnie. Takie pytania pachną radykalizmem i podziałem. Pachną jakąś niezdrową emancypacją. A tego prawosławny Polak z Białegostoku czy Hajnówki nie lubi. Prawosławny Polak pragnie nade wszystko pokojowego współżycia z katolikami, nawet kosztem prawdy o sobie, bo na co innego jest zwyczajnie za słaby. W skali kraju stanowi kroplę w morzu i świadomy, że żyje w katolickiej Polsce, nie chce awantur ani sporów, których nie jest w stanie wygrać. Tak było już wcześniej, ale to głównie monoetniczny przekaz PRL-u zdyskredytował jakąkolwiek inność. Co innego dyskusje w gronie rodzinnym z gardłującą na „szlachtę” i „katolikou” babcią, a co innego to, co na pokaz, na zewnątrz. Tak oto młody prawosławny Polak podkreśla więc swą otwartość i szacunek względem religii katolickiej na gruncie ogólnochrześcijańskim, a podskórnie dlatego, że nie chce się z niczym wychylać. Nie lubi dyskusji burzącej spokojną egzystencję w państwie polskim. Nie lubi tematu przesuwających się granic, ani niepotrzebnych znaków zapytania nad korzeniami swego nazwiska. Ta konstrukcja psychiczna jest z jednej strony konsekwencją dawnego podziału klasowego na mogących więcej Polaków – panów i poddanych – ruskich chłopów, ale również uniwersalnej pod każdą szerokością geograficznego pasywności mniejszości.

W 2011 roku uczestniczyłem w zakończonych serią wywiadów badaniach terenowych w trzech gminach południowej Serbii. Dwie z nich – Preszevo i Bujanovac – były już de facto w całości etnicznie albańskie i tym samym muzułmańskie, zaś nieco lepiej wyglądało położenie prawosławnych jedynie w północnej Medvedzi. Co wyłaniało się z rozmów przeprowadzonych z lokalnymi serbskimi nauczycielami, politykami, urzędnikami? Odwzorowanie schematu podlaskiego. Serbowie powtarzali, że nie chcą konfliktu ze swoimi albańskimi sąsiadami, że żyje się tu nadzwyczaj zgodnie, odwiedza się ich przy okazji muzułmańskich świąt itp. Wierzymy przecież w jednego Pana, a czy ktoś go nazywa Allahem, czy Bogiem to rzecz drugorzędna. Spomiędzy wierszy, z rozmów nie rejestrowanych na dyktafonie, wyzierała jednak przede wszystkim niesłychana słabość Serbów w tych stronach i strach, że również tu powtórzy się scenariusz kosowski. Wyzierało poczucie demograficznej przegranej. Nie wychylaj się, bo i tak oni lada dzień nakryją nas czapkami samą swoją liczebnością. Żyj w zgodzie i szanuj ich religię, bo w razie czego mnożyć się będą ataki na cerkwie i na nas. Jest nas mało, a Belgrad daleko. Harde stanowisko prezentowali Serbowie w etnicznie mieszanej Medvedzi, o otwarcie antyalbańskim Niszu, czy Vranje nie wspominając. Uspokajające słowa o porozumieniu i dialogu bywają zatem poparte szczerą potrzebą współpracy i zrozumienia międzykulturowego, ale nie zawsze. Czasem świadczą po prostu o słabości. Tu przechodzimy do postawy numer dwa, ściśle z tą pierwszą powiązaną.

 

  1. Nie dajmy się sprowokować. Nie reagujmy, a jakoś to będzie.

Sytuacje (konfliktowe – dop. autora) się zdarzają, bo więcej nas dzieli niż łączy, a oni (katolicy) w większości przypadków są na nie , ale cóż. Bądźmy ugodowi, oby nie było gorzej.

 

Żeby nie ci „bandyci” (to o Żołnierzach Wyklętych – dop. autora) nie wiadomo, jak potoczyłyby się losy Polski. Zrobili coś okropnego, ale zrobili też sporo dobrego. I nie można o tym zapominać.

 

Luty 2017. ONR szykuje kolejny marsz Żołnierzy Wyklętych w Hajnówce. W Polsce pojawiają się reakcje pełne najwyższych słów krytyki i oburzenia. W obliczu podobnych manifestacji skrajnej prawicy we Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu przeważnie odbywają się liczne kontrmanifestacje. Jednakowoż przy okazji pierwszego marszu nacjonalistów w roku 2016 Cerkiew oraz sami wierni apelowali tak do hajnowian, jak i do siebie nawzajem, by mimo wezwań SLD i partii Razem zostali w domach. By swą postawą dowiedli, że nie dadzą się sprowokować. By poszli w ślady Chrystusa, nadstawiającego drugi policzek. I znów – sama postawa jest godna naśladowania, ale po głębszej analizie pachnie po prostu biernością i unikaniem tematu. Tu pozwolę sobie przywołać raz jeszcze badania terenowe z południowej Serbii. Tam kością niezgody stał się parę lat temu postawiony bez zgody władz pomnik ku czci albańskich partyzantów, którzy w latach 1999-2000 starali się oderwać dolinę Preszeva od Serbii. Był to więc paradoks – nielegalny pomnik obcej organizacji zbrojnej stanął na terenie państwa, od którego owa grupa pragnęła oderwać jego część. Absurd analogiczny do czczenia zabójcy prawosławnych akurat w prawosławnej Hajnówce. Czy ktoś z Serbów rzucił się do jego demontażu? Skądże znowu. Postawa Serbów z Preszeva była dokładnym odwzorowaniem pokojowego sprzeciwu Podlaszuków wobec akcji ONR. Dominowały głosy: Jest nam przykro. To nie powinno się zdarzyć, ale cóż możemy? Możemy skłonić głowy i nie reagować. Wszak my chrześcijanie. W imię pokojowego współistnienia udajmy, że to nie plucie w twarz, tylko padający deszcz.

Tak to w 2016 roku honoru prawosławnych na ulicach Hajnówki broniła ledwie garstka osób zgromadzonych w Bractwie Ikony Chrystusa Miłościwego. I tu jednakowoż warto zacytować, że uczestnicy protestu jednoznacznie odżegnywali się od stania w jednym szeregu z „lewakami”. Na stronie internetowej Bractwa czytamy: Moi drodzy ONRowcy, KOD i Petru wam wylazł na ulice w grubych tysiącach lewaków w obronie „Bolka”, a wy nic tylko ściągacie siły i przyjeżdżacie na dziesięciu pikietujących prawosławnych oraz ganiać i straszyć Burym hajnowian? Lewactwo z KODu wylazło wam w stolicy, a wy przyjechaliście stresować emerytów w Hajnówce? Poza tym PIS, dotrzymując umowy PO, wiezie już wam imigrantów na kilogramy, słabo tego tematu pilnowaliście i obietnic PISu. Panowie posłowie przyjechali pokrzyczeć do Hajnówki zamiast dopilnować problemu imigrantów. Wróg u bram, a was nie ma tam gdzie trzeba i szukacie wroga w Hajnówce, w mieście emerytów i rencistów, wyludnionym po rządach PO w Polsce!?

Jest to tyleż zatrważające co śmieszne, że narracja narodowo-nacjonalistyczna, odbierająca w powyższym wezwaniu prawo do bycia patriotą np. Platformie Obywatelskiej, dociera już nawet nie tyle do elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, co nawet do prawosławnych Polaków z Podlasia. Widać typ ten nie powinien już wybierać, jak to drzewiej bywało, między SLD, a PO, lecz między totalnym konformizmem (wstąpieniem do ONR) a częściowym konformizmem (wspólnym ściganiem wrogów Polski, acz z zachowaniem autonomii).

 

  1. Dlaczego w cerkwi kapłan naucza po rosyjsku, a nie po polsku? Dość skansenu. Idźmy naprzód!

Cerkiew powinna też iść z duchem czasu i nie odwracać się od młodzieży narodowości polskiej, a być może przyciągnęłaby ciekawość i uwagę wyznania katolickiego.

 

Moim zdaniem językiem ojczystym jest język polski i w tym języku chciałbym się modlić. Cerkiew musi iść z postępem.

 

Wraz z odrzucaniem kolejnych elementów lokalnego białoruskiego kolorytu Podlasia trwa też związane z dopasowywaniem do polskiej większości „odruszczanie prawosławia”. W grupie Prawosławni na Podlasiu co jakiś czas pojawiają się pytania o zasadność kazań w języku rosyjskim, bądź lubianej przez batiuszków trasiance, będącej zrusyfikowaną formą podlaskich gwar białorusko-ukraińskich. Co ciekawe, pytającym nie chodzi bynajmniej o utrwalenie języka dziadów, ale właśnie o zastąpienie jej poprawną polszczyzną. Wszak mieszkamy w Polsce, a nie w Rosji. Rosyjski, czy też coś brzmiącego nazbyt rosyjsko, powoduje wobec nas – młodych prawosławnych – groźbę ostracyzmu. A tego nie lubimy. Chcemy być tacy jak wszyscy. Ze strachu oczywiście. Prawosławie z orłem na piersi i polskim w cerkwi pozwala zaś cywilizacyjnie awansować i ostatecznie zakończyć etap „wysyłania do Rosji”, co czasem czynią katolicy. Mało tego. Jak dobrze pójdzie, to my sami będziemy mogli tam wysyłać innych (np. takich Tomków Sulimów).

Nie zna skali problemu też ten, kto nie odwiedził prawosławnych mohiłok. Jeden czy dwa nowe groby bez cyrylicznych napisów to byłoby jeszcze do zniesienia. Co jednak zrobić, gdy coraz liczniejsi prawosławni Polacy w imię postępu i zerwania z tym co obciąża ich nowo-polskie dusze upodabniają do katolickich również pomniki swego własnego istnienia? Nie sposób rozpoznać ani po imionach, ani obowiązkowej łacince, czy grób to prawosławny, czy katolicki. I tu pytanie – czy to cyrylica boli, czy obawa, że dzieci po prostu nie odnajdą grobu?

 

  1. Nie mam żadnych białoruskich, ukraińskich ani innych niepolskich korzeni. Żyję w Polsce, więc jestem Polakiem.

 

Bardzo bym prosił o niepisanie tekstów w stylu prowokatorów. Jak komuś nie podoba się żyć w Polsce i się wstydzi swej polskości, to droga otwarta na wschód.

 

W ostatnich dniach dostrzegłem w internecie ogłoszenie kurczącej się społeczności prawosławnych z wschodnich kresów województwa lubelskiego. Ksiądz prawosławny (broń Boże pop) z Tomaszowa Lubelskiego prosi w nim wiernych o wsparcie projektu oświetlenia cerkwi w ramach projektu unijnego. Pod tekstem takiej treści, zamieszczonym na łamach lokalnego portalu, jak na zawołanie pojawiły się anonimowe wezwania miłujących rodaków, by pomocy szukał u swych ukraińskich pobratymców, a nie tu. Obronna odpowiedź internautki Nadziei przyszła równie błyskawicznie: „Ksiądz nie ma rodaków na Ukrainie. Jest obywatelem Polski, wyznania prawosławnego, narodowości polskiej”. Tu przechodzimy do kluczowego punktu.

Wychylanie się w internetowym środowisku prawosławnych Polaków z tematyką białoruską, a już zwłaszcza formułowanie ocen jednoznacznych w swym charakterze, kończy się podobnie. „Lajkami” od wciąż tych samych osób (przeważnie aktywnych działaczy mniejszościowych) oraz rozlicznymi debatami z prawosławnymi Polakami, kończącymi się obronną deklaracją: ja tam jestem prawosławnym Polakiem / prawosławną Polką. Tu mówimy wyłącznie o religii, a nie o tożsamości uczestników grupy. Idźcie z tą propagandą i agitacją gdzie indziej. A jak się komu nie podoba, to na Białoruś. Sięganie po rzeczowe argumenty w rodzaju map narodowościowych, spisów powszechnych, statystyk, świadectw zwykłych ludzi i uczonych nie daje rezultatu. Dlaczego? Bo tak łatwiej.

Co jakiś czas na portalu orthphoto.net bądź we wspominanej grupie Prawosławni na Facebooku powraca dość radykalny w swej wymowie obrazek ze wsi Knorozy z domem obwieszonym flagami prawosławnych krajów i napisem „Prawosławie albo śmierć”. Zdjęcie wykonano w 2007, sam dom wygląda dziś inaczej, ale – co ważne dla naszych rozważań – już niejako zza grobu prowokuje do dyskusji w środowisku. Wzbudza on szczere oburzenie i wyzwala wyłącznie słowa krytyki, z którymi śpieszą oczywiście wszyscy wzorowi Polacy-prawosławni. Polak – prawosławny ma nie tylko wystrzegać się radykalizmu jako takiego, ale przede wszystkim radykalizmu w tym co dotyczy jego własnych korzeni i własnego ja. W odróżnieniu od cieszących się wybitną popularnością wśród młodych katolików grafik patriotycznych spod znaku falangi Polak – prawosławny unika jak diabeł święconej wody religijnego zakapiorstwa, często spotykanego w pokoleniu swoich ojców i dziadków. Jedyny radykalizm, do jakiego lgnie zwłaszcza część prawosławnych kibiców Jagi, jest ten wszechpolski i ONR-owski. Pod flagą biało-czerwoną, acz z prawosławnym kwiatkiem u kożucha. A gdy już będzie można, to i ten uwierający kwiatek trafi na śmietnik.

Mateusz Styrczula

Palestyna – Podlasie 2016

Mur rozdzielający tereny zamieszkane przez Palestyńczyków na wschodnich przedmieściach Jerozolimy (Fot. Mateusz Styrczula)

Jak okiem sięgnąć przede mną ciągnął się wysoki na 6-8 metrów mur. Przytłaczający i przez to groźny. Goły beton, gdzieniegdzie zapisany czarnym graffiti. „Free Palestine”, a obok dla kontrastu „Israel O.K.”. Szczepiony jak ogromna budowa z takich samych klocków i zwieńczony drutem kolczastym. Wił się między małymi wzniesieniami i rozrzuconymi bez większego ładu i składu budynkami. Palestyńskie bieda-domki wschodniej Jerozolimy przedzielone dzikimi wysypiskami śmieci urywały się nagle, a zasieki oraz czerwone drogowskazy znaczyły strefę bezpośredniej kontroli izraelskiej armii i policji. Co ciekawe, z pobliskiego wzniesienia doskonale widać było, co znajduje się po drugiej stronie muru. Podobne domy, podobne zakłady, sklepiki pełne warzyw i owoców oraz wysoki, biały minaret meczetu. I to tuż przy samym murze. Tam również mieszkali Palestyńczycy. Było niemożliwością, aby adhan wydobywający się z głośników wieży nie był słyszalny w promieniu 1-2 kilometrów. Słyszeć to jedno, ale już odwiedzić tenże meczet trudniej. Mieszkający po drugiej stronie betonowej zapory mogli o tym tylko pomarzyć. Nie dostrzegłem na horyzoncie ani widocznej bramy, ani nawet informacji w formie drogowskazu, gdzie znajduje się najbliższe swobodne przejście. Skądś już to znam…

W tym momencie przeżyłem jedno z najdziwniejszych deja vu życia. Wspomniałem cerkiew w Koterce, widzianą w czerwcowy pogodny dzień dwa lata wcześniej. Zielone uroczysko i śpiewających wiernych. Wspomniałem dzwony cerkiewne, których dźwięk unosił się nad puszczą i z pewnością docierał na Białoruś. Podobnie jak docierało nań pianie koguta z Wyczółek, o czym poświadczał mi potem mieszkaniec naprzeciwległej wsi Łumna. Podobnie jak docierały słowa starszego pana z Bobrówki, który pokazując w kierunku granicy żalił się: Tam mij bat’ko miew pered wujnoju swoji łuhi. Wspomniałem liche zasieki, słupki graniczne, pas zaoranej ziemi i las posadzony po to, by dzielił ten sam naród.

Tysiące kilometrów odległości, totalnie odmienne kultury, inne języki, doświadczenia historyczne, inne religie. A jednak stojąc w arabskiej dzielnicy Silwan we wschodniej Jerozolimie w grudniu ub.r. miałem wrażenie podobnej sztuczności poprowadzonej przez siłę wyższą bariery. W poprzek jednorodnego świata. Na siłę. Wbrew ludziom. Bo też w Ziemi Świętej, podobnie jak na podlaskim skraju Polski, nie można było uciec od polityki. Nawet dziś, gdy wydaje się, że czym innym jest napięta sytuacja w Izraelu, a czym innym życie Białorusinów z pogranicza.

Irracjonalność części z istniejących na świecie granic nie zawsze była dla mnie oczywista. Był czas, kiedy uważałem je za coś tak normalnego, jak konieczność płacenia podatków, uczestnictwo w wyborach czy bezstronność sędziowska. Podważyć ich sens pozwoliło mi wejście Polski do Schengen na przełomie 2007 i 2008 roku. Nagle okazało się, że nikt nie został przez brak granic napadnięty, gospodarka funkcjonuje normalnie, a masowe przemieszczenia ludności nie nastąpiły. To był jednak dopiero wstęp do głębszej zmiany świadomości. Prawdziwy bezsens istnienia granic dostrzegłem wraz z wyprawami na wschód Rzeczpospolitej. Co prawda Europa to nie postkolonialny Trzeci Świat i geometryczne kształty państw – to raczej domena Czarnego Lądu, a nie Polski – jednak wraz ze zdobyciem wiedzy o sytuacji demograficznej na polsko-białoruskim pograniczu zrozumiałem na czym polega ich sztuczność. Czym jest postawienie na pierwszym miejscu konieczności politycznych, zamiast uznania za priorytetowy głosu
i więzi międzyludzkich. Zastanawiało mnie to dziwne wygięcie na mapie, stanowiące z grubsza wschodnią granicę powiatu hajnowskiego. Jeszcze Odrę i Nysę byłem w stanie zaakceptować. Różne etnosy, a i granica bądź co bądź naturalna. No, ale tutaj? W zeszłym miesiącu, po powrocie do Polski, wracałem do uniwersalności problemu Białorusinów i Palestyńczyków i tego co łączy te dwie tak odległe terytorialnie i cywilizacyjnie krainy dowodzące uniwersalności problemów.

Lichy pas zaoranej granicznej ziemi za Bobrówką (Fot. Mateusz Styrczula)

 

Przede wszystkim mamy tu to samo poczucie beznadziei. Palestyńczycy ze wschodniej Jerozolimy i Zachodniego Brzegu oraz Białorusini z obu stron polsko-białoruskiej granicy zostali postawieni przed faktami dokonanymi. Jedni lat temu siedemdziesiąt, inni zaledwie dziesięć. Bez znaczenia postęp, skoro narody dotykane są wciąż przez analogiczne hora. Bezradność wobec decydentów i umów ponad głowami ta sama. Tuż po największej fali przemocy, jaka w postaci licznych ataków samobójczych spadła na Izrael w 2001 roku, podjęto decyzję o budowie ogromnej konstrukcji, jaka miałaby uniemożliwić palestyńskim zamachowcom łatwy dostęp do izraelskich miast. Genialne w swej prostocie. Mur zaopatrzony w kamery, wieżyczki strażnicze i patrolowany dzień i noc przez Izraelczyków zdołał po paru latach ostatecznie objąć w kleszcze niemal cały Zachodni Brzeg Jordanu. Bez względu na zasadność stosowania odpowiedzialności zbiorowej i palestyńską winę w tolerowaniu ekstremistów w swych własnych szeregach część narodu (mniejsza) nagle została skutecznie oddzielona od sąsiadów tej samej wiary i języka. Na ile realne w starciu z hołdującemu zorganizowaniu i porządkowi państwu Izrael były tu historie opisane przez Michała Androsiuka w „Białym koniu”? Czy Palestyńczycy również targowali się z wykonawcami postanowień? Czy los czyjegoś domu, zakładu bądź sklepu, który przy złym obrocie spraw mógł zostać po drugiej stronie, zależał od zwyczajnej łapówki, niepisanych profitów? Czy zdarzały się tu podobne błagania, podobne przekupstwa? Pytałem kilka spotkanych w okolicy osób, jednak zaprzeczyły, by takie targi w ogóle mogły mieć miejsce. Mapy satelitarne nie zostawiają pola do takiej dowolności jak 70 lat temu – pomyślałem. A i skrzynka wódki łapówki dla sowieckiego żołdaka nie wchodziła w grę.

Wspólnych doświadczeń Palestyny i Podlasia jest więcej. Wśród żyjących na prowincji wspólnot autochtonów (zarówno w Europie jak i w Azji) tylko nieliczne są tak naprawdę obiektem politycznego zainteresowania. Względnie niewielu towarzyszy stała obserwacja organizacji pozarządowych, kamer TV, czy polityków. To co wspólne dla prostych ludzi z Orli, jak i tych z Ramallah, to pewna niesłabnąca uwaga. Kręcą się tam wciąż jacyś ludzie. Dzieją się antagonizujące wydarzenia. Tylko w ostatnich latach na Podlasiu chodzi a to o zamalowane tablice z białoruskimi napisami, spaloną cerkiew, marsze ONR czy rocznice rajdu „Burego”. W Palestynie zaś oderwanie się od spraw polityki jest jeszcze mniej sposobne. Na ulicy co i rusz przetacza się kolejny protest palestyńskiej młodzieży, w powietrzu wisi intifada, a piątkowym modłom  zamieszanie wokół jerozolimskiego meczetu Al-Aksa. Z jeden strony na Podlasiu mamy multum działaczy narodowych (większości i mniejszości), zaś w Ziemi Świętej dziesiątki stronnictw palestyńskich i żydowskich zabiegających o względy jednostek. Tu i tam trwa walka o rządy dusz. Istnieje niepisana potrzeba zapisania się gdzieś. Ktoś stale pyta o zdanie, agituje, wchodzi do domu. Takie problemy nie dotyczą wszak wszystkich. Na Podlasiu próżno szukać podobnego żywota już choćby w jednorodnym etnicznie powiecie wysokomazowieckim, a jako przeciwwagi na Bliskim Wschodzie w jakimkolwiek regionie pobliskiej Autonomii Palestyńskiej Jordanii.

Bliskość granic na obu kontynentach generuje uwagę służb mundurowych. Przepisy, zakazy, nakazy. Tak oto rolnik z pogranicza na Podlasiu i w Palestynie staje się zwierzęciem politycznym. Wbrew własnej woli. W tle wciąż widnieje wielka polityka. Palestyńczyk jako pojęcie określające przedstawicieli danego narodu w świadomości społecznej, w mediach Europy i świata nie istnieje w oderwaniu od polityki. Z oczywistych przyczyn zwłaszcza w Izraelu. Podobnie „Białorusin” w Polsce. Gdziekolwiek w radiu bądź telewizji pojawi się temat wschodniego sąsiada Polski i Białorusinów jako nacji, tam wciąż podąża kontekst polityczny. Zarówno na szczeblu oficjalnym, jak i w ogólnym odczuciu społecznym. Dyskusja o prezydencie Łukaszence, o opozycji, o ruchu bezwizowym, o afrykańskim pomorze świń, o ochronie zewnętrznej granicy UE. Kontrabanda, niekończące się druki do wypełniania na granicy, podatki dla wyjeżdżających po zakupy do Polski. Żyjąc w towarzystwie granic dzielących jeden naród nie sposób czuć się do końca swobodnie. Zwłaszcza, że zarówno między Rzeczpospolitą a Białorusią, jak też między Izraelem a Palestyną nie chodzi o tej sytuacji polepszanie. Można odnieść wrażenie, że wręcz przeciwnie. Jak utrudnić. Jak uprzykrzyć. Jak zniechęcić do podróży do współziomków. A przynajmniej tak było do niedawna. Jak nie mur betonowy, to celowo posadzony las.

Kolejne deja vu czekało mnie przy granicy terenów administrowanych przez Autonomię Palestyńską a Izraelem na południowych przedmieściach Jerozolimy. Choć żółto-spalona ziemia oraz palmy stanowiły zupełnie inną scenerię niż wysokie świerki przed Połowcami, albo drewniane domki w Bobrownikach, to starcie szaraczka z wszechpotężnym autorytetem państwa dokładnie to samo. Palestyńczycy solidnie przetrząsani na izraelskich checkpointach w drodze z Betlejem do Wschodniej Jerozolimy przypominali zawsze spolegliwych Białorusinów. Nie chodzi tu nawet o realia granicy jako takiej, ale o charakterystyczne  postawy zaobserwowane przy moich przejazdach na Białoruś i z powrotem. Pomieszanie strachu i bezbrzeżnej pokory wobec przedstawiciela władzy. Świadomość własnej słabości i niemocy wobec mocniejszego. Palestyńczycy cierpliwie znoszą rewizje osobiste przeprowadzane przez gówniarzy z potężnymi karabinami, a Białorusini cierpliwie wystają w kilkugodzinnych kolejkach. Tak musi być i koniec. Izraelscy żołnierze reprezentują w opinii większości ludności arabskiej tymczasowego okupanta. Białoruska straż graniczna oczywiście nimi nie jest, ale w pewnym przenośnym sensie reprezentuje ciemiężcę wewnętrznego. Wschodnią despotię, jaka wbiła się głęboko w rosyjską, a następnie w sowiecką duszę, czego doświadczyła i co przejęła w siebie za czasów ZSRR Białoruś. Oni – mogą wszystko, my – nie możemy nic. Suweren tylko z nazwy. Zdany na łaskę i niełaskę silniejszego.

Osobny rozdział to przybysze. Choć skala zmian różna w swym natężeniu na Podlasiu i w Palestynie, to jednak znowu łączy te dwa światy. Wraz z powstaniem państwa Izrael w szczególności, a w ograniczonym zakresie przed 1948 r. na słabo zagospodarowane tereny Ziemi Świętej przybywać zaczęli pierwsi żydowscy osadnicy. Dołączyli oni do symbolicznej grupy zaledwie ok. 50 000 przedstawicieli narodu wybranego, który zamieszkiwał Palestynę pod koniec XIX wieku. Ubodzy Arabowie sprzedawali oferującym dorobek życia przedstawicielom żydowskiej diaspory na sprzedaż swoją ziemię bez przykładania wielkiej wagi do dalekosiężnych konsekwencji. Efektem był lawinowy przyrost ludności żydowskiej i rychła zmiana proporcji zarówno w samej Jerozolimie jak i na obrzeżu współczesnego państwa Izrael. Częściowo oczywiście „winę” za późniejszy los Palestyny ponoszą decydenci świata, jacy po tragedii Holocaustu wytyczyli w regionie nowe granice, ale nie byłoby sukcesu aliji (w myśl idei syjonistycznej powrotu Żydów do ojczyzny), gdyby nie prosta chęć zysku leżąca u podstaw jednostkowych decyzji o sprzedaży ojcowizny. Czy nie tym jest właśnie sprzedaż baćkouszczyny na Podlasiu? Czyż nie to dzieje się już od wielu lat po cichu na podlaskich wsiach?

Mem poświęcony dramatowi Tokarów po 1945r. ze strony Howorymo Po Swojomu

Nie zapomnę, jak uczestnicząc w jednym z pierwszych w swoim życiu festiwali „Tam po majowuj rosi” zawitaliśmy do wsi Grabowiec pod Bielskiem Podlaskim. Usłyszałem tam od zmartwionego, skulonego staruszka, że bardzo cieszy się z organizacji takiej białoruskiej imprezy, bo na co dzień coraz bardziej dominują katolicy. „Szlachcicy nas perejmajut” – wyszeptał mi konfidencjonalnie, ze smutkiem w oczach. Z jednej strony nawołocz jest potrzebna, bo przecież komuś trzeba sprzedać te puste, niszczejące chaty na polsko-białoruskim pograniczu, ale z drugiej pojawiają się opinie podobne do powyższych. Zwłaszcza wśród pamiętającego ludne wsie białoruskie starszego pokolenia Podlaszuków. Zmiana stosunków ludnościowych to oczywiście długi proces, ale przybierający na sile wraz z wymieraniem białoruskiej mniejszości. Puolakuw sztoraz to buolsz. Dom po domu, kolonia po kolonii, wieś po wsi napływowej ludności na Podlasiu przybywa. To ubogaca i poszerza horyzonty – czemu nie? Ale przy tym powoduje zatracenie charakteru. Utratę domu. Podobnie postępuje dobrowolna kolonizacja wschodniej Jerozolimy. Nawet dziś żydowscy nabywcy płacą wielokrotność właściwej ceny nieruchomości od ubogich Palestyńczyków w bezpośrednim sąsiedztwie Góry Oliwnej.

W Palestynie błędy z przeszłości naprawia dziś przyrost naturalny wśród Arabów, niezmiennie pozostający na bardzo wysokim poziomie. Święta wojna z Bliskiego Wschodu nie przypomina też drobnych przepychanek katolicko-prawosławnych. Śmiesznych wobec tamtej zapalczywości. Co jednak uratuje białoruski etnos wschodniego Podlasia? Czasu i perspektyw na demograficzną rewolucję coraz mniej.

Mateusz Styrczula

Tam, gdzie wciąż trwa Wielkie Księstwo (3)

tabliczka-nagrobna-na-cm-prawoslawnym-w-nowym-dworze

Tabliczka nagrobna na cmentarzu prawosławnym w Nowym Dworze (Fot. Mateusz Styrczula)

 


3
. – A jest jakijeś roznicy u haworkach z hetaj akalicy?

– Nie wielikije. Usio biełaruski. Tamaka dzie leżać hetyje dołhije wioski, pry szosi, to haworać kańcouku „sia”. Zrabiłasia. Razliłosia. Paszłosia. A tuta u nas budzie „zrabiłasa”, „paszłosa”. Ćwiordo. Była u nas kiedyści adna baba jakaja hawaryła „je”. Ali tak to haworym „jest”.

– A jak z hetym „kiedyści”? Bywało po inszamu?

– Starejszyje ludzi hawaryli „kaliści”, ale teraz to piereważno „kiedyści” haworacca.

– Tut baczu kryży i katolicki, i prawaslauny pierad wioskaj. Zhodna żywiecca?

– A heto znajecie takaja zhoda jak Ruskije i Czeczeni. U dzień harbatu pjesz, u naczie strelajesz. Tut niekatoryje to takije, jak my każem, zakalionyje kataliki…

Po chwili pan Walik odebrał od listonosza, który zniknął równie szybko jak się pojawił małą przesyłkę. Dokładnie gazetę.

– Ta jakraz u „Niwi” jest artykuł pra świato u Sidercy. Muszu praczytaci.

Wziąłem do rąk otrzymany numer tygodnika i przeczytałem na ostatniej stronie duży tytuł. „Na Jana u Sidercy”. Obok zamieszczono zdjęcie mohiłok. Cmentarna cerkiewka odzwierciedla swą skromną posturą położenie prawosławia w powiecie sokólskim. Raczej w odwrocie. Odłożyłem gazetę. Z radia dobiegały rosyjskie hity z lat 80. Patrząc na stojące na piecu słoiki pełne czereśni, zerkając na ikony ponad nami, przypomniało mi się odwiedzone w 2013 roku Polesie. Wsie koło Turowa, Dawidharadka, Pińska. Ciężko byłoby wskazać w tym momencie jakąkolwiek rzecz, która odróżniałaby te dwa obrazy.

sanktuarium-w-rozanymstoku

Sanktuarium w Różanymstoku (Fot. Mateusz Styrczula)


Na północnym zachodzie nad całą tą mniej lub więcej prawosławną okolicą góruje potężna bryła sanktuarium maryjnego w Różanymstoku. Bliźniaczo podobna do kościoła jezuickiego w Grodnie. Stanowi zarówno punkt odniesienia, jak i wymarzony, malowniczy cel pielgrzyma. Nagrodą dla każdego z nich są barokowe feerie kształtów oraz kopia cudownego obrazu Matki Boskiej, pędzla ucznia Jana Matejki. Było tych pielgrzymów w historii niemało, ale w czas smuty tuż przed, a zawłaszcza po powstaniu styczniowym spełnienie potrzeby religijnej mogło wiązać się również z przykrymi konsekwencjami. Tak np. dziekan grodzieński Józef Majewski został  za pielgrzymkę z samego Grodna w 1861 r. usunięty z parafii i skazany na zsyłkę. Odpowiedzią była przeprowadzona w lipcu tego samego roku manifestacja wiernych z bliższych i dalszych zakątków Sokólszczyzny. Warto pamiętać, że korzenie spotykanego tu i ówdzie antagonizmu między katolikami a prawosławnymi brały swe źródło właśnie w czymś dużo większym niż zatargi maluczkich. Wojna religijna na tym terenie nie przybrała szczęśliwie form znanych choćby z wieku XX na Bałkanach, ale była bezkrwawym elementem całości wielkiej gry Kościoła katolickiego i Cerkwi w ogóle. Unia, kasata, przejmowanie kościołów, przejmowanie cerkwi, polonizacja, rusyfikacja. Wszystko to planowano i przeprowadzano na wysokich szczeblach aktualnej władzy. Wierni byli pionkami. Potrzebnymi, ale w ostatecznym rozrachunku na tyle, na ile żołnierze wojsku.

Wychodząc z sanktuarium natknąłem się na grupę kilkunastolatków. Jeden z chłopaków w centrum zgromadzenia zaczął grać na gitarze. Może przygotowania do światowych dni młodzieży? – pomyślałem. Mówią o mnie w mieście: „Co z niego za typ? Wciąż chodzi pijany, pewno nie wie co to wstyd”. Uśmiechnąłem się. Jednak nie tym razem.

 

  1. Wśród katolików

Nowy Dwór cierpi. Cierpi na podobieństwo każdej wsi i miasteczka, które w dziejowej zawierusze miało pecha zostać odciętym od dającego życie i prosperitę handlu. Przyczyny bywają różne. Dawne królewskie miasto Biecz na skraju Łemkowyny, w południowej Polsce, rozwijało się prężenie, acz przegrywając ostatecznie bitwę o tranzyt na Węgry z niedalekimi Gorlicami dziś jest tylko cieniem samego siebie. Jego zabytki pochodzą niemal wyłącznie z okresu średniowiecza i renesansu. Potem jakikolwiek rozwój zamarł. Funkcjonuje jako duża wieś, podobnie jak od 1934 r. Nowy Dwór w powiecie sokólskim. W przypadku całej „polskiej” części Grodzieńszczyzny dobito ją wytyczaniem nowej granicy. Tym samym skończyło się to, co najnaturalniejsze i odwieczne. Grodno wciąż leży około piętnastu kilometrów od Nowego Dworu, ale równie dobrze mogłoby leżeć tych kilometrów sto. Wyjątkowo przygnębiające wrażenie robi urokliwa skądinąd droga łącząca niegdyś oba miasta. Po bruku nie jeżdżą już ani furmanki, ani nie spacerują piesi. Spomiędzy polnych kamieni, którymi jest wyłożona, wyziera mizerna trawka.

Sam Nowy Dwór przypomina o tym, do kogo przynależał, również swymi nekropoliami. Stary cmentarz katolicki z białą kaplicą pośrodku mami tym co Polacy zwykli nazywać kresowością. Ciężko to nawet jakoś skonkretyzować. Po prostu widząc go, widziałem też Rossę i Łyczakowski. Na kaplicy czytamy „Ś. P. Wincenty Eynarowicz. Obywatel ziemski guberni grodzieńskiej. Ur. 9 stycznia 1809 r. Zm. w Grodnie 30 grudnia 1856 r.”. Stare epitafia, trupie czaszki, ozdobne litery. Przy tym wszystkim jest to odmienne w formie i otoczeniu od Powązek w Warszawie, choć widziałem tam przecież groby z dokładnie tego samego okresu.

Ni to chmurny, ni to słoneczny poranek zwiastował zmienną pogodę. W najładniejszym, a na pewno największym ogródku pełnym kwiatów siedziały, gwarząc, cztery starsze kobiety. Słysząc, że rozmawiają pa prostu podszedłem.

– Dzień dobry. Baczu szto i u Nowym Dwarie haworycca pa prostu. Kali ja nie pieraszkadżaju, to czy można parazmaulać?

– Dzień dobry. No my tutaj rozumiemy po prostu. No, ale tak jak pan mówi to…ja gdy słyszę taki język to, aż mnie tutaj coś dusi. <wskazanie na splot słoneczny>

Zaciekawiony taką reakcją, wszedłem do ogrodu. Przyjaciółki mojej rozmówczyni czmychnęły, spłoszone pojawieniem się tak dziwnego intruza.

– Wie pan, że tak jak pan mówi, to kiedyś tutaj przyjechali tacy. Wszyscy prawosławni się zebrali od nas i nawet batiuszka przyszedł. Sporo ich się zeszło. I zaczęli między sobą tak rozmawiać. „Ja panimaju, panimaju”.

– Kto taki? Kiedy?

– Nie pamiętam już dokładnie. Kilka lat temu. Białorusini jacyś. Może chcieli tu coś rozkręcić. Ja wtedy odezwałam się. „No już naprawdę czyśmy mało wycierpieli tutaj od tych ruskich w historii”. Oni tak spojrzeli po sobie i od tego momentu już na polski przeszli.

– A pani z Nowego Dworu?

– Ja w ogóle to pod Mińskiem urodziłam się. Tutaj od 1944 roku. Mam rodzinę na Białorusi. Oni katolicy, ale wie pan, że wstyd mówić aż. Po rusku też rozmawiają. Ja się ich kiedyś pytam, jak byliśmy u nich z wizytą: Jak wyście tak mogli mowy ojców zapomnieć? A oni „A za cziem nam eta nużne?”.

– Tu dużo prawosławnych?

– Mało już. Coraz mniej ich. Tutaj ci obok <gwałtowne ściszenie głosu> to prawosławni. My tu ich kacapami nazywamy. To pożydowski dom jest. Ja im tylko „dzień dobry” mówię. Oni mi. I tak to wygląda. Ale mało już ich tutaj.

– A katolicy tu po prostu rozmawiają?

– My starsi miedzy sobą to różnie. Raz tak, raz siak. Ale wie pan, my za dużo przeżyliśmy w czasie wojny…

Faktycznie wojna zmienia. Tam, gdzie żyje się zgodnie, w jednej chwili można posiać ziarno podejrzliwości. Nie racjonalnej i nie wprost. Najpierw pewne złe języki na górze sączą jad ku dołowi. Potem przychodzi bolesna konfrontacja, gdzie walczą nie inicjatorzy, a wypychani ku niej prostaczkowie. Na końcu jest ból, poczucie krzywdy. I znowu wiele, wiele podejrzliwości. Po tylu stronach, ile stron konfliktu.

Co jak co, ale prócz już odwiedzonych miejsc szczególnie ciekawił mnie północny, krajni względem mojej podróży, powiatu sokólskiego, a i gwar białoruskich, areał leżący tuż przy Biebrzy. Coś ciągnęło mnie ku tej granicy, jak zresztą do każdej na świecie. W granicy tli się fascynacja drugą stroną. Nie chodzi nawet o przekraczanie jakichś kolejnych rubikonów, ale po prostu o sam fakt zmiany optyki. Znajdując się tuż przy niej, uruchamiamy w naszych głowach wyłącznie skalę makro. Granica definiuje miejscowości leżące w jej pobliżu nie poprzez ich cechy i osobliwości, ale przez siebie samą. Włącza w reguły gry ludzi, przyrodę, zwierzęta. Mówiąc o niej na moment dzielimy świat na pół. Do rzeki – za rzeką. Do lasu – za lasem. Nasze – nie nasze.

wjazd-do-szuszalewa

Wjazd do Suszalewa (Fot. Mateusz Styrczula)

Szuszalewo może nie robi wrażenia absolutnego końca świata, ale niedaleko już do tego stwierdzenia. Ciężkie, ołowiane chmury stykają się z granicą lasu, z jakiego dobiega co rusz krzyk żurawi. Tu zaczynają się bagna. Mijam przydrożny krzyż. „Od nagłej i niespodziewanej śmierci wybaw nas Panie. Klemens Raducha 1968 r.”. Nazwisko równie miejscowe jak Biebrza. Jestem w katolickiej wsi, ale widząc starszego pana na podwórku, próbuję:

– Dzień dobry. Jak żyjecca u Szuszalewi? Turysty przyjeżdżajuć?

– Nu czasem. Tut usie byli, panie. Halendry ptaki fatahrafawali, inszyje byli… Kładku teraz zrabili to i można o tam ło pajści nawet. <wskazanie ręką>  Ale my to nie majem z toho nic. Renta słabaja. Szto możesz zrabić za osiemset złotych? Piwo wypić. Jak za hetaj Polszczy to niczoho ni dastau. Jedzine szto maju heto ad Gierka. Pracy ni ma, zwierou mała. Usio razpradana. Tolko dobre szto teraz PiS hetym usim kamunistam renty znizić. Pa dwaczterysta majuć, dwasiedemset. I tak pozno. Szto nażyliś to uże nie wierniesz. <śmiech>

– Nu i heto prauda.

– Usio robiać aby nam horsz było. Jak heta epidemia niby była to parszczukie kazali wybiwać. Bo niby afrykański pomor. Heto robiać, żeby na zachadzi mieli, a nie naszyje. A naszych hospodarou jak sługi traktujuć.

– A haworać tut ludzi pa prostu. Maładzioż?

– Haworać usie.

– A co Ty tam! <tu wtrąciła się żona> Młodzież to polsku tylko razmaulaje. Nie chco.

– To niedobre. Jak to jest szto w usiej Polszczy górale daceniajuć swajo, Ślązaki, Kaszuby, a tut nie. Tam doceniajuć gwary.

– No dobrze, ale to polskie gwary, a nie biełaruski.

Na takie dictum ciężko było już coś odpowiedzieć. To co przykuło moją uwagę już czwarty raz podczas wyprawy, to bardzo częsta konotacja przez miejscowych lokalnych gwar z białoruskim. Działo się to mimo kompletnego zarzucenia przeze mnie tego terminu przy rozpoczynaniu rozmowy na rzecz enigmatycznego haworka, czy też pa prostu. Jakaż to jednak różnica w porównaniu do właściwego Podlasia – pomyślałem. Tam języka albo się nie nazywa, bo jest to nazbyt oczywiste, by się jeszcze nad tym pochylać, albo na odwrót – wchodzi w akademickie dyskusje. A że tutaj to bardziej ukraiński, a tam już nie. A że tutaj to mieszany, a że swój, a że chachłacki, a że siaki, owaki. Przy wszystkich swoich podobieństwach, głównie w obserwacji procesów jakim poddane są oba miejsca, ponownie odczułem znaczną od bielsko-hajnowskiego zagłębia różnicę.

Po wizycie w Szuszalewie w końcu przekroczyłem przywoływaną już wcześniej granicę. Przywitał mnie powiat augustowski i miasteczko Lipsk. Lipsk słynny swymi pisankami, zespołem pieśni oraz panią Krystyną Cieśluk. W porę uciekając przed deszczem, skryłem się w jej izbie pełnej wycinanek, wzorów i licznego rękodzieła. Była zaskoczona nie tyle samym pojawieniem się gościa, bo rzecz to u niej dość codzienna, ale raczej nietypowym tematem, jaki zaproponowałem. Poczekałem chwilę, podziwiając ludowe wzornictwo, które wypełniało we wszystkich swych formach jakieś osiemdziesiąt procent izby, a pani Krystyna powróciła po chwili, częstując mnie ciastkami oraz kawą. Co szczególnie interesujące, wyciągnęła na stół pełno starych zeszytów z tekstami spisywanych w regionie pieśni. Deszcz stukał lekko w szyby, a my pogrążyliśmy się w rozmowie.

– Ja powiem tak. W tej chwili w Lipsku nikt już nie używa gwary. Mówią – tak, ale na wschód od miejsca, gdzie jesteśmy. We wsiach takich jak Rakowicze – długa wieś przy samej granicy. Tam to wszyscy. Jak byłam mała, to już bardzo tępili odzywanie się po prostu. Mówiono „zamknij się” do nas,t gdy które coś powiedziało. Ojciec mój mówił dobrze po prostu, matka nie.

– A czy pani spotkała tu kogokolwiek, kiedykolwiek kto określiłby się jako Białorusin, albo Rusin?

– Nie. Nigdy. Tylko najwyżej jako prawosławny.

– Czy pani zdaniem nie jest trochę tak, że ta gwara jest tak tępiona dlatego, że jej „ruskość” kłoci się z katolicyzmem mieszkańców?

– Myślę, że dokładnie tak jest. Nie zapomnę, jak kiedyś wykonywaliśmy tutaj u nas pieśni z fragmentami po prostu i podeszła do mnie moja ciocia i mówi „To wy jeszcze te ruskie pieśni śpiewać będziecie?”. Aż ją trzęsło ze złości. Zespół „Lipsk” dalej je wykonuje, ale raczej jak jedzie gdzieś w Polskę z występami.

– Czyli trochę wylano dziecko z kąpielą. Język dostał rykoszetem.

– Tak jest. Wie pan, to wojenne pokolenie, pamiętające co się tu działo, musi odejść i wtedy łatwiej będzie o tym mówić. Ja sama nie zapomnę, jak przyszedł do nas, jak miałam parę lat, taki żołnierz rosyjski z frontu, sadzał na łóżku, wziął moje ręce i mówi: „Mam w domu taką córeczkę jak ty. Jesteś taka podobna do niej. Będziesz mi ją przypominać”. To są bardzo wzruszające wspomnienia też. Ale zdarzają się przykre sytuacje. Pamiętam, jak kiedyś stałam w kolejce do sklepu i prawosławna z Jałowa, stojąca za mną, musiała na chwilę odejść, a gdy po chwili wróciła, ludzie ze mną krzyknęli „To jeszcze ta ruska będzie u nas kupować?”. Ja tak się wtedy zdenerwowałam. Krzyknęłam: „Co chcecie? Ochrzczona jest. Ona u siebie. Wy u siebie. I co z tego?”. Aż wyszłam wtedy z tych nerwów nic nie kupując.

Sięgnąłem po zeszyty z pieśniami. Jeden nosił datę aż sprzed wojny. Były zapisy miejscowych słówek wraz z objaśnieniami po polsku. I tak: abaroch – stóg siana, kaduszka – beczka, strepienuusa – przestraszył się. Do tego liczne pieśni patriotyczne, religijne i te do zabawy. Większość po polsku. Czasem z mazurzeniem.

– Tutaj widać, że gdzieniegdzie to słowa nawet pozmieniali, tak żeby więcej było polskich. Tam gdzie można było przerobić, to wyrzucano gwarowe celowo.

Pani Krystyna założyła okulary i czytając wybrane fragmenty zaczęła cicho nucić prostą melodię tej ziemi. Kiepski jej los, skoro ostała się głównie w zeszytach, a prócz garstki fanatyków i jednym zespole śpiewać jej nie ma komu. Bo to i niepolityczne, i mało zgodne z przyjętą przez miejscowych postawą.

Poprzedni tekst o tych stronach zacząłem rozważaniami nad melodią Podlasia a melodią Litwy-Sokólszczyzny. Pisałem o jej hipotetycznych i zastanych słowach jako o treści całej krainy i jako o jej esencji. Oczywiście alegorycznie. Ten zaś zakończę mniej poetycko. Cytatem. Wszak to było chyba to, czego szukałem.

Zwinieła kamoreńka, zwinieła
Maładaja dzieuczyna siedzieła
Swaju rusu koseńku czesała
Wielikuju dumańku dumała
Wajszou jaje ojczeńko w kamoru
Pała jana ojczeńku na nohi
A moj żaś ty ojczeńku ni addaj
A maja ty mamańka ni pazwalaj
A majaż ty doczeńka jak cie ni addać
Najechało hościkou choczuć wziać
Najechało hościkuo sto siemdziesiat
Papuszczali koniki w wiszniou sad
Nichaj tyje koniki pachodziać
Maju drobnu ruteńku pabrodziać.

Mateusz Styrczula. Tam, gdzie wciąż trwa Wielkie Księstwo

2. Litwa wciąga. Po poprzedniej wyprawie (patrz Czasopis 7-8/2016) był we mnie jakiś wewnętrzny opór przed powrotem do głośnej codzienności Warszawy. Nieumiejętność błyskawicznego przeskoku w rzeczywistość miasta. Po części zrodził się on z obecnego w większości postindustrialnych społeczeństw mitu wiejsko-sielskiej krainy, w której nurzać się pragną nawet (a może przede wszystkim) ci, którzy jej wcześniej nigdy nie zaznali, ale oczywiście nie tylko. Zrodził z poczucia niedosytu i swoistej fascynacji światem, jaki będąc wciąż kawałkiem planety podlaskich Białorusów, znacznie się od jego obecnego jądra, leżącego na południu województwa, różnił. Był rozmyty, niejednoznaczny, przemieszany. Brakowało mu kantów, znanych choćby z polsko-ruskiej granicy w gminach Boćki czy Bielsk Podlaski. Problem sprawiało już samo wskazanie, gdzie tak naprawdę się znów wybieram? Z Podlasiem sprawa jest już prostsza. Pudlasze, Podlasze, Podlasie – kwestia języka. No a tu? Ruś Czarna. Sokólszczyzna, Grodzieńszczyzna, Jaćwież, Litwa. Wszystkie nazwy są zasadne. Z drugiej strony, czyż solą życia nie jest po prostu spotkanie z drugim człowiekiem i nieśpieszne rozmowy oderwane od kalendarza wyznaczonych spotkań i spraw służbowych? Nawet bez kontekstu badawczego. To wymaga odpowiedniej oprawy, wolnego czasu, chętnych osób. Ziemia sokólska to ma. Czerwcowa włóczęga śladami Wielkiego Księstwa odbiła się na mych podróżniczych priorytetach jak widać dość mocno, toteż następną jej część postanowiłem odbyć niemal równo miesiąc później. Jak jednak wejść drugi raz do tej samej rzeki na tyle zgrabnie, by nie odczuć prostej repryzy? Jeśli znów gryźć jabłko, o którym już wiemy, że jest dość smaczne, to w czym odszukać wrażenie nowości? Jeśli błądzić to jak przez przypadek nie podążać już raz przebytymi szlakami? Postanowiłem nie silić się na oryginalność i miast oczywistej w takiej sytuacji ucieczki w ciszę najmniejszej z najmniejszych wsi wybrałem rolę turysty-nowicjusza. A wiec jeśli powiat sokólski, to co? Zerknijmy do folderów… No tak! W drogę.

meczet-w-bohonikach

Meczet w Bohonikach (Fot. Mateusz Styrczula)


1.Tatarskie atrakcje

Tatarzy mają się dobrze. Tego nawet nie trzeba się specjalnie doszukiwać. To widać, słychać w mediach i czuć. Literalnie czuć. Zapach smacznych potraw, unoszący się z domu pielgrzyma w Bohonikach, dotarł do mych nozdrzy jeszcze przed przekroczeniem jego progu. Niestety. Impreza zamknięta – dowiaduję się od lekko skośnookiego mężczyzny w białej koszuli. Na zaaranżowanym parkingu kilka samochodów. Goście uśmiechnięci, rozgadani, wyczekujący pozostałych. Prócz miejscowych jest i rejestracja z Wielkiej Brytanii. Przed budynkiem błyszczy nowością złotych liter pamiątkowy głaz. „W roku 1679 przywilejem króla Jana III Sobieskiego tatarscy rotmistrzowie, oficerowie i żołnierze otrzymali nadania ziemskie i zostali osiedleni w Bohonikach, Malawiczach Górnych i Drahlach. Obelisk ten ku pamięci wystawili potomkowie. Fundator: Arsłan Mucha herbu Kienia, 2015 rok”. Zaglądam do drewnianego meczetu. Tłoczno. Dobrze utrzymani turyści w średnim wieku, młoda para, rodzina z dziećmi. Starsza pani w kolorowej, tatarskiej tiubietiejce po gospodarsku zachęca do wejścia i zasadza wszystkich po kolei. Na twarzach gości maluje się mieszanina ostrożnego szacunku i zainteresowania. Miękkość ruchów świadczy o niewiedzy, co można dotknąć, gdzie można stanąć, a czego już nie wypada. Po sekundzie już bez skrępowania świszczą obiektywy i piszczą cyfrówki. Dochodzą nowi. Pani powtarza zachęty sprzed chwili.

– Proszę, proszę. Wchodźcie, siadajcie i słuchajcie. Zdjęcia róbcie, żeby na pamiątkę zostało, jak żeście tu u nas byli. Ja wam wszystko zaraz opowiem. Jesteście w wiosce, która każdego przyjmuje, ugości czym ma i zaprasza bez względu na wyznanie.

Przy całym szacunku dla sprawdzonej wielokrotnie podlaskiej gościnności, słysząc tak okrągłe zdania, przesiąknięte bezbrzeżnym ekumenizmem, doznałem lekkiego skrętu kiszek.

– Witam was w tatarskim meczecie w Bohonikach. Jest to zabytek klasy zerowej z XVIII wieku. Nas – Tatarów – jest tu cztery rodziny. Nasi przodkowie dostali tę ziemię za wierność Rzeczypospolitej i za wojowanie dla niej. Niestety szybko straciliśmy język i nasze nazwiska, zastępując je czysto polskimi na -ski i -icz. Np. Boguszewicz. Zachowaliśmy jednak to, co dla każdego Tatara najcenniejsze, czyli wiarę. Ta wiara to islam. Islam swoje początki bierze z czasów proroka Mahometa kiedy to…itp. itd.

Na ścianach meczetu wisiały liczne przedstawienia Mekki, ozdobne cytaty z Koranu oraz rzeczy przywiezione przez przybyłych, jak np. chorągiewka z żółtą tamgą krymskich Tatarów. Przez moment skupiłem się na nich bardziej niż na wypowiadanych przez starszą Tatarkę słowach. Chciałem com miał – pomyślałem. To już jest fabryczna taśma. Intymność dawnych spotkań z nieznanym została zabita przez rutynę na podobieństwo rozpropagowanej od Krakowa po Gdynię góralszczyzny. Tak jak i ona Tatarzy stali się pewnego rodzaju maskotką żądnego egzotyki turysty. Koncesjonowana mniejszość narodowa. Dość niecodzienna, by ciekawić. Na tyle wierna, by nie straszyć. Na tyle mała, by chcieć ją wzmacniać. Toteż przyjeżdżają Polacy, by zobaczyć „naszego” muzułmanina.

W opowieści naszej gospodyni nie pojawiło się niestety słowo o tym, że również Tatarzy na równi z sąsiadami używali tu jeszcze kilkadziesiąt lat temu niemal wyłącznie miejscowej gwary, czy to, że są dziećmi sztucznie rozdzielonego organizmu, jakim była dawna Litwa. Było sporo o zasługach dla Polski i jeszcze więcej o samym islamie. Taki polonocentryzm utwierdzał jednak w przyjezdnych bardzo uproszczony obraz tych stron. Zbyt uproszczony. W sumie czemu się dziwić? Zapytałem jednak o język.

– Czy pamięta pani, kiedy w wiosce przestano rozmawiać gwarą białoruską, tj. po prostu?

– Niedawno. Jakieś dwadzieścia lat temu może. Tu jeszcze czasem rozmawiamy między sobą, ale rzadko. Coraz rzadziej. No wie pan, tutaj Rosjanie tyle razy przechodzili, to i język taki mieszany…

–  A jak jest z waszymi kontaktami z innymi wspólnotami tatarskimi? Lipkowie żyją w trzech państwach. Właściwie to doświadczenie podziału wiąże was z podlaskimi Białorusinami.

– Ci z Litwy nas odwiedzają i my ich również. Nawet z Białorusi przyjeżdżają, kiedy robimy większy zlot, ale to problemy są, bo wizy kosztują. Z dziesięć lat temu chyba byli. Ja tam też mam rodzinę przecież, to wiem. Zresztą teraz to Tatarzy są rozsiani po świecie. Ile rodzin ma synów i córki pracujących na Zachodzie. Nawet tutaj. Ale dzięki temu przywożą pieniądze i wioska się buduje. Proszę zobaczyć, jakie nowe domy. I drogi jakie ładne. Kiedyś to mówili o Bohonikach, ze wiocha zabita dechami, a teraz proszę!

Wizyta zaowocowała pobraniem niemałej wcale sumy 5 zł od każdego gościa. Na stoliku można było zakupić tatarskie periodyki, biżuterię i drobiazgi z krajów islamu. Np. srebrną rękę Fatimy. Turyści zadowoleni. Więcej islamu w islamie niż w takiej Bośni – pomyślałem z lekką ironią. Jeden pan zostawił nawet 10 zł. Ot tak. Na potrzeby wspólnoty. Dobrobyt i zainteresowanie faktycznie widać. Miejscowy mizar uprzątnięty, nowe groby bogate, a te starsze zadbane. Między nimi przemykali ciekawi błyszczących na niemal każdym z nich islamskich półksiężyców turyści. Ze szczytu cmentarnej górki widać było przeciwległy stok. Złoty od dojrzałego żyta. W mej głowie znowu ten powracający turkot mickiewiczowskiej bryczki…

To, że życie obok siebie różnych ludzi o różnych tradycjach i religii nie zawsze oznacza zrozumienie i sielankę, to coś co kłóci się z harmonią turystycznego folderu. Taki przekaz idzie w Polskę zdecydowanie rzadziej, ale w ostatnich paru latach świat usłyszał i o takim Podlasiu. Sporadycznie wrogość tę odczuwa nawet mniejszość tak niegroźna dla dominującego żywiołu katolickiego jak Tatarzy. Po wizycie w Bohonikach, nocując w jednej z sąsiednich wsi podsokólskich, nie wiedziałem, że prężnie rozwijającą się agroturystykę prowadzi młoda Tatarka. Od słowa do słowa zeszliśmy jednak i na temat miejscowych stosunków i jej korzeni.

– Sporo działam w miejscowej wspólnocie. Staram się tutaj uświadamiać lokalną społeczność, czy działać bezinteresownie na tym czy innym polu. Np. potrzeby segregowania odpadów. Nie wszystkim się to podoba. Zawsze jest tak, że na samym końcu, gdy już naprawdę nie ma żadnych argumentów wobec mnie, pojawia się „A bo to Tatarka”. To kończy dyskusję. Na to nie ma odpowiedzi. Czasem mam wrażenie, że staram się bardziej stosować do katolickich przykazań, niż wielu z tych najgłośniejszych katolików. Ze strachem obserwuję to, co się dzieje ostatnim czasem. Np. to pomazanie meczetu w Kruszynianach. Dużo jest tego odradzającego się szowinizmu wokół nas.

Przypomniało mi to o niezwykle barwnej postaci, za jakiej sprawą dziesięć lat temu zrobiło się o Podlasiu głośno. Pewien sokólski zegarmistrz doznał nagłego olśnienia i zaczynając od zapuszczenia charakterystycznego, prostokątnego wąsika skończył na rozprowadzaniu płyt CD z antyżydowskimi tyradami. Fotografując się w niemieckich czapkach wojskowych i ze swastyką na ramieniu z tajnych „punktów dowodzenia”, wzywał do rewolucji i wstąpienia w szeregi jego „armii”. „Hitler z Sokółki” był jednak tylko pewnym bardziej śmiesznym niż strasznym przypadkiem medycznym. Dużo gorszy jest szowinizm powszedni i powszechny. Podlasie nie jest tu gorsze od reszty Polski. Po prostu podobnie jak na pełnej Niemców Opolszczyźnie część społeczeństwa może znaleźć sobie tutaj winnego. Pod Radomiem, czy Sieradzem jest to zwyczajnie trudne i jedyna okazja w przejeżdżających raz na jakiś czas Murzynach.

ikony-w-domu-w-synkowcach

Ikony w domu w Synkowcach (Fot. Mateusz Styrczula)

  1. Prawosławne zagłębie

Stary, brudny PKS lalalalalej / Pa żwiroucy chutko pre lalalalalej / Weź idź pahleń może gdzieś w twojej wioscy też / u razkładzi jest da miasta PKS

Następnego dnia, słuchając w autobusie do Dąbrowy słynnego przeboju prześmiewczego Radia Chlew, zastanawiałem się, dlaczego to właśnie ten utwór wybrałem za muzyczne tło przejazdu z Sokółki. Po pierwsze oczywiście tematyka, czas i miejsce. Trudno o lepszy moment na słuchanie piosenki o starym PKS-ie, śpiewanej przez chłopaków z pad Dubrowy. I to jeszcze z fragmentami pa prostu. Druga refleksja była już jednak poważniejsza. Czy to nie forma sadomasochistycznej tendencji, jaka trapi podróżników stroniących od all inclusive pod każdą szerokością geograficzną? Ta radość, że PKS jest naprawdę brudny, że pasażerowie noszą porozciągane tureckie swetry, że dziadek śmierdzący alkoholem przeklnie pod nosem siarczyście. To piosenka pasująca do tej konwencji. Jest tak fajnie, że jest tak źle. Tak inaczej. Bo czyż nie dlatego Hiszpanie i Francuzi przyjeżdżali w latach 90. do Polski czy Rumunii? Dalejże! Zobaczymy dziki świat! Niedźwiedzie na ulicach. Bezzębni pijacy w uszankach. Rozwalające się chałupy. Ale egzotyka! I tylko nie wiadomo, kto jest dla kogo. Czy ci miejscowi dla turystów, czy na odwrót.

Radio Chlew, czyli piosenki i skecze nagrywane przez kilku chłopaków z Sokólszczyzny krótko po wejściu Polski do Unii Europejskiej, z jednej strony lubowało się w wyciąganiu wszystkiego co stereotypowe, ale i poniekąd prawdziwe. Rolnicze, proste sprawy to i rolniczy, prosty język. Stąd niekończące się żarty o parszczukach, mużykach pjanych jak bura suka, czy zabawach u remizi. Nagrywane materiały krążyły wśród wiernych słuchaczy jeszcze przed epoką masowego internetu, a dziś zdobywają drugie życie. Czy oceniać je z perspektywy czasu jako wulgarne żarty podrostków, jakie już do reszty zohydziły język ojców młodej generacji Sokólszczyzny, czy słuszną krytykę prostactwa i chamstwa? Staram się nie oceniać tego w sposób jednoznaczny. Fakt, że głowa kiwała mi się w takt piosenki nie znaczy, że nie cieszyła mnie zauważalna gołym okiem nieaktualność przynajmniej części z tego przekazu Radia Chlew.

Wysiadłem w jednej z tzw. długich wsi w okolicy Sidry. Wsi o tyle ciekawej, że szczycącej się niespotykanym nawet na ogólnopolską skalę zabytkiem. A kamień z Bierwichy może być z pewnością tak nazwany, mimo że o jego wyjątkowości świadczy tylko wyryty napis: „A. D. 1655 Moskal Litwę splondrował złamawszy mir wieczny”. Część napisu spoczywa wraz z fragmentem kamienia w ziemi, część zaś dumnie pozdrawia sznury przejeżdżających samochodów. Tylko kto wie, że kamień ten strzeże pamięci o srogiej pożodze Litwy już z górą 350 lat? Ani dawnej Litwy już nie ma, ani słowa „mir” w użyciu, ani nawet czasu, by się zatrzymać i poświęcić temu pomnikowi historii minutę.

Cóż było robić. Ruszyłem w region, który podług map Włodzimierza Pawluczuka jawić się miał jako lokalne zagłębie prawosławne. Skoro prawosławne, to pewnie przynajmniej w części białoruskojezyczne. Otóż niczym Don Kiszot walczący z wiatrakami, postanowiłem dołożyć swoją minicegiełkę do zahamowania procesu zanikania miejscowych gwar. Jak można to zrobić? Po prostu pojawiając się i chcąc zagadać. Banalne, ale jeśli jakichkolwiek gości poza najbliższą rodziną brak, to i słowa milkną w krtani. Być może już i na zawsze. W niedalekiej Siderce zatrzymałem starszego pana, który akurat przejeżdżał na rowerze radzieckiej produkcji koło kościoła.

– Dzień dobry. Jak żyjecca u Sidercy? Kolko ludziej?

– A no dażywajem. Ja sam pomniu jak żyło kala dwiestapidziesiat czeławiek. Cipier może osiemdziesiąt, może nie. Adchodziać prosto. Nawet nie toje, szto wyjeżdżajuć. Umierajuć.

– A kolko prawaslaunych, kolko katalikau?

– Prawaslaunych trochu bolsz żywie. A kiedyści to usie prawaslaunyje. Tut hety kaścioł to unicki byu. Hlańcia tam wysoko. Tam na kryżu belku tuju papiarecznu prawaslaunuju pazbiwali młotkom. Jeszcze widny kawałki jest. Patom kaścioł zrabili i tak i astałosa.

– Faktycznie. Wy pomnicie hetu cerkou – wasz prychod u Jaczni szto zharieła razam z ikonoju peuno…

– Szkoda, tak. Ja znaju, jak heto było. Tut niedbalstwo baciuszki dawiało da toho, tak między nami każuczy, nu ali a tym nie haworycca.

– Na mohiłki jedziecie?

– Tak. Hlanu, czy tam wiatr nie powyworoczwał niczoho.

Na wspólnych prawosławno-katolickich mohiłkach mniej więcej pół kilometra za kościołem nie byliśmy jedynymi gośćmi. Spotkałem sympatyczną panią w średnim wieku, która trzymała pod rękę bardzo wiekową matkę w chustce na głowie.

– Dzień dobry. Haworać tut ludzi pa prostu?

– Tak. Haworać. No heto nie taki czysty białoruski. Ja takim mieszanym trochi haworu.

– Panie zsiul?

– Nie. Z Makaulanau. Maci uże 86 liet, dlateho sama nie może iści.

– To i tak dobre trymajecca! A hety mahiłki to baczu takije ekumeniczny majecie.

– Z hetaj strony prawosławny leżać, a tam katolikie. Razom tak.

Niekiedy takie rozmowy urywają się już na samym początku. Nie poprzez odmowę, ale z przyczyn niezależnych od czyichkolwiek chęci. Najzwyczajniej w świecie źle trafisz człowiecze. Tak np. połamałem sobie chwilowo zęby w Grzebieniach, podchodząc do mężczyzny koło czterdziestki, wyprowadzającego na spacer psa. Trafiłem na barierę językową. a po chwili usłyszałem gromki śmiech żony z głębi podwórka.

– Źle pan trafił. On jest z Białegostoku. Nie mówi po białorusku. Niech pan idzie naprzeciwko, o…Jurek! Tu pan chce z tobą po białorusku porozmawiać. <śmiech>

Potężnie zbudowany mężczyzna z lekkim zakłopotaniem wyszedł z obejścia, po czym stanęliśmy, obserwując jego dom. Obok oczywistych różnic krajobrazowych, jakie rzuciły mi się w oczy przy porównaniach Podlasia i Sokólszczyzny, nie mogłem nie zwrócić uwagi i na fakt powszechnego wykorzystania kamienia w tych stronach. Obory, piwnice, a czasem również domy budowane są na fundamentach z dużych bloków kamiennych, które sprzyjają ich solidności, a tu i tam stanowią jedyny trwały ślad dawnej ludzkiej siedziby.

– Fajnu chatu majecie na kamniu pobudowanu. Starenna takaja. Tak jak i usia wioska baczu.

– Tut Unija szcze nie dotarła. Tut usio jest jak było.

Nie mogłem nie przyznać racji. Poza drewnianą chatą z pięknymi okiennicami i kocimi łbami jako drogą nie widać tu było żadnej specjalnej inwestycji. W Dąbrowie, Sokółce, Sidrze – może. Ale tu? Lecz wtem, w tym środku niczego, do sąsiadów zajeżdża niebieskie Volvo na szwedzkich rejestracjach. Odprowadziliśmy je wzrokiem w tym samym momencie. To jak to w końcu jest z tą Unią? Otóż szeroko rozumiana Europa zagląda już wszędzie. Czy chcemy czy nie chcemy, również na Sokólszczyznę. Tu sypnie groszem na ochronę przyrody, tam dofinansuje budowę drogi, gdzie indziej wyremontuje gmach. To bywa i użyteczne, i potrzebne. Wspomniałem w tamtym momencie oglądany swego czasu reportaż. Rzecz o domach Ujgurów z zachodnich Chin i o zmianach, jakie przyniosła ze sobą chińska okupacja. Miasto Kaszgar w prowincji Sinciang było niegdyś pełne wąskich, klaustrofobicznych uliczek przez które z trudem wyminąć mogło się dwóch ludzi. Ulepione z kiepskiego budulca klitki cierpiały przy byle ulewie. Było ciasno i duszno, ale z drugiej strony swojsko. Po naszemu. Przyszły Chiny ludowe i starły pół kaszgarskiej starówki w proch, oferując w myśl polepszania życiowej pozycji społecznych dołów nowe, lepsze domy. Podobnie zresztą wcześniej uczynili z wiekowymi hutongami i ich mieszkańcami u siebie – w Chinach właściwych. Ujgurzy dostali prąd, bieżącą wodę, przestrzeń. I tylko turystom i badaczom dawnej muzułmańskiej architektury Turkiestanu żal. Miejscowym raczej niespecjalnie. To dobrze, czy źle?

Zajrzałem również do wsi Synkowce. Koło prawosławnych i katolickich krzyży przechodził akurat kulawy dziadek.

– Dzień dobry. Tut chto żywie? Prawaslauny?Kryży stajać dwa, baczu.

– Tut pa pałam. Ja pomniu kaliś to tolko adzin kryż stojau a patom dastawili szcze toj druhi.

– Sklep majecie u wioscy?

– Nie. Tolko abwoźny pryjeżdżaje. Nu i dobre. Ja chadzici nie mahu, nie maju siły uże stolko. Chlieb prywoziać, szto trebo.

– A znajecie z kim można mnie parazmaulać?

– Z Walikom pahawarycie, jak jest doma. Treba zahlanuć. Tamtaja chata. Ja z wami podyjdu.

Pan Walik Giczan okazał się świetnym rozmówcą i od razu widać było, że jest to dom nastojaszczoho prawasławnoho. W rogach chaty wyjątkowej urody ikony, na stole „Niwa”, na ścianie kalendarz białoruski, a w radiu grodzieńska rozgłośnia.

– Zrablu hałaśniej. Heto fajnaja audycja. Siadajciaż! Harbaty zrabici?

– Paproszu. Ja wam szczyra skażu, szto nie baczyu dauno tak hożych ikon, jak waszyje.

– Z hetuju wielikuju, to historija zwiazanaja. U 1905 roku jak moj pradzied u armiji carskaj służył, heto japońska-rosijskaj wajna iszła byu, prypadek szto pażar naczausia wialiki. Ta usie kryczać „Kaciaryna, hdzie ty?”. Jon ni wiedau jakaja Kaciaryna, chto taki, ale paszou i z ahnia wywiou jaje. Tady jamu uruczyli udziecznyje ludzi tuju ikonu i cipier jana tuta wisić. Bolsz za sto liet.

– A ja baczyu na chaci wasze nazwisko napisane. Heto musi rzadkie chiba?

– Ta nie. Tut to takije jest. Giczany tu i tut u Synkoucach i Koniuszkach żywuć. I Haradzieńszczyzna. A takije jak Hrynkiewicz i padobnyje to u Nowym Dwarie bolsz.

Cdn

Tam, gdzie wciąż trwa Wielkie Księstwo

Od samego początku coś budziło moje zdziwienie i kazało wybić myśl o sobie na plan pierwszy. Niby to wciąż to same Podlasie, a jednak w powietrzu unosiła się już inna pieśń. Inne słowa, zaś melodia mniej więcej ta sama. A może jednak na odwrót? Właśnie słowa znane na pamięć, a muzyka zapętlona i ze znanej sobie równostajnej przeszła we wznosząco-opadającą nutę sokólskich wzgórz? Trudno było mi stwierdzić od razu. Busły jak usiudy – myślę. Siedzą i niańczą małe łebki swoich młodych, doglądając okolicy z gniazd. Ale już prócz tego wszystko trąciło obrazami bardziej znanymi ze szkolnych lektur niźli zjeżdżonymi, a właściwie schodzonymi dróżkami prawosławnych wsi nadnarwiańskich czy nadbużańskich. Brakuję tylko Pana Tadeusza i jego bryczki dwukonnej. Spojrzeń pełnych ni to rozrzewnienia znaczonego tęsknotą, ni to pierwszego zachwytu. Planów amerykańskich z ekranizacji Andrzeja Wajdy oraz maszerujących wojsk napoleońskich. Polska li to współczesna czy czekająca wyzwolenia Rzeczypospolita?

  1. Suchowola

Sokólszczyzna przywitała mnie cudowną czerwcową pogodą i od razu zasypała gradem pytań i niejednoznaczności. Dokładniej biorąc przywitała mnie jej zachodnia brama – Suchowola. Nie sposób nie odnieść wrażenia, że wszystko w tym miejscu aspiruje do świętości. Czy to poprzez białą bryłę kościoła w sercu miasteczka, czy poprzez wielką konstrukcję, będącą nie tak dawno częścią ołtarza, gdzie mszę sprawował papież Jan Paweł II, czy w końcu przez wzgląd na syna tej ziemi i pamiątki jemu poświecone – księdza Jerzego Popiełuszkę. Fakt pochodzenia STĄD podkreśla zresztą napis na okazałym pomniku, stanowiącym wraz z kamieniem znaczącym środek Europy punkt centralny miejscowości. I o ile z tego „środka kontynentu” nic w gruncie rzeczy nie wynika i stanowi wyłącznie atrakcję turystyczną, to już postać księdza wykracza poza zwyczajne ramy oddania czci katolickiemu męczennikowi. Jest manifestem społeczności. Jest dowodem na wierność. Wierność Panu Jezusowi, wierność Maryi i w równym stopniu wierność Polsce. Jest ofiarą złożoną, by taki a nie inny charakter tych stron potwierdzić.

Gdy przed 130 laty nawiedzał te strony etnograf Michał Fedorowski (patrz „Czasopis” 5/2016), pisał o miejscowym języku, ludziach i wierzeniach. Świat ten odchodził w niebyt już wtedy, gwara białoruska tych stron polonizowała się, a dawne miejscowe pieśni zastępowały słowa polskich pieśni religijnych, aczkolwiek jeszcze długo utrzymywał się pewien stan przejściowy. Mazurzy, których przodkowie przyszli tu z zachodu i północy, mieszkali i mieszkają ledwie kilka, kilkanaście kilometrów na zachód od Suchowoli. Zgodnie ze świadectwami Fedorowskiego, od wieków jedni i drudzy pamiętali o pewnych różnicach w leksyce czy zaśpiewie sąsiadów. Co bystrzejsi zwracali uwagę na obco brzmiące nazwiska. Zamierzchłą melodię z czasów przednarodowych. Nawet świadomość suchowolan wpierw konstruowała ich religia, a dopiero potem jakakolwiek przynależność etniczna. Znając takie a nie inne realia i oddając cześć bestialsko zabitemu księdzu, należy rozumieć konsekwencje jego męczeństwa również w szerszej perspektywie. Jego posługa, rozgłos jaki uzyskał za życia, a potem wydarzenia 1984 roku ugruntowały to, co jeszcze dawniej można było postawić pod znakiem zapytania – etniczny charakter tych ziem. Ofiara księdza, złożona Kościołowi i Polsce, niejako zakończyła proces budowania tożsamości narodowej i zawiesiła w próżni wszystkie późniejsze pytania, jakie ewentualnie można było postawić. Dziś ktokolwiek, kto próbowałby podważać polskość tych stron, język młodości księdza i jego rodziny nazywał wschodniosłowiańskim, albo zwracał uwagę na fakt, iż nazwisko księdza to nic innego jak białoruskie Папялушка (pol. Kopciuszek), uznany będzie bezsprzecznie za piątą kolumnę, bluźniercę, wroga Polski i Kościoła, a nade wszystko za kogoś, kto obraził samą jego pamięć. Nawet nie dlatego, że nie miałby argumentów świadczących o skomplikowanych wyborach przynależności narodowych dzieci Sokólszyczyzny, co targało tymi stronami przed wojną, ale dlatego, że właśnie ofiara, jaką ksiądz Jerzy złożył w posłudze największemu zrywowi narodowemu polskiego narodu po II wojnie światowej, takich pytań już stawiać po prostu nie pozwala. Nawet nie wśród krakusów czy warszawiaków, skłonnych do akademickich dyskusji czy dzielenia włosa na czworo, ale przede wszystkim wśród samych suchowolan.

Wiedząc powyższe, nie zamierzałem jednak poprzestać na odwiedzinach samego miasteczka, a odwiedzić również wieś rodzinną księdza – leżące cztery kilometry na wschód Okopy.

1-krzyz-w-drodze-do-okopow

Krzyż w drodze do okopów

Droga do wsi, znaczona przez przydroże krzyże i kapliczki, kazała mi przywołać obraz młodego, wątłego chłopca o mądrych oczach, jaki przemierzał tę drogę tysiące razy w życiu. Nie sposób nie zatrzymać się przy wrosłym w potężne drzewo krzyżu, jaki mógł stanowić tak przystanek na krótką modlitwę, jak i osłonić przed deszczem czy słońcem na otwartej przestrzeni. Drzewo stoi dziś przy ładnej asfaltówce, a obok informacji, przywołanej powyżej na doczepionej tabliczce, dumnie powiewają też polskie i watykańskie flagi. Wszystko się zmienia – pomyślałem. Dawniej zamiast tego asfaltu była zapewne szutrówka, a w samej Suchowoli cisza i spokój. Przeszło trzydzieści lat po śmierci księdza ryk załadowanych po ostatni cm3 tirów na litewskich, polskich czy białoruskich rejestracjach, a pędzących tuż obok parafialnego kościoła księdza Jerzego, nie pozwalałby na beztroską zadumę. To jednak Suchowola. Droga do Okopów jest cicha i prócz sporadycznie przemykającego samochodu osobowego ciszy czerwcowego dnia nie mąci żaden huk czy jazgot. Jedynymi moimi towarzyszami były świergolące ptaki, a w zaczynającym się nieopodal lesie już nawet i one zamilkły.

Wiele pięknych wsi mieści mój ulubiony obszar między Narwią a Bugiem, od którego parę lat temu zacząłem poznawanie Podlasia, ale morenowe wzgórza i pagórki, które z lubością obserwowałem już jadąc autobusem z Białegostoku do Augustowa, i które towarzyszyły mi cały czas w dniach następnych, nadają każdej najmniejszej kolonii nimb wręcz bajkowej krainy. Podobnie z Okopami, których nazwa w oczywisty sposób nawiązuje do nierówności terenu. Przy wejściu do wsi kolejny krzyż. Żelazny. Dumny. Z fruwającymi na wietrze wstążeczkami. Co obejście to kapliczka. Co obejście to piwniczka. Drewniana – na podobieństwo małej chatki, albo obrośnięta trawą jak islandzkie domy. Ludzi mało, ale nie wiedziałem jeszcze czy to wskutek żaru, środka tygodnia, czy tych samych przyczyn, co w białoruskich wsiach pod Hajnówką. Starsza pani, z którą początkowo pragnąłem porozmawiać, poszła w kierunku małego potoczku na posesji za chatą, a ja – niezrażony zamkniętą bramą – zagadnąłem starsze małżeństwo siedzące przed chatą obok:

– Dzień dobry. Można z wami pahawaryci?

– A pan kto? Repatriant?

– Nie. Ja pryjechał zapytacca czy tut jest ludzi, katory haworać pa prostu.

– Nie. Ja nie wiem o co chodzi. A pan skąd jest?

– (po namyśle) Z Białegostoku.

– Panie. I pan chcesz powiedzieć, że tak mówią w Białymstoku? Ja byłem kiedyś w Białymstoku i wiem, jak tam się rozmawia. Nie tak na pewno. Tu niczego takiego nie ma. No może bardziej tam bliżej granicy. Tu to różnie mówią, ale nie tak. Pod Sztabin niech pan pojedzie. Tam jak czasem jakieś słowo powiedzą, to ni cholery nie można zrozumieć. Podaj mi cośtam. A ja mówię: czego ty chcesz? Co ci podać? A oni: no to, tutaj. A ja w śmiech. Tak czasem zagadają…

Skierowałem wzrok na siedzącą na zydelku żonę owego pana. Odzywała się rzadziej, miała na głowie chustkę, twarz opaloną i ni to pełen zakłopotania, ni to rozbawienia uśmiech.

– Czyli tu nie mówią państwo po prostu?

– No może by i mówili, ale nie ma z kim… Jak z dziećmi tylko po polsku, to z kim można.

– My tu normalnie rozmawiamy – wtrącił się niezbyt zadowolony mąż.

– A dzieci wyjechały?

– Tu pusta wioska, panie. Tu to ani roboty. Za granicę powyjeżdżali, albo do miasta. I tyle tego.

Na koniec postanowiłem przeczytać napotkanemu małżeństwu spisany przez Michała Fedorowskiego pod koniec XIX wieku fragment dawnej hutorki ze wsi Dryga, leżącej około dziesięciu kilometrów na południe od Okopów.

Kiedy chadziu Buoh pa świeci i z swaimi apostołami, widzić aż na boku z darohi dym kuryć, tak pytajecsie apostoła (niby to nie wiedau): Co tam kuryć? Jeny każuć: heto czort żenie. Może tak mówiono?

– (śmiech) Ja tu nic nie rozumiem, panie…

O ile z pustoszeniem wsi spotykałem się już dziesiątki razy w niemal wszystkich przewędrowanych kątkach południowo-wschodniej części województwa, to jednak odrzucenie pamięci o gwarze mnie zaskoczyło. Ciekawy byłem następnych spotkań i rozmów, bo też jasne stawało się dla mnie, że powtórki z okolic Bielska czy Hajnówki raczej tu nie zastanę.

Pośrodku Okopów stoi murowanka. Przed nią kaplica, ukryta w gęstych gałęziach. Można wejść, usiąść na ławce i pomodlić się. Absolutna cisza. Rozglądam się po małym pomieszczeniu – tu plastikowy Chrystus w czerwonej szacie, tam krzyż drewniany, obok mały obrazek z Jezusem, przypominający wyblakłymi pastelami ołtarzyki spotkane tak w prawosławnych, jak i katolickich chatach. Co najmniej kilkudziesięcioletni. Stoi w towarzystwie nowoczesnej, taśmowej reprodukcji. Zdecydowanie bardziej podoba mi się ten stary. Po prawej sztuczne kwiaty, po lewej duży portret księdza Jerzego i małe zdjęcie zmarłej wiele lat później matki Marianny. Wciśnięte w lewy dolny róg. Tak, by nie przysłonić syna, ani nawet kawałka stuły. Tak, by zająć jak najmniej miejsca. Na usta ciśnie się uwaga o powtórzeniu męki Pańskiej i o Mariannie Popiełuszko jako Maryi. Gdzieś w cieniu syna-męczennika. Wycofanej, niewidocznej.

Rychło wróciłem do Suchowoli. Nie dziwię się, że kościół w miasteczku mógł zachwycać przybywających do niego okolicznych chłopów. Przy całej swojej potędze robi wrażenie przytulnego. Eklektyzm dodaje mu uniwersalności. Figury apostołów są kolorowe, ale nie kiczowate. Buszujące w okolicznych drzewach jaskółki, jakie słychać w pustym kościele mimo grubych murów, cieszą. Mnóstwo światła, jakie dają okna po bokach, potęgują wrażenie obcowania z czymś wielkim a jednocześnie oswojonym, czystym, jasnym. Również i tu ołtarz boczny poświęcony jest księdzu Jerzemu. Klękam i czytam modlitwę dziękczynną za wstawiennictwem błogosławionego: „Boże, Źródło wszelkiego dobra, dziękuję Ci, że w swojej miłości obdarzyłeś błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszkę godnością kapłaństwa. Posłałeś Go, aby gorliwie głosił Twoje słowo, szafował świętymi sakramentami, mężnie działał w Twoje Imię i zawsze był blisko każdego człowieka, wzywając do przebaczenia, jedności i pokoju. Ty obdarzyłeś Go łaską męczeństwa, przez co upodobnił się do Chrystusa na drodze krzyżowej…”.

 

  1. Dąbrowa

Kto pamięta czasy, gdy pociąg dojeżdżał do największych niemal zadupi, na peronie w tychże zadupiach czekała pokaźna liczba pasażerów, a kasa miast być zamkniętą na trzy spusty, pracowała? Ja trochę, ale jak przez mgłę. Przypuszczam, że nie jest to jednak skala znana choćby z lat siedemdziesiątych, kiedy opłacało się jeździć nawet do Szuszalewa. A do Dubrowy jechałem właśnie pociągiem. Podróżni różnego typu, ale spora część to z pewnością turyści. Uśmiechnięci, rozgadani, z wielkimi plecakami i przygodą wypisaną na twarzach. Panie w średnim wieku z koszykami na kolanach podzielały ich entuzjazm jedynie częściowo. Trasa znana zbyt dobrze, a sprawy zbyt przyziemne. Trudno o byle jaką ekscytację. A że podróżny może ekscytować się tym, czym właściwie nie powinien, to wiem po sobie. Np. opuszczonym dworcem. Dworzec zaś dąbrowiański jest w stanie agonii. Pusto, głucho, batona nijakiego nie kupisz, a i o bilecie zapomnij. Tylko u konduktora. Brakuje jedynie uschniętych krzaków, przelatujących w polu widzenia jak na tanich filmach o Dzikim Zachodzie.

Sama zaś Dąbrowa, przy swym nad wyraz malowniczym położeniu, cierpi na podobną wielu miasteczkom Białostocczyzny przypadłość – klockowate bloki upchnięte w najładniejszych jej miejscach. Z tym już nic nie zrobisz. Ludzie mieszkać gdzieś muszą, zaś o konsekwencjach dla krajobrazu niepodobna myśleć przed zaspokojeniem tych najważniejszych z potrzeb w piramidzie Masłowa. Wszak nie dla fotografów, przyjezdnych, ani amatorów estetycznej harmonii budowano je w PRL. Stojąc na wzgórzu przy starym cmentarzu katolickim nie sposób się jednak nie zachwycić perspektywą. Jest tu inaczej niż za Narwią – znów powraca mi ta myśl. Jeśli zwrócimy się w kierunku wschodnim, niemal zobaczymy dawną drogę na Grodno. Furmanki, zaprzęgi, świerzop, dzięcielina, gryka. Po jednorodnej Suchowoli pojawiła się też i pierwsza cerkiew. Stojąca na uboczu, robi wrażenie dość zahukanej. I faktycznie trudno by było inaczej, gdy nad miasteczkiem góruje olbrzymi, a przez swe ulokowanie na wzgórzu robiący jeszcze większe wrażenie, kościół katolicki. Niedaleko zajazdu na kolejnym pagórku widzę wymazany żółtym sprayem napis ONR. Ciekawe czy to przyjezdni czy – co pewniejsze – do szukających wyrazistej tożsamości młodych, dąbrówiańskich katolików dotarła już idea narodowa. Tak głośna i tak widoczna w niedalekiej Sokółce, że o Białymstoku nie wspomnę. Żeby czasem ktoś nie pomyślał, że my inni, żeby czasem nie wyszło, że kacapy, o nie! Właśnie my się od tych kacapów musimy jasno i radykalnie odciąć. Z tego prostego napisu i tych trzech liter bije neofickość. Bije jakiś skrywany kompleks i pragnienie zakrzyczenia niezbyt jasnej tożsamości ojców i dziadów. A zakrzyczeć można głośnym krzykiem: jam Polak – katolik. Co mi zrobicie? Białoruś to tam, proszę bardzo, ale tu jest Polska. Tylko Polska. Skierowałem się zatem „na Białoruś”.

4-tablice-w-ostrowiu

Tablice we wsi Ostrowie

Dobrze mieć towarzysza drogi, a ja miałem takiego począwszy od wsi Ostrowie. Wesoły szczeniaczek o żółtawej sierści to szedł ze mną spokojnie, to wskakiwał w zarośla, to przysypiał pod dębem. Najwięcej radości miał jednak z przegonieniem blisko dwudziestu bocianów, które niby plastikowe posągi wyczekiwały Bóg wie jakiej kulinarnej okazji tuż za wsią. Przemieszany charakter tej i innych osad na Dubrouszczynie widać na każdym kroku. Sohrani nas Gospodi/Wybaw nas Panie proszą dwujęzyczne tablice przy żelaznych krzyżach. Domy prawosławnych, domy katolików, domy mieszane.

Przepraszam. Czy u waszoji wioscy ludzi razmaulajuć pa prostu?

– Oj, ja to słabowato. Rozmawiają, rozmawiają, ale ja przyjezdna. Z Augustowa. Tutaj to wie pan większość wsi to prawosławna. Katolików to na palcach obu rąk nie wiem czy zliczysz. Jak na całym Podlasiu. Wie pan, przemieszane.

– No ja wiem, ale tutaj nie tak jak pod Hajnówką, prawda?

(śmiech i machniecie ręką) Oj, tam to już w ogóle.

Miałem wrażenie, że dla moje rozmówczyni było to już wskazanie na świat tak odległy, jak sama Białoruś. Za moment natknąłem się na dwie panie, szukające cienia przed palącym słońcem u drzwi chaty.

– Haworać tut ludzi pa prostu?

– Nu tak, tak. Ale ja to nie za bardzo. Ale pewno, że haworać.

– A pani stul? Prawosławna?

– Nie. Katoliczka. Mieszkam w Dąbrowie. Tu do cioci przyjechałam. Niech idzie tam dalej popytać (wskazanie na południe).

– Może Hania? Musi u chaci sidzieci – odezwała się starsza z pań.

– O! Pani rozmawia.

– A nie. Ja to słabo. Ja nie wiem.

– A pani prawosławna?

– Nu ja tak.

Moja droga biegła od tej pory już wyłącznie przez szutrówki, wijące się w kierunku wschodnio-południowym. We wsi Harasimowicze rozmowy wyglądały podobnie. Katolicy owszem – przyznawali, że mówi się tu po prostu, ale sami wyraźnie wzbraniali się przed tym, argumentując że mówią słabo, albo jak jeden pan, że „ja katolik”. Również w Harasimowiczach zauważyłem coś, co każe przypuszczać, iż mimo danych ze spisów powszechnych, jakie nie pozostawiają pola do zbytniego optymizmu, kultura białoruska musi cieszyć się tu zainteresowaniem. Na tablicy z ogłoszeniami widniał plakat zapraszający na „IV Dąbrowskie spotkania z kulturą białoruską”, w tym na występ zespołu Ad Rem z Dąbrowy i Grand z Grzebieni. Może więc to znaczenie terenu sprayem przez ONR nie jest takie od rzeczy?

Najpiękniejszym zakątkiem okolicy zdała mi się być jednak wieś tak urokliwa, że dobre pół godziny spędziłem na samym robieniu zdjęć i łapczywej obserwacji. Siedziba parafii prawosławnej okraszona dumnym błękitem kopuł cerkiewnych – Jaczno. Cmentarz leżący dawnym zwyczajem możliwie blisko Boga, a zatem na wzniesieniu obfitował w napisy cyryliczne, ale nie brakowało też mogił, gdzie łacinką pisano już w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Jakże różni się to jednak od Bielska czy Hajnówki, gdzie łacinka jest gościem coraz częstszym, ale jednak te trzydzieści lat temu wręcz niespotykanym. Proces adaptacji i polonizacji zaczął się tu więc dużo wcześniej, ale czy dziwić się temu, gdy od reszty żywiołu prawosławnego dzieli północną Sokólszczyznę zwarty pas wsi katolickich? Murowaną cerkiew w Jacznie postawiono już po upadku PRL na miejsce drewnianej, jaka spłonęła w 1985 r., trawiąc wraz z sobą Jaczniańską Ikonę Matki Bożej z XVII wieku. I choć żal, zwłaszcza po ikonie, przeogromny, to współczesna prezentuje się na tyle pięknie, że śmiało może konkurować z cerkwiami w Czyżach czy Narwi.

– Dzień dobry. Haworać tut ludzi pa prostu?

– Dzień dobry. Haworać, haworać…

Coś mówiło mi, że napotkana koło cerkwi staruszka będzie lepszym rozmówcą niż dotychczasowi.

– A wy chto taki?

– Ano jakraz szukaju razmoucau. Interesujusia prostaj mowaj.

– Aha, aha. Nu tut naszych ludziej to jest, ale nie tolko czym była. Tuta naszych prawaslaunych to miesznaje uże.

– A kolko adnych i druhich?

– Nu pa pałowi dzieścika. Ale pryjeżdżajuć da nas pamalicca. Z Siderki tam ło…

– Ale baczu szto jest życie u wioscy. Nie takaja pustota jak pad Bileskam, abo Hajnowkoju. O tut taki choroszy maszyny ralniczy pracujuć…

– A heto tu ło szto tyje maszyny majuć heto Polakie. Jeny uże tut pracujuć u poli tolko.

– Pryjezny, tak?

– Nie. Zsiul. Kataliki.

Uśmiechnąłem się po tej rozmowie, bo też jasne jest, że to już ostatnie przykłady świadomości przednowoczesnej w tych stronach. Ostatni ludzie, jacy prawosławie stawiali w opozycji do polskości. Zapewne moja rozmówczyni nie korzysta z internetu, nie słyszała nigdy o grupie „Prawosławni” na znanym portalu społecznościowym, toteż nie miała możliwości dowiedzieć się, że podług co głośniejszych Polaków-prawosławnych z tych stron to po prostu pozostałości po pierwszym chrzcie w obrządku wschodnim, jaki Polska przyjęła jeszcze przed Mieszkiem. Nie widziała też i pewnie już nie zobaczy alergicznej reakcji, jaką we wzmiankowanym gronie wywołuje każdorazowe wspomnienie, że prawosławie na dzisiejszych krańcach Rzeczpospolitej to po prostu konsekwencja ruskich/rusińskich fal osadniczych, jakie te kilkaset lat temu przyniosły ze sobą i język, i pieśni, i wiarę. W tym przodków mojej rozmówczyni, jej krewnych, dzieci i członków grupy „Prawosławni”. Nie widziała, bo też w mikroojczyźnie mało kto takich informacji potrzebuje. Mikroojczyzny po cichu odchodzą wraz z najstarszymi tych mikroojczyzn życielami. I ani nikt specjalnie ciekawy ich granic i specyfiki, ani też płakać w zglobalizowanym świecie po nich nie zamierza. Dzielny piesek, który dotarł tu wraz ze mną, rozumiał to nie gorzej niż dawni mieszkańcy okolicy. Mając za transport swoje krótkie nóżki, nie mógł liczyć na bardzo dalekie eskapady. Ta fizyczna przeszkoda, polegająca na trudzie pokonywania wielkich odległości, naprawdę związuje. Tu był jego dom i tu też go pozostawiłem.

 

  1. Sokółka

Był czas, że Sokółkę kojarzono przede wszystkim z zacofaniem. Pijanymi rolnikami w kufajkach i śpiewnym akcentem. Być może i dziś wizja ta znajduje miejsce w umyśle przeciętnego Polaka, odgrzewana dodatkowo, jak każdy regionalny stereotyp, przez kabarety, media, a przede wszystkim ludzi, którzy nie mieli okazji być w Sokółce. Przy wszystkich swoich małomiasteczkowych ułomnościach trudno jednak nie przyznać, że Sokółka dziś to miasto czyste, zadbane, a nade wszystko przyjazne w odbiorze. Tablica na placu Kościuszki informuje o naprawdę ważnych zabytkach, reklamy w przestrzeni miejskiej nie przesłaniają ładnych fragmentów miasta, zaś dla zgłodniałych swe podwoje otwiera serwująca wyborne jedzenie „Karczma pod Sokołem”.

Cerkiew i kościół znajdują się w pewnym oddaleniu od siebie i nie sposób nie odnieść wrażenia, że są metaforą całej okolicy. To dwa płuca, pozwalają oddychać tak miastu, jak i całej Sokólszczyźnie. Jedno nie może funkcjonować bez drugiego. Drogi na północ, na południe, na zachód i na wschód. Axis mundi. Może nawet bardziej niż w Suchowoli.

Plac Kościuszki to punkt zborny, jaki poprzedniego dnia wyznaczyłem sobie z fotografem Jerzym Rajeckim. W sumie trudno o spotkanie właściwszego człowieka we właściwszym miejscu. Tu – na rozstajach dróg – spotykam oto osobę, skupiającą w sobie jak w soczewce historię tej ziemi. W tym przypadku multi-kulti to nie wizja przyszłości, a najzwyczajniej w świecie krew w żyłach.

– Długo myślałem o swojej tożsamości, ojczyźnie i powiem ci, po zastanowieniu, że dziś  ojczyzną, jaką noszę w sercu, jest Wielkie Księstwo Litewskie. Wielikie Kniażewstwo Litowskie – o! To jest to, co łączy nas wszystkich tutaj. Zobacz, w mojej rodzinie są Białorusini, Polacy, Niemcy, Żydzi, nawet Tatarzy. Jestem po prostu stąd.

– A masz jakieś swoje ulubione miejsce na Podlasiu? Jedno jedyne? Jakiś region, wieś?

– Chyba tak. Region między Bielskiem a Hajnówką. Znam tam każdy kamień. Zaweży dla mene chustku na hołowie, kob niczoho ne baczyw i tebe powedu de choczesz. Każdy krest, dorohu. Ale i tu wsio znaju. Zjezdił tyje okolice wże kilkanacet let.

– Ty dobre howorysz po swojomu!

– Wże stolko let żywu w Biłostoku i ne miew z kim prosto howoryti po swojemu. Ale wsio pomniu, bo ż i rodom z Hajnowki.

Jechaliśmy, gwarząc tak, w kierunku wiosek na południe od Sokółki i szybko przeszliśmy już zupełnie na hajnowśku howorku. Celem były zaś luźne rozmowy o mniej lub bardziej etnograficznym zacięciu, a przede wszystkim spotkanie z ludźmi. Jak zawsze zresztą. Jerzy Rajecki zjadł zęby i na robieniu ciekawych zdjęć odchodzącego Podlasia, i na samych rozmowach. Prowadząc funpage „Podlaskie klimaty”, zgromadził tam już tysiące zdjęć starych obejść, twarzy mieszkańców, przyrody, sprzętów – słowem wszystkiego, co składa się na podlaską codzienność. Tę, której zaraz już może nie być.

– Do kożnoho czołoweka treba odpowiednio pudyjti. Ne tak szto cyk fotku i jazda. Treba zahoworyti, spytati szto u joho, koli na zhadżajetsia na zdjęcia to ne robiti. Tut ważna rozmowa i sam czołowek. Czołowek zwyczajny. Ne sławny, ne celebryta. Ja stolko wże nahoworywsie, że znaju szto kożny maje cikawy rozkazy.

– Ale toje wsio odchodit.

– Pewno, że tak. Ja i tomu roblu siety znymki. Bo znaju szto za deset’ liet tamtoj chaty może ne bude, toj krest rozwalitsia, a toj czołowek umre. A tak to bude dla potomnych.

Zatrzymaliśmy się we wsi Pawełki, przed domem pana Jana Ancypo – propagatora sokólskich tradycji. Tych kulinarnych przede wszystkim, ale nie wyłącznie. Jak się okazało, trafiliśmy na doskonałego znawcę lokalnych nazw, haworki i jej osobliwości.

– Zobaczysz Mateusz, jak tu Janek fajno zrobiw takuju izbu regionalnu – uprzedził Jerzy.

I rzeczywiście. Nie zdążyliśmy jeszcze dobrze wejść na posesję a gospodarz już przywitał nas jeszcze ciepłą kiszką ziemniaczaną. W chacie, do której weszliśmy, było wszystko, co można było odnaleźć na dawnej wsi sokólskiej. Stare narzędzia, koszule, suknie, a nawet rzeczy już zupełnie zaskakujące.

– Nu jak chłopcy dumajecie, szto heto? – pan Jan postawił przed nami ni to kaganek, ni to czarkę. Otworek na górze wskazywałby na to, że służy do picia, ale gdzie zatyczka?

– Ni chaliery nie znajemo.

– Heto na muchy. Tut wliewałoso małako, mucha jak uże raz wlecić to nie maje jak ucieczy i utopicca.

– No proszę! Tut naprawdu usio wy nazbirali. Baczu jakraz soroczki wisiać.

– Tak. Heto dla kobiety takaja. Biełaja.

– A dla mużyka? Takaja z uzoram czerwonym na hrudzi?

– Nie. Takich to tut nie była. Wyszywanok takich tut nie nasili.

Prócz tych nazbieranych w izbie wspaniałości mogłem też zobaczyć, czym jest dbałość o kulinarną spuściznę. Obok izby, w specjalnym pomieszczeniu, w absolutnej ciemności, wisiały solone udźce wieprzowe. Suszący się kumpiak mamił silnym zapachem. Na co komu prosciutto? – pomyślałem.

– Usio robicca tak jak kiedyści.

Zainteresowany tym słowem – swoistą polsko-białoruską hybrydą – zapytałem:

– A haworać ludzi u wioscy pa prostu?

– Mało. Usio razumiejuć, ale kab hawaryli, to nie bardzo. Ja tut hawaru tak naprawdu adzin i haczu kab hetaho ni zabyć.

– A miesna nazwa wioski jakaja budzie? Pawałki?

– Pawiałkie. Bolsz tak. Tut jaszcze problem u hetym, chto skul pachodzić. Adzin moża być rodam z inszaj wioski, ale tut żywie i jak jaho spytacca jak heta wioska nazywajecca, to jon odkaża jak pomnić z dzieciństwa.

– No tak.

Ale tut usie nazwy szcze pomniać: Wajnachie, Ihryły, Padkamianka, Jelenia Hara…

Po wizycie u pana Jana pojechaliśmy do Wierzchlesia, a że wioska niemała, to i ludzi całkiem sporo. Jerzy bywał tu już wiele razy, a z niektórymi mieszkańcami jest nawet po imieniu. Zjeżdżając z całkiem sporej górki zatrzymaliśmy się przed pracującą w ogrodzie panią.

– Dzień dobry. Jak trymajecce tut haworka? Haworać ludzi pa prostu?

– Nu peuna szto tak. Usieńkije. Biez roznicy czy katalik, czy prawaslauny.

– A tut budzie „kiedyści” czy „kaliści”?

– A i tak i tak jest. Pa raznomu. My tut usie sibie razumiejem, ale tam pajadźcia tam ło. Tam to czudakie takije. Zapalniaki.

– Jak?

– Nu zapalniaki. My tak jich nazywajemo. Bo za palami żywuć. Hetyje Knyszewiczy, Harkawiczy, Sukawiczy. Tam to ciekawo razmaulajuć!

– A tut heto Wiarchles, tak każuć?

– Wiarchles, Wiarchles (śmiech)

Tymczasem Jerzy był w swoim żywiole. Mimo tylu lat spędzonych w podlaskich zakamarkach, wciąż odkrywał coś ciekawego. Starą piwniczkę, okienko na poddaszu z ozdobami w kształcie słońca, ramę z roślinnym ornamentem, kapliczkę z Matką Boską, gdzie ktoś położył świeże kwiaty, czy łubin oświetlony wiosennym słońcem. Cyk, cyk – niósł się świst wyzwalacza.

– Dawaj pojedziem szcze do Tolika. Maju nadieju, szto je doma.

Przywitał nas starszy pan o pogodnej twarzy. Pan Anatol dzieli los wielu podobnych sobie na całym Podlasiu. Mieszka sam w kilkupokojowej chacie. Kawaler. Odkąd matka odeszła na wieczny spoczynek, szuka sobie zajęć, by zapełnić czas.

– Słuchaj Tolik. Ty chyba majesz sietu znimku, kotoru ja dla tebe zrobiw koliś, tak?

– A maju, maju. Tuta wisi ło.

Na pooranej bruzdami twarzy widać było iście dziecięcą radość. Portret pana Anatola wisiał na honorowym miejscu w towarzystwie innych obrazków. Nad nimi górowały zaś prawosławne ikony, tradycyjnie strzegące mieszkańców z rogów izby.

– Piękna taja ikona. Tolik, można zrobiti tut znimku?

– Peuno szto można.

– Dawaj, siadaj to szcze razem zrobim pered pieczkoju.

Siedząc tak, uwieczniając te krótkie chwile, rozmawiając o prostych sprawach i ciesząc się z prostych rzeczy nie mogłem nie odnieść wrażenia, że mimo samotności w świecie pana Tolika panował absolutny ład i porządek. Elementy układanki pasowały do siebie. Przyjrzałem się dokładnie mieszkaniu. Prócz chińskiego radyjka nie było chyba ani jednej rzeczy, która pochodziłaby z innego świata niż ten podlaski. Piec kaflowy, krzesła, stół z biało-niebieską ceratą. Wszystko jakby zatrzymane w czasie i związane z miejscem urodzenia. Tutejszość na Podlasiu nie jest zatem tylko konstruktem umysłu, pomocnym do wskazania swego miejsca na ziemi. To jest cała rzeczywistość, jaka tę myśl otacza. Każdy sprzęt codziennego użytku, ikony w pokojach, rośliny za oknem, każdy krok w kierunku kościoła lub cerkwi. Słowem wszystko. Jakże różni się to od nowobogackich willi dorobkiewiczów, albo hipsterskich domostw z wielkich miast. Ludzie ci, żyjąc w innym wymiarze poznania niż mieszkańcy Sokólszczyzny, zdają się mieszkać wszędzie i nigdzie, a łaknąc wszystkiego tracą punkt odniesienia. Posążek afrykańskiego czarownika na stole, sushi na obiad, a w okno zaglądają już nie malwy, a reklama McDonalda.

s2-str42

Atrybuty Wielkiego Księstwa w domu w Zwierżanach

  1. Zwierżany

Śródtytuł może mylić, toteż od razu śpieszę z wyjaśnieniem, że kolejny dzień zaczynałem jeszcze w Sokółce. A dokładniej spędziłem go na spotkaniu z kimś, czyjej obecności w sporym jak na Podlasie mieście raczej bym się nie spodziewał. Bądź, co bądź świat Białorusów, czy też ostatnich Tutejszych w tych stronach każe nam kierować wzrok, ucho, a nade wszystko kroki raczej na wieś. I to im mniejszą i im bardziej na uboczu, tym lepiej, bo tym pewniejsze, że coś się tam jeszcze zachowało. Podobnie jak to jednak bywa w świecie imigrantów w Europie Zachodniej, jacy w przeciwieństwie do asymilujących się ojców poszukują na nowo jasnej tożsamości, tak coraz częściej do swych korzeni dochodzi się w środowisku miejskim. W nawale informacji wyłapuje się mapy, świadectwa przodków, porównuje języki, po czym dochodzi do własnych wniosków. W tym sensie jest to droga odwrotna od wskazanej w poprzednim akapicie. Kluczem do samoidentyfikacji jednostki staje się nie zakorzenienie oparte o oderwanie od bodźców płynących ze świata, a właśnie wyłapanie z tego szumu tego, co może stać się nową platformą zbudowania własnego ja.

Edwarda Łukasza Holsztyńskiego znałem dotychczas jedynie z rzeczywistości wirtualnej, ale to, iż mówi i pisze po białorusku, a nawet więcej – hanarycca tym, szto jon Biełarus – to wszystko kazało mi zgłębić zagadnienie, jak mając lat 23 i żyjąc w mieście, które lubi przypominać o miejscowych Tatarach, ale już o Białorusach niespecjalnie, nie idzie z prądem, a prędzej pod prąd.

– Pomniu szto kaliś, jak był mały, to jak usie dzietki z Sakołki bolsz smijausia z haworki czym jaje paważau. Pryjeżdżali raznyje babuli na rynak i hawaryli pa prostu, a my heta krychu parodiowali. To był taksama czas Radia Chleu. Słuchałosia hetych pieśniau pra pjanych rolnikau, pra pryjeznych z wiosak, tak szto i nia było czaho paważać. Ale pryjszou taki czas, kali pajechau ja pierszy raz na BAS-y (Basowiszcza) i stau słuchać jak tam ze sceny haworać. Ja baczu, a to usio taja mowa jakuju ja dobra znaju i razumieju bolsz za hetych katory przyjechali dzieś z Polszczy. Tady stau ja dumać pra swaji kareni.

– A szto sionnia twoja ajczyna?

– Ja dumaju szto najlepsz skazaci, szto heta Litwa. Aposznim czasam ja paczau interesawacca Jaćwiahami. Pasłuchaj hetaho: Laban vakran! Majas emenis esti Edwardas. As asmu peisotunas ir as buvina en Sūdavai…

– Hata jaćwieski?

– Tak. Usio z hetaj ziamli. Heta taksama wielmi cikawa. A pry tym ja katalik. Z Ulaj Szubzdaj szto pracuje u Radiu Racyja my śmiajemsia, szto my aposznije Biełarusy-kataliki na Sakolszczynie.

Opowiadając tak Edward zaprowadził mnie na miejsce, o jakim słyszałem, ale nie miałem okazji nigdy widzieć – na sokólski kirkut. Jeszcze jedna nieco zapomniana melodia przeszłości, jaka w świecie mało wyrozumiałych deweloperów i włodarzy miejskich nieraz przypomina gorący kartofel. Nikt tu raczej modlić się nie będzie, a miejsce „niewykorzystane”. Na szczęście z sokólskim kirkutem nie jest jeszcze tak źle jak z wieloma innymi w Polsce. Po założeniu strony w internecie, która ma przypominać o roli tego miejsca w historii miasta i jego dawnych mieszkańcach, przyszła i chęć pomocy ze strony pani burmistrz. Edward jest pełen nadziei, że coś z tego będzie.

– Tut użo krychu wykarczawali i wielmi dobra, bo pierachodzić praz hety hustyja kusty nie lohka. Niekatoryje z hetych mahiłak byli prosta u ziemli, niekatoryja stajać ale treba ich poczyścić. Hałounaje szto jość użo uwaha uladau i moża by tut sztoś zrobim kab wiarnuć hetamu miescy jaki-niebudź paradak.

Cmentarz żydowski w Sokółce został założony już w XVII wieku, a fakt, iż ocalałych macew jest blisko dziewięćset czyni z niego miejsce wręcz krzyczące o zainteresowanie. Leży na urokliwej górce w północno-zachodniej części miasta i przylega do jego żywej tkanki jak zmurszała gałąź do zdrowej części drzewa. Trudno by było inaczej, skoro prócz ogólnego zapuszczenia jest tu i sporo śmieci. Wysokie miejscami do pasa trawy i pokrzywy nie zachęcają, lecz gdy weszliśmy głębiej, naszym oczom ukazały się pokrzywione, u góry półkoliste płyty kamienne. Po trzy, po pięć, po dziesięć w jednym miejscu. Czasem jest to wyłącznie nieczytelna płaszczyzna, ledwo wystająca z ziemi, przez co naprawdę łatwo pomylić ją ze zwykłym kamieniem, a miejscami mierzące po metr wysokości nagrobki, zapisane hebrajskim alfabetem.

– Starajusia pisać pra usio szto zabytaje. Nia tolki pra Habrejau, ale i pra synou Sakolszczyzny. Tych szto stwarali BNR, pra Kastusia Kalinouskaha, dziajaczau, paetau. Tut niedaleko, na Haradzieńszczynie majem i takije historji, szto u adnoji siamji żyła troch bratau i adzin stau Palakam, druhi Biełarusam, treci Lićwinam.

– Naprawdu?

– Tak. Jerzy Iwanowski – polski ministr pierad wajnoj, Waclau Iwanouski – taksama ministr u czas BNR i Tadas Ivanauskas – litouski biolah i wykladczyk.

Ot, trudno chyba o większy paradoks i absurd – pomyślałem. Co tak naprawdę dzieli Wileńszczyznę, Grodno i okolice od tutejszych podsokólskich wsi? Wszak wszystko to dawna Litwa. Pojemna, otwarta, akceptująca. Ze swoim specyficznym rysem, tak pięknie uchwyconym przez Mickiewicza i wielu innych, Wielkie Księstwo zdaje się być najlepszą odpowiedzią na nacjonalizm. Edward zaproponował, by wybrać się do jednego z takich litouskich zakątków w gminie Sidra, gdzie stoi chata należąca do jego rodziny.

7-jacowlany

Jacowlany

Wyszliśmy więc wieczorem na jedną z dróg wyjazdowych z Sokółki, by w miarę możliwości złapać „stopa” przed zmrokiem. Po dosłownie piętnastu minutach drogi wysadzono nas tuż przed Jacowlanami, skąd szliśmy już pieszo. Zmienna aura i chmury o kolorze sino-granatowym nie zmąciły w najmniejszy sposób naszych humorów. Tocząc niekończące się rozmowy i racząc się oranżadą „Krynka” nawet deszcz, jaki po tygodniach suszy spadł na spragnioną sokólską ziemię, uznaliśmy za przyjemną odmianą wobec palącego słońca całego tygodnia. I naprawdę nie przesadzę ani na jotę, jeśli powiem, że zostawiliśmy daleko w tyle współczesną Polskę. Kierując się cały czas na wschód, przechodząc obok stacji kolejowej w Racewie, a potem zostawiając za sobą ostatni sklep, trafiliśmy w inny wymiar. W świat, gdzie nabrzmiałe wodą chmury niemal dotykały zielonych pagórków i przydrożnych krzyży. W świat, gdzie samochód stał się nie lada atrakcją, a miast asfaltu słały się wysłużone kocie łby. Przeszliśmy obok kolejnego wzgórza, z którego jak na dłoni widać było całą okolicę. Zapach trawy po deszczu i lekkie mgły tworzyły wraz z opadającym słońcem wręcz malarską kompozycję. Kolejny krzyż. Tym razem przyciągnął uwagę trupią czaszką i skrzyżowanymi piszczelami. „Za dusze w czyśćcu cierpiące, które od nas ratunku żądają, proszę o trzy Zdrowaś Marya. 1861 r.”. Dotarliśmy do celu podróży. Do Zwierżan. Byłem absolutnie oczarowany nie tyle chatą, na jaką się nastawiałem, a prędzej dworkiem drewnianym o zielonych okiennicach, przytulnym ganku i zadbanym ogrodzie.

– Ty kazau, szto heto chata i ja tak dumau. A tut baczu pańska siedziba!

– Zara koty pryleciać i buduć prasić o jeżu (śmiech).

I tak oto trafiłem do jakiejś niesamowitej enklawy Wielkiego Księstwa. Wiedząc, że ojciec Edwarda, pan Piotr Holsztyński, jest dowódcą Sokólskiego Pododdziału Kawalerii im. 10. Pułku Ułanów Litewskich, słusznie przewidywałem, że mogę spodziewać się akcentów romantycznych, ale wnętrze siedliska przerosło moje najśmielsze oczekiwania. Tu każdy metr sześcienny bił przywiązaniem do dawnej Rzeczypospolitej i szlacheckich wnętrz. Świeczniki i lampy naftowe. Mundury i hełmy. Drewniane stoły i szafy. Poszedłem do kilimu zawieszonego w dużym pokoju. Obok pałaszy zawieszona strzelba oraz szabla. Biorę ją do ręki, wyjmuję z pochwy i czytam wyryty napis: „Amor Patriae Nostra Lex”. Nad tym wszystkim portret Adama Mickiewicza i godło z czasów powstania styczniowego: orzeł, pogoń i archanioł Michał. Po krótkiej zabawie z kotami, jakie faktycznie nawiedziły nas w oczekiwaniu na poczęstunek, przyszedł też czas na sowitą nagrodę za nasze trudy – wieczerzę. Usiedliśmy przy marynowanych rydzach, pysznym bigosie i dębowym duchu puszczy, który nie palił, a smakował nad wyraz aromatycznie.

5-kapliczka-w-wierchlesiu

Kapliczka w Wierzchlesiu

Oglądając film „U Pana Boga za piecem”, a potem  „Ogniem i Mieczem”, a w przerwach wznosząc kolejne toasty za pomyślność, nie mogłem nie powracać myślą do faktu, iż tak jak w wiejskiej kapliczce w Okopach, chacie pana Tolika w Wierzchlesiu czy izbie pana Janka w Pawełkach, wszystko tu do siebie pasowało. Pasowało, choć tu krzyż katolicki zastąpił prawosławną ikonę, tam kilim zastąpił obrus, a gdzie indziej szabla dawne narzędzie rolnicze. Mimo wszystko czułem, że cała ta wycieczka ukazała moim oczom rzeczywistość może i już mocno odmienną od tej dawnej, ale z zachowanym zdrowym korzeniem. Tutejszym. Miejscowym. Udowodniła, że Wielkie Księstwo żyje, bo też żyją jego rozsiani tu i ówdzie synowie. Mickiewicz by się cieszył.

– To szto? Za Litwu?

Podniosłem swój kieliszek.


– Za Litwu!

Mateusz Styrczula
Fot. Autor